Mga Kadalasang Tinatanong na Katanungan tungkol sa Pangpalaglag na Tabletas

Sino ang maaaring gumamit ng mga Pangpalaglag na Tabletas?

  Hindi, gumamit ng parehong bilang ng mga tabletas na inirerekomenda namin para sa lahat. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang bisa ng medikasyon ay hindi nababawasan para sa mga malalaki o mabibigat na mga babae. Hindi mo kailangang uminom ng ibang dosis o mas maraming tabletas.

  Hindi mo kailangang baguhin ang dosis o ang bilang ng mga tabletas kung iyong nalaman na kambal ang iyong pinagbubuntis. Parehong pamamaraan pa din ang ginagamit para sa pinagbubuntis na kambal.

  Hindi, ang bawat pagbubuntis ay isang natatanging pangyayari. Kung nagamit mo na ang pampalaglag na tabletas na ito noon, hindi mo kailangan ang mas mataas na dosis kung gagamitin mo ito ulit para sa ibang di-inaasahang pagbubuntis.

  Kung ikaw ay mayroong isang intrauterine contraceptive device sa matris (hal. ang coil o ang progesterone IUD), kailangan mo itong ipatanggal bago pa ang iyong medikal na pagpapalaglag.

  IKung ikaw ay nagpapasuso ng isang sanggol, ang misoprostol na mga tabletas ay maaaring magsanhi ng pagtatae sa sanggol. Para maiwasan ito, pasusuin muna ang sanggol, inumin ang misoprostol na mga tabletas, at maghintay ng 4 na oras bago ka magpasuso ulit.

  Kung ikaw ay mayroong HIV, dapat mong siguruhin na ikaw ay walang masamang nararamdaman, umiinom ka sa mga antiretroviral na gamot, at ang iyong kalusugan ay mabuti.

  Kung ikaw ay may anemia (mababang mga lebel ng iron sa iyong dugo), tumukoy ng isang pangkalusugan na provider na hindi higit pa sa 30 minuto ang layo na maaaring tumulong sa iyong kung kailangan mo ito. Kung ikaw ay labis na anemic, kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang pampalaglag na tabletas.

  Hindi, ang paggamit ng pampalaglag na mga tabletas sa unang mga buwan ng pagbubuntis ay ligtas kahit na ikaw ay na-sesaryan na sa nakaraan.

  Walang nakitang kaugnayan sa pagitan ng mifepristone at mga depekto sa pagsilang. Gayunpaman, ang misoprostol ay maaaring magsanhi ng isang bahagyang mataas na pagkakataon ng mga depekto sa pagsilang. Kung uminom ka ng misoprostol at ikaw ay buntis pa rin pagkatapos inumin ang mga tabletas, maaari kang magkaroon ng isang natural na pagpapalaglag. Kung hindi ka nakunan at tinapos ang pagbubuntis, ang panganib na magkaroon ng mga depekto sa pagsilang ay tataas nang 1% (isang sanggol sa 100).

  Hindi, hindi ligtas na inumin ang pampalaglag na mga tabletas kung alam mo na ikaw ay may panganib magkaroon ng ektopik na pagbubuntis. Dahil ikaw ay sumailalim ng tubal ligation, alam naming na mayroong pagpilat sa iyong mga tubo (mga Fallopian na tubo). Marahil ito ang dahilan kung bakit ang iyong huling pagbubuntis ay isang ektopik na pagbubuntis. Ang mga Fallopian na tubo ay ang lugar kung saan ang itlog ng babae ay nafefertilize ng semilya ng lalaki. Ang pagbubuntis ay nagsisimulang lumaki at lumipat mula sa tubo patungo sa sinapupunan. Kung ang iyong tubo ay may pilat, ang unang mga buwan ng pagbubuntis ay maaaring makulong sa tubo. Habang lumalaki ang pinagbubuntis, ito ay maaaring magsanhi sa pagkabiyak ng tubo. Kung ang tubo ay mabiyak, maaari itong magsanhi ng malalang pagdurugo sa loob mo, na nakamamatay. Ikaw ay nasa panganib para sa isa pang ektopik na pagbubuntis. Hindi mo dapat gamitin ang pampalaglag na mga tabletas sa iyong sarili hanggang sa ang isang pangkalusugan na provider ay sigurado na ang pagbubuntis ay nasa sinapupunan, wala sa iyong mga tubo.

