Mga Tanong sa Aborsyon – FAQs sa Abortion Pill

Mga Uri ng Mga Abortion Pill at ang Kanilang Gamit.

  Hindi, gumamit ng parehong bilang ng pills na inirerekomenda namin para sa lahat. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang tagumpay ng medikasyon ay hindi nababawasan kung kayo ay sobra sa timbang. Hindi niyo kailangang uminom ng ibang dosis o mas maraming pills.

  Hindi mo kailangang baguhin ang dosis o ang bilang ng mga tabletas kung iyong nalaman na kambal ang iyong pinagbubuntis. Parehong pamamaraan pa din ang ginagamit para sa pinagbubuntis na kambal.

  Hindi, ang bawat pagbubuntis ay isang natatanging pangyayari. Kung nakagamit na kayo noon ng mga abortion pill, hindi niyo kailangan ang mas mataas na dosis kung gagamitin niyo ito ulit para sa ibang hindi ninanais na pagbubuntis.

  Kung ikaw ay mayroong isang intrauterine contraceptive device sa matris (hal. ang coil o ang progesterone IUD), kailangan mo itong ipatanggal bago pa ang iyong medikal na pagpapalaglag.

  Maaari kang magpadede ng gaya ng karaniwan kapag gumagawa ng aborsyon gamit ang mga tabletang iyan. Ang mifepristone at misoprostol ay maaaring pumasok sa gatas ng ina, ngunit ang dami ay maliit at hindi ito dapat magdulot ng anumang epekto sa sanggol. Kung ikaw ay kinakabahan pa rin dito, maaari mong padedehin ang sanggol, kumuha ng mga tabletang misoprostol, at maghintay ng 4 na oras bago mo ulit padedehin. Kung kinakailangan mong kumuha ng isa pang round ng mga tabletang misoprostol, padedehin ulit bago kumuha ng mga tabletang iyon. Gayunpaman, ito ay lubos na optional at depende sa iyong preference.

  Kung kayo ay nabubuhay na may HIV, dapat niyo lang siguruhin na kayo ay umiinom ng mga gamot na antiretroviral at mabuti ang inyong kalusugan.

  Kung ikaw ay may anemia (mababang mga lebel ng iron sa iyong dugo), tumukoy ng isang pangkalusugan na provider na hindi higit pa sa 30 minuto ang layo na maaaring tumulong sa iyong kung kailangan mo ito. Kung ikaw ay labis na anemic, kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang pampalaglag na tabletas.

  Hindi, ang paggamit ng pampalaglag na mga tabletas sa unang mga buwan ng pagbubuntis ay ligtas kahit na ikaw ay na-sesaryan na sa nakaraan.

  Walang nakitang kaugnayan sa pagitan ng mifepristone at mga depekto sa pagsilang. Gayunpaman, ang misoprostol ay maaaring magsanhi ng isang bahagyang mataas na pagkakataon ng mga depekto sa pagsilang. Kung uminom ka ng misoprostol at ikaw ay buntis pa rin pagkatapos inumin ang mga tabletas, maaari kang magkaroon ng isang natural na pagpapalaglag. Kung hindi ka nakunan at tinapos ang pagbubuntis, ang panganib na magkaroon ng mga depekto sa pagsilang ay tataas nang 1% (isang sanggol sa 100).

  Hindi, hindi ligtas na gumamit ng mga abortion pill kung alam niyo na kayo ay may panganib magkaroon ng ektopikong pagbubuntis. Dahil kayo ay sumailalim sa tubal ligation, alam namin na mayroong pagpilat sa inyong mga tubo (Fallopian Tubes). Marahil ito ang dahilan kung bakit ang inyong huling pagbubuntis ay isang ektopikong pagbubuntis. Ang Fallopian tubes ay kung saan ang itlog ng babae ay nafefertilize ng semilya ng lalaki. Ang pagbubuntis ay nagsisimulang lumaki at gumalaw-galaw sa tubo patungo sa sinapupunan. Kung ang inyong tubo ay may pilat, ang unang mga buwan ng pagbubuntis ay maaaring makulong sa tubo. Habang lumalaki ang pinagbubuntis, maaaring magsanhi ito ng pagkabiyak ng tubo. Kung ang tubo ay mabiyak, maaari itong magsanhi ng malalang pagdurugo sa loob niyo, na nakamamatay. Kayo ay nasa panganib para sa isa pang ektopikong pagbubuntis. Hindi niyo dapat gamitin ang mga abortion pill nang sarili niyo lamang hanggang sa kayo ay magpa-ultrasound at sigurado na ang pagbubuntis ay nasa sinapupunan, wala sa inyong mga tubo.

  Una, dapat niyong malaman na maaaring hindi niyo alam ang kondisyong ito maliban kung kayo magpapa-ultrasound. Ang mga ektopikong pagbubuntis ay hindi nabubuhay kaya kahit sa mga bansa kung saan hindi legal ang aborsyon, pupuwedeng magkaroon kayo ng access sa isang legal na pamamaraan para wakasan ang pagbubuntis na ito.

Mga Uri ng Mga Abortion Pill at ang Kanilang Gamit.

  Hindi, gumamit ng parehong bilang ng pills na inirerekomenda namin para sa lahat. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang tagumpay ng medikasyon ay hindi nababawasan kung kayo ay sobra sa timbang. Hindi niyo kailangang uminom ng ibang dosis o mas maraming pills.

  Hindi mo kailangang baguhin ang dosis o ang bilang ng mga tabletas kung iyong nalaman na kambal ang iyong pinagbubuntis. Parehong pamamaraan pa din ang ginagamit para sa pinagbubuntis na kambal.

  Hindi, ang bawat pagbubuntis ay isang natatanging pangyayari. Kung nakagamit na kayo noon ng mga abortion pill, hindi niyo kailangan ang mas mataas na dosis kung gagamitin niyo ito ulit para sa ibang hindi ninanais na pagbubuntis.

  Kung ikaw ay mayroong isang intrauterine contraceptive device sa matris (hal. ang coil o ang progesterone IUD), kailangan mo itong ipatanggal bago pa ang iyong medikal na pagpapalaglag.

  Maaari kang magpadede ng gaya ng karaniwan kapag gumagawa ng aborsyon gamit ang mga tabletang iyan. Ang mifepristone at misoprostol ay maaaring pumasok sa gatas ng ina, ngunit ang dami ay maliit at hindi ito dapat magdulot ng anumang epekto sa sanggol. Kung ikaw ay kinakabahan pa rin dito, maaari mong padedehin ang sanggol, kumuha ng mga tabletang misoprostol, at maghintay ng 4 na oras bago mo ulit padedehin. Kung kinakailangan mong kumuha ng isa pang round ng mga tabletang misoprostol, padedehin ulit bago kumuha ng mga tabletang iyon. Gayunpaman, ito ay lubos na optional at depende sa iyong preference.

  Kung kayo ay nabubuhay na may HIV, dapat niyo lang siguruhin na kayo ay umiinom ng mga gamot na antiretroviral at mabuti ang inyong kalusugan.

  Kung ikaw ay may anemia (mababang mga lebel ng iron sa iyong dugo), tumukoy ng isang pangkalusugan na provider na hindi higit pa sa 30 minuto ang layo na maaaring tumulong sa iyong kung kailangan mo ito. Kung ikaw ay labis na anemic, kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang pampalaglag na tabletas.

  Hindi, ang paggamit ng pampalaglag na mga tabletas sa unang mga buwan ng pagbubuntis ay ligtas kahit na ikaw ay na-sesaryan na sa nakaraan.

  Walang nakitang kaugnayan sa pagitan ng mifepristone at mga depekto sa pagsilang. Gayunpaman, ang misoprostol ay maaaring magsanhi ng isang bahagyang mataas na pagkakataon ng mga depekto sa pagsilang. Kung uminom ka ng misoprostol at ikaw ay buntis pa rin pagkatapos inumin ang mga tabletas, maaari kang magkaroon ng isang natural na pagpapalaglag. Kung hindi ka nakunan at tinapos ang pagbubuntis, ang panganib na magkaroon ng mga depekto sa pagsilang ay tataas nang 1% (isang sanggol sa 100).