  Una, dapat mong malaman na karamihan sa mga babae ay hindi malalaman ang kondisyong ito maliban kung sila ay sumailalim sa isang ultrasound. Ang ektopik na mga pagbubuntis ay hindi nabubuhay kaya kahit sa mga bansa kung saan hindi legal ang pagpapalaglag, ang mga babae ay maaaring makakuha ng isang legal na pamamaraan para wakasan ang pagbubuntis na ito.

Sino ang maaaring gumamit ng mga Pangpalaglag na Tabletas?

  Hindi, gumamit ng parehong bilang ng mga tabletas na inirerekomenda namin para sa lahat. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang bisa ng medikasyon ay hindi nababawasan para sa mga malalaki o mabibigat na mga babae. Hindi mo kailangang uminom ng ibang dosis o mas maraming tabletas.

  Hindi mo kailangang baguhin ang dosis o ang bilang ng mga tabletas kung iyong nalaman na kambal ang iyong pinagbubuntis. Parehong pamamaraan pa din ang ginagamit para sa pinagbubuntis na kambal.

  Hindi, ang bawat pagbubuntis ay isang natatanging pangyayari. Kung nagamit mo na ang pampalaglag na tabletas na ito noon, hindi mo kailangan ang mas mataas na dosis kung gagamitin mo ito ulit para sa ibang di-inaasahang pagbubuntis.

  Kung ikaw ay mayroong isang intrauterine contraceptive device sa matris (hal. ang coil o ang progesterone IUD), kailangan mo itong ipatanggal bago pa ang iyong medikal na pagpapalaglag.

  IKung ikaw ay nagpapasuso ng isang sanggol, ang misoprostol na mga tabletas ay maaaring magsanhi ng pagtatae sa sanggol. Para maiwasan ito, pasusuin muna ang sanggol, inumin ang misoprostol na mga tabletas, at maghintay ng 4 na oras bago ka magpasuso ulit.

  Kung ikaw ay mayroong HIV, dapat mong siguruhin na ikaw ay walang masamang nararamdaman, umiinom ka sa mga antiretroviral na gamot, at ang iyong kalusugan ay mabuti.

  Kung ikaw ay may anemia (mababang mga lebel ng iron sa iyong dugo), tumukoy ng isang pangkalusugan na provider na hindi higit pa sa 30 minuto ang layo na maaaring tumulong sa iyong kung kailangan mo ito. Kung ikaw ay labis na anemic, kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang pampalaglag na tabletas.

  Hindi, ang paggamit ng pampalaglag na mga tabletas sa unang mga buwan ng pagbubuntis ay ligtas kahit na ikaw ay na-sesaryan na sa nakaraan.

  Walang nakitang kaugnayan sa pagitan ng mifepristone at mga depekto sa pagsilang. Gayunpaman, ang misoprostol ay maaaring magsanhi ng isang bahagyang mataas na pagkakataon ng mga depekto sa pagsilang. Kung uminom ka ng misoprostol at ikaw ay buntis pa rin pagkatapos inumin ang mga tabletas, maaari kang magkaroon ng isang natural na pagpapalaglag. Kung hindi ka nakunan at tinapos ang pagbubuntis, ang panganib na magkaroon ng mga depekto sa pagsilang ay tataas nang 1% (isang sanggol sa 100).

  Hindi, hindi ligtas na inumin ang pampalaglag na mga tabletas kung alam mo na ikaw ay may panganib magkaroon ng ektopik na pagbubuntis. Dahil ikaw ay sumailalim ng tubal ligation, alam naming na mayroong pagpilat sa iyong mga tubo (mga Fallopian na tubo). Marahil ito ang dahilan kung bakit ang iyong huling pagbubuntis ay isang ektopik na pagbubuntis. Ang mga Fallopian na tubo ay ang lugar kung saan ang itlog ng babae ay nafefertilize ng semilya ng lalaki. Ang pagbubuntis ay nagsisimulang lumaki at lumipat mula sa tubo patungo sa sinapupunan. Kung ang iyong tubo ay may pilat, ang unang mga buwan ng pagbubuntis ay maaaring makulong sa tubo. Habang lumalaki ang pinagbubuntis, ito ay maaaring magsanhi sa pagkabiyak ng tubo. Kung ang tubo ay mabiyak, maaari itong magsanhi ng malalang pagdurugo sa loob mo, na nakamamatay. Ikaw ay nasa panganib para sa isa pang ektopik na pagbubuntis. Hindi mo dapat gamitin ang pampalaglag na mga tabletas sa iyong sarili hanggang sa ang isang pangkalusugan na provider ay sigurado na ang pagbubuntis ay nasa sinapupunan, wala sa iyong mga tubo.

  Una, dapat mong malaman na karamihan sa mga babae ay hindi malalaman ang kondisyong ito maliban kung sila ay sumailalim sa isang ultrasound. Ang ektopik na mga pagbubuntis ay hindi nabubuhay kaya kahit sa mga bansa kung saan hindi legal ang pagpapalaglag, ang mga babae ay maaaring makakuha ng isang legal na pamamaraan para wakasan ang pagbubuntis na ito.

Mga Uri ng Pampalaglag na mga Tabletas at ang Kanilang Gamit.

  Mayroong dalawang uri ng pampalaglag na mga tabletas, at ang bawat isa ay may magkaibang mekanismo ng aksyon. Ang Mifepristone ay humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis, habang ang mga sangkap ng misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (ang bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagtutulak palabas ng pinagbubuntis.

  Ang Misoprostol ay nagsasanhi sa pagkontrak ng matris at ipalabas ang pinagbubuntis.

  Ang Mifepristone humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis.

  Oo, maaari mong ligtas na inumin ang misoprostol sa bahay. Sa tuwing umiinom ng misoprostal na mga tabletas, siguruhin na ikaw ay nasa isang lugar (tulad ng iyong bahay) kung saan ikaw ay may pagkapribado at maaaring humiga sa loob ng ilang oras pagkatapos na ikaw ay uminom ng mga tabletas. Ang pagkakaroon ng kasama na maaaring mag-alaga sa’yo at magdala sa’yo ng mainit na tsaa o kahit anong makakain ay napakalaking tulong.

  Huwag kumain o uminom ng kahit na ano sa loob ng 30 minuto habang iyong binibigyan ng oras ang misoprostol para matunaw. Pagkatapos ng 30 minuto, pwede ka ng uminom ng tubig para lunukin ang natitirang mga tabletas at, sa pangkalahatan, sing dami ng tubig na kailangan mo para hindi mauhaw.

  Oo, pwede kang uminom ng tubig para tulungan kang malunok ang mifepristone.

  May dalawang paraan para gamitin ang misoprostol: ilagay ang mga tabletas sa iyong puwerta o sa ilalim ng iyong dila (sublinggwal). Ang PaanoGamitin ay nagmumungkahi na gamitin lamang ang misoprostol sa ilalim ng dila dahil ito ay mas pribado (ang mga tabletas ay matutunaw ng mas mabilis at hindi nag-iiwan ng nakikitang mga bakas sa iyong katawan) at may mababang panganib sa impeksyon.

  Ang parehong kombinasyon ng mifepristone at misoprostol at misoprostil-lamang ay epektibong mga pagpipilian. Gayunpaman, kung makukuha mo at mura para sa’yo, ang kombinasyon ng mifepristone at misoprostol ang dapat mong piliin.

  98 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong pagpapalaglag kung ang mifepristone at misoprostol ay gagamitin. Aabot sa 95 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong pagpapalaglag kung misoprostol lamang ang ginamit.