  Hindi, hindi ligtas na gumamit ng mga abortion pill kung alam niyo na kayo ay may panganib magkaroon ng ektopikong pagbubuntis. Dahil kayo ay sumailalim sa tubal ligation, alam namin na mayroong pagpilat sa inyong mga tubo (Fallopian Tubes). Marahil ito ang dahilan kung bakit ang inyong huling pagbubuntis ay isang ektopikong pagbubuntis. Ang Fallopian tubes ay kung saan ang itlog ng babae ay nafefertilize ng semilya ng lalaki. Ang pagbubuntis ay nagsisimulang lumaki at gumalaw-galaw sa tubo patungo sa sinapupunan. Kung ang inyong tubo ay may pilat, ang unang mga buwan ng pagbubuntis ay maaaring makulong sa tubo. Habang lumalaki ang pinagbubuntis, maaaring magsanhi ito ng pagkabiyak ng tubo. Kung ang tubo ay mabiyak, maaari itong magsanhi ng malalang pagdurugo sa loob niyo, na nakamamatay. Kayo ay nasa panganib para sa isa pang ektopikong pagbubuntis. Hindi niyo dapat gamitin ang mga abortion pill nang sarili niyo lamang hanggang sa kayo ay magpa-ultrasound at sigurado na ang pagbubuntis ay nasa sinapupunan, wala sa inyong mga tubo.

  Una, dapat niyong malaman na maaaring hindi niyo alam ang kondisyong ito maliban kung kayo magpapa-ultrasound. Ang mga ektopikong pagbubuntis ay hindi nabubuhay kaya kahit sa mga bansa kung saan hindi legal ang aborsyon, pupuwedeng magkaroon kayo ng access sa isang legal na pamamaraan para wakasan ang pagbubuntis na ito.

Mga Uri ng Pampalaglag na mga Tabletas at ang Kanilang Gamit.

  Mayroong dalawang uri ng pampalaglag na mga tabletas, at ang bawat isa ay may magkaibang mekanismo ng aksyon. Ang Mifepristone ay humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis, habang ang mga sangkap ng misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (ang bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagtutulak palabas ng pinagbubuntis.

  Ang Misoprostol ay nagsasanhi sa pagkontrak ng matris at ipalabas ang pinagbubuntis.

  Ang Mifepristone humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis.

  Oo, maaari mong ligtas na inumin ang misoprostol sa bahay. Sa tuwing umiinom ng misoprostal na mga tabletas, siguruhin na ikaw ay nasa isang lugar (tulad ng iyong bahay) kung saan ikaw ay may pagkapribado at maaaring humiga sa loob ng ilang oras pagkatapos na ikaw ay uminom ng mga tabletas. Ang pagkakaroon ng kasama na maaaring mag-alaga sa’yo at magdala sa’yo ng mainit na tsaa o kahit anong makakain ay napakalaking tulong.

  Huwag kumain o uminom ng kahit na ano sa loob ng 30 minuto habang inyong binibigyan ng oras para matunaw ang misoprostol. Pagkatapos ng 30 minuto, puwede kayong uminom ng tubig para lunukin ang natitirang pills at, sa pangkalahatan, kahit gaano karaming tubig na kailangan niyo para hindi mauhaw.

  Oo, puwede kayong uminom ng tubig para tulungan kayong malunok ang mifepristone.

  May dalawang paraan para gamitin ang misoprostol: ilagay ang pills sa inyong ari o sa ilalim ng inyong dila (sublingually). Ang HowToUseAbortionPill ay nagmumungkahi na gamitin lamang ang misoprostol sa ilalim ng dila dahil ito ay mas pribado (ang pills ay matutunaw nang mas mabilis at hindi nag-iiwan ng nakikitang mga bakas sa inyong katawan) at may mababang panganib ng impeksyon.

  Ang parehong kombinasyon ng mifepristone at misoprostol at misoprostol-lamang ay mga epektibong opsyon. Gayunpaman, kung makukuha niyo at mura para sa inyo, ang kombinasyon ng mifepristone at misoprostol ang dapat niyong piliin.

  98 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong aborsyon kung ang mifepristone at misoprostol ay gagamitin. Aabot sa 95 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong aborsyon kung misoprostol lamang ang ginamit.

  Ang mifepristone at misoprostol ay iniinom nang magkasabay dahil ang pills na ito ay akma sa isa’t isa. Pinipigilan ng Mifepristone na lumaki ang pinagbubuntis. Ang gamot na ginagamit sa misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng cervix ng matris (bungad ng matris) at nagsasanhi sa pag-urong ng matris, na nagtutulak palabas sa pinagbubuntis.

  Kung ginagamit niyo ang misoprostol pills sa ilalim ng inyong dila, walang makakapagsabi na kayo ay gumamit ng mga abortion pill, dahil malulunok niyo ang lahat pagkatapos ng 30 minuto. Kung may magtatanong, puwede niyong sabihin na natural kayong nakunan. Kung inyong ginagamit ang misoprostol sa ari, ang balat ng pill ay maaaring hindi kumpletong matunaw sa loob ng isang araw o dalawa. Kung kailangan niyo ng mabilisang medikal na pag-aalaga sa loob ng 48-oras mula noong ginamit niyo ang misoprostol sa ari, ang healthcare provider ay maaaring makita ang puting balat ng pill sa inyong ari. Ito ang dahilan kung bakit ang HowToUseAbortionPill ay nagmumungkahi na gamitin ang misoprostol sa ilalim ng inyong dila at hindi sa loob ng inyong ari.

Mga Uri ng Pampalaglag na mga Tabletas at ang Kanilang Gamit.

  Mayroong dalawang uri ng pampalaglag na mga tabletas, at ang bawat isa ay may magkaibang mekanismo ng aksyon. Ang Mifepristone ay humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis, habang ang mga sangkap ng misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (ang bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagtutulak palabas ng pinagbubuntis.

  Ang Misoprostol ay nagsasanhi sa pagkontrak ng matris at ipalabas ang pinagbubuntis.

  Ang Mifepristone humaharang sa hormone na kinakailangan para sa paglaki ng pinagbubuntis.

  Oo, maaari mong ligtas na inumin ang misoprostol sa bahay. Sa tuwing umiinom ng misoprostal na mga tabletas, siguruhin na ikaw ay nasa isang lugar (tulad ng iyong bahay) kung saan ikaw ay may pagkapribado at maaaring humiga sa loob ng ilang oras pagkatapos na ikaw ay uminom ng mga tabletas. Ang pagkakaroon ng kasama na maaaring mag-alaga sa’yo at magdala sa’yo ng mainit na tsaa o kahit anong makakain ay napakalaking tulong.

  Huwag kumain o uminom ng kahit na ano sa loob ng 30 minuto habang inyong binibigyan ng oras para matunaw ang misoprostol. Pagkatapos ng 30 minuto, puwede kayong uminom ng tubig para lunukin ang natitirang pills at, sa pangkalahatan, kahit gaano karaming tubig na kailangan niyo para hindi mauhaw.

  Oo, puwede kayong uminom ng tubig para tulungan kayong malunok ang mifepristone.

  May dalawang paraan para gamitin ang misoprostol: ilagay ang pills sa inyong ari o sa ilalim ng inyong dila (sublingually). Ang HowToUseAbortionPill ay nagmumungkahi na gamitin lamang ang misoprostol sa ilalim ng dila dahil ito ay mas pribado (ang pills ay matutunaw nang mas mabilis at hindi nag-iiwan ng nakikitang mga bakas sa inyong katawan) at may mababang panganib ng impeksyon.

  Ang parehong kombinasyon ng mifepristone at misoprostol at misoprostol-lamang ay mga epektibong opsyon. Gayunpaman, kung makukuha niyo at mura para sa inyo, ang kombinasyon ng mifepristone at misoprostol ang dapat niyong piliin.

  98 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong aborsyon kung ang mifepristone at misoprostol ay gagamitin. Aabot sa 95 na kababaihan sa 100 ang magkakaroon ng isang kumpletong aborsyon kung misoprostol lamang ang ginamit.

  Ang mifepristone at misoprostol ay iniinom nang magkasabay dahil ang pills na ito ay akma sa isa’t isa. Pinipigilan ng Mifepristone na lumaki ang pinagbubuntis. Ang gamot na ginagamit sa misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng cervix ng matris (bungad ng matris) at nagsasanhi sa pag-urong ng matris, na nagtutulak palabas sa pinagbubuntis.