  Ang mifepristone at misoprostol ay iniinom nang magkasabay dahil ang mga tabletas na ito ay nagtutulungan sa isa’t isa. Ang gamot na ginagamit sa misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagpapalabas sa pinagbubuntis.

  Kung ginamit mo ang misoprostol na mga tabletas sa ilalim ng iyong dila, walang makakapagsabi na ikaw ay gumamit ng pampalaglag na mga tabletas, dahil malulunok mo ang lahat pagkatapos ng 30 minuto. Kung may magtatanong, pwede mong sabihin na natural na nakunan ka. Kung iyong ginagamit ang misoprostol sa puwerta, ang balat ng tabletas ay maaaring hindi kumpletong matunaw sa loob ng isang araw o dalawa. Kung kailangan mo ng mabilisang medikal na pag-aalaga sa loob ng 48-oras mula noong ginamit mo ang misoprostol sa puwerta, ang pangkalusugan na provider ay maaaring makita ang puting ballot ng tabletas sa iyong puwerta. Ito ang dahilan kung bakit ang PaanoGamitin ay nagmungkahi na gamitin ang misoprostol sa ilalim ng iyong dila at hindi sa loob ng iyong puwerta.

Mga Uri ng Pampalaglag na mga Tabletas at ang Kanilang Gamit.

  Mayroong dalawang uri ng pampalaglag na mga tabletas, at ang bawat isa ay may magkaibang mekanismo ng aksyon. Ang Mifepristone ay humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis, habang ang mga sangkap ng misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (ang bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagtutulak palabas ng pinagbubuntis.

  Ang Misoprostol ay nagsasanhi sa pagkontrak ng matris at ipalabas ang pinagbubuntis.

  Ang Mifepristone humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis.

  Oo, maaari mong ligtas na inumin ang misoprostol sa bahay. Sa tuwing umiinom ng misoprostal na mga tabletas, siguruhin na ikaw ay nasa isang lugar (tulad ng iyong bahay) kung saan ikaw ay may pagkapribado at maaaring humiga sa loob ng ilang oras pagkatapos na ikaw ay uminom ng mga tabletas. Ang pagkakaroon ng kasama na maaaring mag-alaga sa’yo at magdala sa’yo ng mainit na tsaa o kahit anong makakain ay napakalaking tulong.

  Huwag kumain o uminom ng kahit na ano sa loob ng 30 minuto habang iyong binibigyan ng oras ang misoprostol para matunaw. Pagkatapos ng 30 minuto, pwede ka ng uminom ng tubig para lunukin ang natitirang mga tabletas at, sa pangkalahatan, sing dami ng tubig na kailangan mo para hindi mauhaw.

  Oo, pwede kang uminom ng tubig para tulungan kang malunok ang mifepristone.

  May dalawang paraan para gamitin ang misoprostol: ilagay ang mga tabletas sa iyong puwerta o sa ilalim ng iyong dila (sublinggwal). Ang PaanoGamitin ay nagmumungkahi na gamitin lamang ang misoprostol sa ilalim ng dila dahil ito ay mas pribado (ang mga tabletas ay matutunaw ng mas mabilis at hindi nag-iiwan ng nakikitang mga bakas sa iyong katawan) at may mababang panganib sa impeksyon.

  Ang parehong kombinasyon ng mifepristone at misoprostol at misoprostil-lamang ay epektibong mga pagpipilian. Gayunpaman, kung makukuha mo at mura para sa’yo, ang kombinasyon ng mifepristone at misoprostol ang dapat mong piliin.

  98 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong pagpapalaglag kung ang mifepristone at misoprostol ay gagamitin. Aabot sa 95 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong pagpapalaglag kung misoprostol lamang ang ginamit.

  Ang mifepristone at misoprostol ay iniinom nang magkasabay dahil ang mga tabletas na ito ay nagtutulungan sa isa’t isa. Ang gamot na ginagamit sa misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagpapalabas sa pinagbubuntis.