  Kung ginagamit niyo ang misoprostol pills sa ilalim ng inyong dila, walang makakapagsabi na kayo ay gumamit ng mga abortion pill, dahil malulunok niyo ang lahat pagkatapos ng 30 minuto. Kung may magtatanong, puwede niyong sabihin na natural kayong nakunan. Kung inyong ginagamit ang misoprostol sa ari, ang balat ng pill ay maaaring hindi kumpletong matunaw sa loob ng isang araw o dalawa. Kung kailangan niyo ng mabilisang medikal na pag-aalaga sa loob ng 48-oras mula noong ginamit niyo ang misoprostol sa ari, ang healthcare provider ay maaaring makita ang puting balat ng pill sa inyong ari. Ito ang dahilan kung bakit ang HowToUseAbortionPill ay nagmumungkahi na gamitin ang misoprostol sa ilalim ng inyong dila at hindi sa loob ng inyong ari.

Mga Kontraindikasyon ng Abortion Pill

  Dapat niyong iwasan na gamitin ang mga abortion pill sa bahay na sumusunod sa HowToUseAbortionPill kung kayo ay higit nang 12 linggong buntis; kung kayo ay may allergy sa mifepristone o sa misoprostol; kung kayo ay may malubhang problema sa kalusugan, kabilang ang mga problema sa pamumuo ng dugo; o sa tingin niyo o alam niyo na ang pinagbubuntis ay lumalaki sa labas ng sinapunan (ektopikong pagbubuntis).

Mga Kontraindikasyon ng Abortion Pill

  Dapat niyong iwasan na gamitin ang mga abortion pill sa bahay na sumusunod sa HowToUseAbortionPill kung kayo ay higit nang 12 linggong buntis; kung kayo ay may allergy sa mifepristone o sa misoprostol; kung kayo ay may malubhang problema sa kalusugan, kabilang ang mga problema sa pamumuo ng dugo; o sa tingin niyo o alam niyo na ang pinagbubuntis ay lumalaki sa labas ng sinapunan (ektopikong pagbubuntis).

Mga Side Effect at Komplikasyon ng Mga Abortion Pill

  Para sa ilan, ang paghilab ay napakalakas – higit pang mas masakit sa paghilab ng regla (kung mayroon kayong paghilab sa inyong regla) at ang pagdurugo ay mas malakas pa kaysa sa isang pagreregla. Maaaring maglabas kayo ng mga buo-buong dugo na may sukat na hanggang sinlaki ng lemon sa loob ng unang mga oras pagkatapos uminom ng misoprostol. Para sa iba, ang paghilab ay mahina at ang pagdurugo ay parang isang normal na pagreregla.

  Maghanap ng medikal na pangangalaga kung hindi kayo dinugo o may kaunting pagdurugo kasunod ng sobrang pananakit (partikular sa kanang balikat) na hindi naiibsan ng ibuprofen. Ito ay maaaring senyales ng isang ektopikong pagbubuntis (pagbubuntis na makikita sa labas ng matris). Kahit ito ay bihira, ito ay nakamamatay. Maaari niyo ring kontakin ang aming mga kaibigan sa www.safe2choose.org para makausap ang isang sinanay na tagapayo sa aborsyon kung kayo ay nababahala na hindi matagumpay ang aborsyon.

  Maghanap ng medikal na pangangalaga kung natagusan ka sa 2 regular na mga pad sa bawat oras sa loob ng 2 oras na magkasunod pagkatapos na sa tingin mo ay nalabas na ang pinagbubuntis. Ang pagtagos ay nangangahulugan na ang pad ay napuno ng dugo sa harap-patungo-sa-likod, gilig-hanggang-gilid, at tumagos.

  Maghanap ng medikal na pangangalaga kung nagbabad kayo ng 2 regular na pad kada oras sa 2-oras na magkasunod matapos niyong isipin na lumipas na ang inyong pagbubuntis. Ang ibig sabihin ng pagkakababad ay ganap nang nakababad sa dugo ang pad, harap hanggang likod, magkabilang gilid, at tagusan.