  Kung ginamit mo ang misoprostol na mga tabletas sa ilalim ng iyong dila, walang makakapagsabi na ikaw ay gumamit ng pampalaglag na mga tabletas, dahil malulunok mo ang lahat pagkatapos ng 30 minuto. Kung may magtatanong, pwede mong sabihin na natural na nakunan ka. Kung iyong ginagamit ang misoprostol sa puwerta, ang balat ng tabletas ay maaaring hindi kumpletong matunaw sa loob ng isang araw o dalawa. Kung kailangan mo ng mabilisang medikal na pag-aalaga sa loob ng 48-oras mula noong ginamit mo ang misoprostol sa puwerta, ang pangkalusugan na provider ay maaaring makita ang puting ballot ng tabletas sa iyong puwerta. Ito ang dahilan kung bakit ang PaanoGamitin ay nagmungkahi na gamitin ang misoprostol sa ilalim ng iyong dila at hindi sa loob ng iyong puwerta.

Mga Nakakasama sa Pampalaglag na Tabletas

  Dapat mong iwasan na gamitin ang pampalaglag na mga tabletas sa bahay kung ikaw ay higit pa sa 13 na linggong buntis; kung ikaw ay may allergy sa mifepristone o sa misoprostol; kung ikaw ay may malubhang problema sa kalusugan, kasama na ang mga problema sa pag-clot ng dugo; o sa tingin mo o alam mo na ang pinagbubuntis ay lumalaki sa labas ng matris (ektopik na pagbubuntis).

Mga Nakakasama sa Pampalaglag na Tabletas

  Dapat mong iwasan na gamitin ang pampalaglag na mga tabletas sa bahay kung ikaw ay higit pa sa 13 na linggong buntis; kung ikaw ay may allergy sa mifepristone o sa misoprostol; kung ikaw ay may malubhang problema sa kalusugan, kasama na ang mga problema sa pag-clot ng dugo; o sa tingin mo o alam mo na ang pinagbubuntis ay lumalaki sa labas ng matris (ektopik na pagbubuntis).

Mga Di Kanais-nais na Epekto at Komplikasyon ng Pampalaglag na mga Tabletas

  Para sa ilang mga kababaihan, ang pamumulikat ay napakalakas – higit pang mas masakit sa menstruwal na pamumulikat (kung mayroon kang menstruwal na pamumulikat) at ang pagdurugo ay mas malakas pa kaysa sa isang menstruwal na period. Maaaring maglabas ka ng mga buo-buong dugo na may sukat na hanggang tulad ng lemon sa loob ng unang ilang mga oras pagkatapos inumin ang misoprostol. Para sa ibang mga kababaihan, ang pamumulikat ay mahina at ang pagdurugo ay tulad sa isang normal na menstruwal na period.

  Maghanap ng medikal na pangangalaga kung hindi ka dinugo o may kaunting pagdurugo na may kasunod na sobrang pananakit (partikular na sa kanang balikat) na hindi naiibsan ng ibuprofen. Ito ay maaaring senyales ng isang ektopik na pagbubuntis (pagbubuntis na makikita sa labas ng matris). Kahit ito ay madalang, ito ay nakamamatay. Maaari mo ring kontakin ang aming mga kaibigan sa www.safe2choose.org para makausap ang isang sinanay na pagpapalaglag na tagapayo kung ikaw ay nag-aalala na ang pagpapalaglag ay hindi matagumpay.

  Maghanap ng medikal na pangangalaga kung natagusan ka sa 2 regular na mga pad sa bawat oras sa loob ng 2 oras na magkasunod pagkatapos na sa tingin mo ay nalabas na ang pinagbubuntis. Ang pagtagos ay nangangahulugan na ang pad ay napuno ng dugo sa harap-patungo-sa-likod, gilig-hanggang-gilid, at tumagos.

  Uminom ng 3-4 na tabletas (200 mg) sa bawat 6-8 na oras para maibsan ang iyong pananakit. Tandaan na maaari ka ring uminom ng ibuprofen bago gamitin ang misoprostol.

  Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, pwede kanang kumain sa gusto mo. Tuyo na pagkain (hal. biskwit o tinapay) ay maaaring makatulong sa pagkahilo, habang ang berdeng dahon na mga gulay, mga itlog, at pulang karne ay maaaring makatulong sa pagbawi ng mga mineral na nawala sa pagpapalaglag.

  Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, pwede kanang uminom sa gusto mo (maliban sa alkohol).

  Dapat iwasan ang alkohol habang ginagamot para maiwasan na maapektuhan ang bisa ng medikasyon. Ang alcohol ay maaari ring magsanhi ng pagtaas ng pagdurugo sa matris sa ilang mga kaso at mabawasan ang bisa ng ibang mga gamot na ininum para mabawasan ang pananakit o impeksyon (para sa mga kababaihan na humaharap sa mga komplikasyon). Sa pangkalahatan, inirerekomenda ang pag-iwas sa alkohol hanggang sa makumpirma na ang pagpapalaglag ay kumpleto na at iyong naramdaman na malusog ka.

  Karamihan sa mga kababaihan ay nalalabas ang pinagbubuntis sa loob ng 4 – 5 na oras at bumubuti ang pakiramdam nang wala pang 24 oras. Normal lang na patuloy na makakita ng kaunting pagdurugo at spotting hanggang sa iyong susunod na regla sa 3 – 4 na linggo.

  Normal lamang ang sumama ang pakiramdam ng iyong tiyan, pagtatae, panginginig, o kahit makaramdam na parang mayroon kang lagnat sa panahong ito. Karamihan sa mga kababaihan ay nag-ulat na nalalaman nila na nalabas na ang pinagbubuntis dahil ang pagdurugo ay bumabagal, at nagsisimulang bumubuti ang kanilang pakiramdam.

  Ang ilan sa mga kababaihan ay maaaring sumailalim sa isang pang-opera na pamamaraan kung sila ay buntis pa rin pagkatapos na inumin ang mga tabletas. Tandaan! Pagpapagamot para sa hindi kumpletong pagpapalaglag ay laganap na makukuha sa buong mundo. Mayroon kang karapatan para sa serbisyong ito, kahit na kung ang pagpapalaglag ay ipinagbabawal sa iyong bansa.

Mga Di Kanais-nais na Epekto at Komplikasyon ng Pampalaglag na mga Tabletas

  Para sa ilang mga kababaihan, ang pamumulikat ay napakalakas – higit pang mas masakit sa menstruwal na pamumulikat (kung mayroon kang menstruwal na pamumulikat) at ang pagdurugo ay mas malakas pa kaysa sa isang menstruwal na period. Maaaring maglabas ka ng mga buo-buong dugo na may sukat na hanggang tulad ng lemon sa loob ng unang ilang mga oras pagkatapos inumin ang misoprostol. Para sa ibang mga kababaihan, ang pamumulikat ay mahina at ang pagdurugo ay tulad sa isang normal na menstruwal na period.

  Maghanap ng medikal na pangangalaga kung hindi ka dinugo o may kaunting pagdurugo na may kasunod na sobrang pananakit (partikular na sa kanang balikat) na hindi naiibsan ng ibuprofen. Ito ay maaaring senyales ng isang ektopik na pagbubuntis (pagbubuntis na makikita sa labas ng matris). Kahit ito ay madalang, ito ay nakamamatay. Maaari mo ring kontakin ang aming mga kaibigan sa www.safe2choose.org para makausap ang isang sinanay na pagpapalaglag na tagapayo kung ikaw ay nag-aalala na ang pagpapalaglag ay hindi matagumpay.

  Maghanap ng medikal na pangangalaga kung natagusan ka sa 2 regular na mga pad sa bawat oras sa loob ng 2 oras na magkasunod pagkatapos na sa tingin mo ay nalabas na ang pinagbubuntis. Ang pagtagos ay nangangahulugan na ang pad ay napuno ng dugo sa harap-patungo-sa-likod, gilig-hanggang-gilid, at tumagos.