  Uminom ng 3-4 na ibuprofen pills (200 mg) sa bawat 6-8 oras para maibsan ang inyong pananakit. Tandaan na maaari rin kayong uminom ng ibuprofen bago gumamit ng misoprostol.

  Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, puwede na kayong kumain hangga’t gusto niyo. Ang tuyo na pagkain (hal. biskwit o tustadong tinapay) ay maaaring makatulong sa pagkahilo, habang ang berdeng dahon na mga gulay, mga itlog, at pulang karne ay maaaring makatulong sa pagbawi ng mga mineral na nawala sa aborsyon.

  Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, puwede na kayong uminom ng anumang likido na gusto niyo (maliban sa alak).

  Dapat iwasan ang alak sa panahon ng proseso ng aborsyon para maiwasan na maapektuhan ang bisa ng medikasyon. Ang alak ay maaari ring magsanhi ng pagtaas ng pagdurugo sa matris sa ilang mga kaso at mabawasan ang bisa ng ibang mga gamot na ininom para mabawasan ang pananakit o impeksyon (para sa mga kababaihan na humaharap sa mga komplikasyon). Sa pangkalahatan, inirerekomenda ang pag-iwas sa alak hanggang sa makumpirma na ang aborsyon ay kumpleto na at nararamdaman niyo na kayo ay nasa mabuting kalusugan.

  Karamihan ay nailalabas ang pagbubuntis sa loob ng 4 – 5 oras at bumubuti ang pakiramdam nang wala pang 24 oras. Normal lang na patuloy na makakita ng kaunting pagdurugo at spotting hanggang sa iyong susunod na regla sa 3 – 4 na linggo.

  Normal lamang ang sumama ang pakiramdam ng inyong tiyan, pagtatae, panginginig, o kahit makaramdam na parang mayroon kayong lagnat sa panahong ito. Karamihan ay nag-ulat na alam na nilang nailabas na ang kanilang pinagbubuntis dahil ang pagdurugo ay bumabagal, at nagsisimula nang bumuuti ang kanilang pakiramdam.

  Maaaring kailanganin niyong sumailalim sa isang pag-oopera kung kayo ay buntis pa rin pagkatapos na inumin ang pills. Tandaan! Ang pagpapagamot para sa hindi kumpletong aborsyon ay laganap na makukuha sa buong mundo. Mayroon kayong karapatan sa serbisyong ito, kahit na ang aborsyon ay ligal na pinaghihigpitan sa inyong bansa.

Mga Side Effect at Komplikasyon ng Mga Abortion Pill

  Para sa ilan, ang paghilab ay napakalakas – higit pang mas masakit sa paghilab ng regla (kung mayroon kayong paghilab sa inyong regla) at ang pagdurugo ay mas malakas pa kaysa sa isang pagreregla. Maaaring maglabas kayo ng mga buo-buong dugo na may sukat na hanggang sinlaki ng lemon sa loob ng unang mga oras pagkatapos uminom ng misoprostol. Para sa iba, ang paghilab ay mahina at ang pagdurugo ay parang isang normal na pagreregla.

  Maghanap ng medikal na pangangalaga kung hindi kayo dinugo o may kaunting pagdurugo kasunod ng sobrang pananakit (partikular sa kanang balikat) na hindi naiibsan ng ibuprofen. Ito ay maaaring senyales ng isang ektopikong pagbubuntis (pagbubuntis na makikita sa labas ng matris). Kahit ito ay bihira, ito ay nakamamatay. Maaari niyo ring kontakin ang aming mga kaibigan sa www.safe2choose.org para makausap ang isang sinanay na tagapayo sa aborsyon kung kayo ay nababahala na hindi matagumpay ang aborsyon.

  Maghanap ng medikal na pangangalaga kung natagusan ka sa 2 regular na mga pad sa bawat oras sa loob ng 2 oras na magkasunod pagkatapos na sa tingin mo ay nalabas na ang pinagbubuntis. Ang pagtagos ay nangangahulugan na ang pad ay napuno ng dugo sa harap-patungo-sa-likod, gilig-hanggang-gilid, at tumagos.