  Uminom ng 3-4 na tabletas (200 mg) sa bawat 6-8 na oras para maibsan ang iyong pananakit. Tandaan na maaari ka ring uminom ng ibuprofen bago gamitin ang misoprostol.

  Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, pwede kanang kumain sa gusto mo. Tuyo na pagkain (hal. biskwit o tinapay) ay maaaring makatulong sa pagkahilo, habang ang berdeng dahon na mga gulay, mga itlog, at pulang karne ay maaaring makatulong sa pagbawi ng mga mineral na nawala sa pagpapalaglag.

  Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, pwede kanang uminom sa gusto mo (maliban sa alkohol).

  Dapat iwasan ang alkohol habang ginagamot para maiwasan na maapektuhan ang bisa ng medikasyon. Ang alcohol ay maaari ring magsanhi ng pagtaas ng pagdurugo sa matris sa ilang mga kaso at mabawasan ang bisa ng ibang mga gamot na ininum para mabawasan ang pananakit o impeksyon (para sa mga kababaihan na humaharap sa mga komplikasyon). Sa pangkalahatan, inirerekomenda ang pag-iwas sa alkohol hanggang sa makumpirma na ang pagpapalaglag ay kumpleto na at iyong naramdaman na malusog ka.

  Karamihan sa mga kababaihan ay nalalabas ang pinagbubuntis sa loob ng 4 – 5 na oras at bumubuti ang pakiramdam nang wala pang 24 oras. Normal lang na patuloy na makakita ng kaunting pagdurugo at spotting hanggang sa iyong susunod na regla sa 3 – 4 na linggo.

  Normal lamang ang sumama ang pakiramdam ng iyong tiyan, pagtatae, panginginig, o kahit makaramdam na parang mayroon kang lagnat sa panahong ito. Karamihan sa mga kababaihan ay nag-ulat na nalalaman nila na nalabas na ang pinagbubuntis dahil ang pagdurugo ay bumabagal, at nagsisimulang bumubuti ang kanilang pakiramdam.

  Ang ilan sa mga kababaihan ay maaaring sumailalim sa isang pang-opera na pamamaraan kung sila ay buntis pa rin pagkatapos na inumin ang mga tabletas. Tandaan! Pagpapagamot para sa hindi kumpletong pagpapalaglag ay laganap na makukuha sa buong mundo. Mayroon kang karapatan para sa serbisyong ito, kahit na kung ang pagpapalaglag ay ipinagbabawal sa iyong bansa.

Pagpapalaglag at Pertilidad sa Hinaharap

  Maaari kang magbuntis ulit sa loob ng 8 na araw pagkatapos ng isang medikal pagpapalaglag. Kung ikaw ay nakipagtalik, dapat mong isaalang-alang ang paggamit ng kontraseptibo para maiwasan ang di planadong pagbubuntis.

  Hindi, ang pampalaglag na mga tabletas ay hindi nagsasanhi ng mga depekto sa pagsilang sa mga pagbubuntis sa hinaharap.

  Hindi, ang pagpapalaglag gamit ang mga tabletas ay hindi magpapahirap sa’yo na mabuntis sa hinaharap.

Pagpapalaglag at Pertilidad sa Hinaharap

  Maaari kang magbuntis ulit sa loob ng 8 na araw pagkatapos ng isang medikal pagpapalaglag. Kung ikaw ay nakipagtalik, dapat mong isaalang-alang ang paggamit ng kontraseptibo para maiwasan ang di planadong pagbubuntis.

  Hindi, ang pampalaglag na mga tabletas ay hindi nagsasanhi ng mga depekto sa pagsilang sa mga pagbubuntis sa hinaharap.

  Hindi, ang pagpapalaglag gamit ang mga tabletas ay hindi magpapahirap sa’yo na mabuntis sa hinaharap.

Iba pang mga FAQ ng Pagpapalaglag

  Ang mga paraan ng pagpapalaglag ay hindi dapat na ipagkamali sa pag-iiwas sa pagbubuntis (mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensiya na kontrasepsyon). Ang mga paraan ng kontraseptibo ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya mula sa pagkikita. Ang mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensiya na kontrasepsyon, ay hindi maaaring gamitin para wakasan o hadlangan ang naitatag na pagbubuntis. Maaari mong bisitahin ang www.findmymethod.org para sa karagdagang pagkatuto tungkol sa mga paraan sa kontraseptibo.