  Maghanap ng medikal na pangangalaga kung nagbabad kayo ng 2 regular na pad kada oras sa 2-oras na magkasunod matapos niyong isipin na lumipas na ang inyong pagbubuntis. Ang ibig sabihin ng pagkakababad ay ganap nang nakababad sa dugo ang pad, harap hanggang likod, magkabilang gilid, at tagusan.

  Uminom ng 3-4 na ibuprofen pills (200 mg) sa bawat 6-8 oras para maibsan ang inyong pananakit. Tandaan na maaari rin kayong uminom ng ibuprofen bago gumamit ng misoprostol.

  Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, puwede na kayong kumain hangga’t gusto niyo. Ang tuyo na pagkain (hal. biskwit o tustadong tinapay) ay maaaring makatulong sa pagkahilo, habang ang berdeng dahon na mga gulay, mga itlog, at pulang karne ay maaaring makatulong sa pagbawi ng mga mineral na nawala sa aborsyon.

  Pagkatapos na matunaw ang misoprostol, puwede na kayong uminom ng anumang likido na gusto niyo (maliban sa alak).

  Dapat iwasan ang alak sa panahon ng proseso ng aborsyon para maiwasan na maapektuhan ang bisa ng medikasyon. Ang alak ay maaari ring magsanhi ng pagtaas ng pagdurugo sa matris sa ilang mga kaso at mabawasan ang bisa ng ibang mga gamot na ininom para mabawasan ang pananakit o impeksyon (para sa mga kababaihan na humaharap sa mga komplikasyon). Sa pangkalahatan, inirerekomenda ang pag-iwas sa alak hanggang sa makumpirma na ang aborsyon ay kumpleto na at nararamdaman niyo na kayo ay nasa mabuting kalusugan.

  Karamihan ay nailalabas ang pagbubuntis sa loob ng 4 – 5 oras at bumubuti ang pakiramdam nang wala pang 24 oras. Normal lang na patuloy na makakita ng kaunting pagdurugo at spotting hanggang sa iyong susunod na regla sa 3 – 4 na linggo.

  Normal lamang ang sumama ang pakiramdam ng inyong tiyan, pagtatae, panginginig, o kahit makaramdam na parang mayroon kayong lagnat sa panahong ito. Karamihan ay nag-ulat na alam na nilang nailabas na ang kanilang pinagbubuntis dahil ang pagdurugo ay bumabagal, at nagsisimula nang bumuuti ang kanilang pakiramdam.

  Maaaring kailanganin niyong sumailalim sa isang pag-oopera kung kayo ay buntis pa rin pagkatapos na inumin ang pills. Tandaan! Ang pagpapagamot para sa hindi kumpletong aborsyon ay laganap na makukuha sa buong mundo. Mayroon kayong karapatan sa serbisyong ito, kahit na ang aborsyon ay ligal na pinaghihigpitan sa inyong bansa.

Medikal na Aborsyon at Pertilidad sa Hinaharap

  Maaari kayong magbuntis ulit sa loob ng 8 araw pagkatapos ng isang medikal na aborsyon. Kung kayo ay nakipagtalik, dapat niyong ikonsidera ang paggamit ng mga kontraseptibo para maiwasan ang isang hindi planadong pagbubuntis.

  Hindi, ang mga abortion pill ay hindi nagsasanhi ng mga depekto sa pagsilang sa mga pagbubuntis sa hinaharap.

  Hindi, ang aborsyon gamit ang pills ay hindi magpapahirap sa inyo na mabuntis sa hinaharap.

Medikal na Aborsyon at Pertilidad sa Hinaharap

  Maaari kayong magbuntis ulit sa loob ng 8 araw pagkatapos ng isang medikal na aborsyon. Kung kayo ay nakipagtalik, dapat niyong ikonsidera ang paggamit ng mga kontraseptibo para maiwasan ang isang hindi planadong pagbubuntis.

  Hindi, ang mga abortion pill ay hindi nagsasanhi ng mga depekto sa pagsilang sa mga pagbubuntis sa hinaharap.

  Hindi, ang aborsyon gamit ang pills ay hindi magpapahirap sa inyo na mabuntis sa hinaharap.