  Ang pang-emerhensiyang kontraseptibong mga tabletas (ECP) ay isang ligtas at mabisang paraan ng pag-iwas sa pagbubuntis pagkatapos ng di protektadong pagtatalik. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpigil sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya mula sa pagkikita. Ang mga ECP ay hindi magwawakas o hahadlang sa naitatag na pagbubuntis. Ang mga ECP ay magkaiba mula sa mga programa ng medikal na pagpapalaglag (na kasama ang mifepristone at misoprostol). Ang parehong paggamot ay kritikal na mahalaga para sa reproduktibong kalusugan ng mga kababaihan sa buong mundo.

  May dalawang karaniwang uri na paraan sa pagpapalaglag:
  1) Medikal na pagpapalaglag: Ang medikal na pagpapalaglag ay gumagamit ng mga parmakolohikal na mga gamot para wakasan ang pagbubuntis. Minsan ang mga termino na “walang-pag-opera na pagpapalaglag” o “pagpapalaglag gamit ang mga tabletas” ay ginagamit din.

  2) Pang-opera na pagkakalaglag: Sa mga paraan ng pang-opera na pagpapalaglag, isang kuwalipikadong propesyonal ang maglilinis sa matris sa pamamagitan ng kuwelyo ng matris para mawakasan ang pagbubuntis. Kabilang sa mga paraan na ito ay ang manwal na vacuum aspiration (MVA) at pagraraspa (D&E).

  Para sa karagdagang impormasyon, maari mong kontakin ang aming pangkat sa info@howtouseabortionpill.org.

Iba pang mga FAQ ng Pagpapalaglag

  Ang mga paraan ng pagpapalaglag ay hindi dapat na ipagkamali sa pag-iiwas sa pagbubuntis (mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensiya na kontrasepsyon). Ang mga paraan ng kontraseptibo ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya mula sa pagkikita. Ang mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensiya na kontrasepsyon, ay hindi maaaring gamitin para wakasan o hadlangan ang naitatag na pagbubuntis. Maaari mong bisitahin ang www.findmymethod.org para sa karagdagang pagkatuto tungkol sa mga paraan sa kontraseptibo.

  Ang pang-emerhensiyang kontraseptibong mga tabletas (ECP) ay isang ligtas at mabisang paraan ng pag-iwas sa pagbubuntis pagkatapos ng di protektadong pagtatalik. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpigil sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya mula sa pagkikita. Ang mga ECP ay hindi magwawakas o hahadlang sa naitatag na pagbubuntis. Ang mga ECP ay magkaiba mula sa mga programa ng medikal na pagpapalaglag (na kasama ang mifepristone at misoprostol). Ang parehong paggamot ay kritikal na mahalaga para sa reproduktibong kalusugan ng mga kababaihan sa buong mundo.

  May dalawang karaniwang uri na paraan sa pagpapalaglag:
  1) Medikal na pagpapalaglag: Ang medikal na pagpapalaglag ay gumagamit ng mga parmakolohikal na mga gamot para wakasan ang pagbubuntis. Minsan ang mga termino na “walang-pag-opera na pagpapalaglag” o “pagpapalaglag gamit ang mga tabletas” ay ginagamit din.

  2) Pang-opera na pagkakalaglag: Sa mga paraan ng pang-opera na pagpapalaglag, isang kuwalipikadong propesyonal ang maglilinis sa matris sa pamamagitan ng kuwelyo ng matris para mawakasan ang pagbubuntis. Kabilang sa mga paraan na ito ay ang manwal na vacuum aspiration (MVA) at pagraraspa (D&E).

  Para sa karagdagang impormasyon, maari mong kontakin ang aming pangkat sa info@howtouseabortionpill.org.

HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.
Powered by Women First Digital.