Iba pang FAQs sa Aborsyon

  Ang mga paraan ng aborsyon ay hindi dapat na ipagkamali sa pagpigil sa pagbubuntis (mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensyang kontrasepsyon). Ang mga paraan ng kontraseptibo ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya na magkita. Ang mga paraan ng kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensyang kontrasepsyon, ay hindi maaaring gamitin para wakasan o hadlangan ang naitatag na pagbubuntis. Maaari niyong bisitahin ang www.findmymethod.org para matuto pa tungkol sa mga paraan sa kontraseptibo.

  Ang pang-emerhensyang kontraseptibong pills (Emergency contraceptive pills/ECP) ay isang ligtas at epektibong paraan ng pagpigil sa pagbubuntis pagkatapos ng hindi protektadong pagtatalik. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpigil sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya na magkita. Ang mga ECP ay hindi magwawakas o hahadlang sa naitatag na pagbubuntis. Ang mga ECP ay magkaiba mula sa mga programa ng medikal na aborsyon (na kasama ang mifepristone at misoprostol). Ang parehong paggamot ay kritikal na mahalaga para sa reproduktibong kalusugan ng mga kababaihan sa buong mundo.

  May dalawang karaniwang uri na paraan ng aborsyon:

  1) Medikal na aborsyon: Ang medikal na aborsyon ay gumagamit ng mga parmakolohikal na gamot para wakasan ang pagbubuntis. Minsan ang mga termino na “walang pag-ooperang aborsyon” o “aborsyon gamit ang pills” ay ginagamit din.

  2) Pag-ooperang aborsyon: Sa mga paraan ng pag-ooperang aborsyon, isang kuwalipikadong propesyonal ang maglilinis sa matris sa pamamagitan ng cervix ng matris para mawakasan ang pagbubuntis. Kabilang sa mga paraan na ito ay ang manu-manong vacuum aspiration (MVA) at pagraraspa (D&E).

  Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong kontakin ang aming team sa info@howtouseabortionpill.org.

Iba pang FAQs sa Aborsyon

  Ang mga paraan ng aborsyon ay hindi dapat na ipagkamali sa pagpigil sa pagbubuntis (mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensyang kontrasepsyon). Ang mga paraan ng kontraseptibo ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya na magkita. Ang mga paraan ng kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensyang kontrasepsyon, ay hindi maaaring gamitin para wakasan o hadlangan ang naitatag na pagbubuntis. Maaari niyong bisitahin ang www.findmymethod.org para matuto pa tungkol sa mga paraan sa kontraseptibo.

  Ang pang-emerhensyang kontraseptibong pills (Emergency contraceptive pills/ECP) ay isang ligtas at epektibong paraan ng pagpigil sa pagbubuntis pagkatapos ng hindi protektadong pagtatalik. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpigil sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya na magkita. Ang mga ECP ay hindi magwawakas o hahadlang sa naitatag na pagbubuntis. Ang mga ECP ay magkaiba mula sa mga programa ng medikal na aborsyon (na kasama ang mifepristone at misoprostol). Ang parehong paggamot ay kritikal na mahalaga para sa reproduktibong kalusugan ng mga kababaihan sa buong mundo.

  May dalawang karaniwang uri na paraan ng aborsyon:

  1) Medikal na aborsyon: Ang medikal na aborsyon ay gumagamit ng mga parmakolohikal na gamot para wakasan ang pagbubuntis. Minsan ang mga termino na “walang pag-ooperang aborsyon” o “aborsyon gamit ang pills” ay ginagamit din.

  2) Pag-ooperang aborsyon: Sa mga paraan ng pag-ooperang aborsyon, isang kuwalipikadong propesyonal ang maglilinis sa matris sa pamamagitan ng cervix ng matris para mawakasan ang pagbubuntis. Kabilang sa mga paraan na ito ay ang manu-manong vacuum aspiration (MVA) at pagraraspa (D&E).

  Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong kontakin ang aming team sa info@howtouseabortionpill.org.

HowToUseAbortionPill.org ay kaanib sa isang rehistradong organisasyon na hindi nagtutubo na 501c(3) na nakabase sa US.
HowToUseAbortionPill.org ng nilalaman na nilayon para lang sa mga layunin ng impormasyon at hindi kaanib ng isang medikal organisasyon.

Powered by Women First Digital