Tungkol sa Amin

Sino Kami

Ang HowToUse ay isang online na komunidad na pinapatakbo ng mga dedikadong indibidwal na naniniwalang lahat ng kababaihan, nang walang pagtatangi kung saan sila nakatira, ay dapat na magkaroon ng access sa opsyon ng ligtas na aborsyon.

Whoweare_illustration_01

Ano ang Aming Ginagawa

Whowedo_illustration_01

Gumagana ang HowToUse para magbahagi ng mga katotohanan tungkol sa pildoras na pang-aborsiyon - kung ano ang isasaalang-alang antimaano, saan makakukuha ng mga de-kalidad na pildoras na pang-aborsiyon, paano gamitin ang mga ito nang ligtas, ano ang aasahan, at kung kailan dapat humingi ng medical na tulong kung kinakailangan. Narito kami upang magbigay kasangkapan sa kababaihan ng impormasyon na kailangan nila upang ligtas igiya ang aborsiyon sa kanilang mga sariling takda.

Saan Kami Gumagawa

Ang HowToUse ay isang pandaigdigang organisasyon - narito kami upang magbigay ng impormasyon at mga mapagkukunan sa mga kababaihan sa buong mundo. Kasalukuyang naisaling-wika naming an gaming website sa 24 wika. Kailangan ng wikang hindi mo nakikita sa ibaba? Kontakin kami sa: info@howtouseabortionpill.org info@howtouseabortionpill.org

Wherewework_illustration_01

Pagtatatuwa:

Ginagawa ang bawat pagsusumikap para tiyakin na tumpak ang impormasyong nakalagay sa mga pahina ng web site. Gayunpaman, ang mga nilalaman ay sumailalim sa pagbabago paminsan-minsan at walang tatanggaping pananagutan ang mga may-akda para sa katumpakan ng impormasyong iprinisinta sa anumang panahon.

Disclaimer_illustration_01

References

Reference_illustration_01
  • Abortion Facts. National Abortion Federation;n.d.
  • Assorted Abortion Resources.Guttmacher; n.d.
  • Clinical Practice Handbook for Safe Abortion. Geneva: World Health Organization; 2014.
  • Creinin, M & Grossman D(2014). Medical Management of First-Trimester Abortion: 143(2):1-18.
  • The Abortion Pill: Medical Abortion with Mifepristone and Misoprostol. The Feminist Women’s Health Center; 2010.
  • Using the combination of Mifepristone and Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
  • Using Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
  • Vekemans, M(n.d.) First trimester abortion guidelines and protocols – Surgical and medical procedures. International Planned Parenthood Federation.
  • Von Hertzen H & Baird D(2006). Frequently asked questions about medical abortion. Contraception: 74(1):3-10.
  • Women's Health Care Physicians. Induced Abortion - ACOG. American College of Obstetricians and Gynecologists,May 2015. Web.

Mga Takda ng Serbisyo:

Ang pag-access at paggamit ng www.howtousetheabortionpill.org (pagkatapos nito ay tinukoy bilang “Website”) at ang impormasyon, mga imahe, teksto at video, ay ginawang available sa pamamagitan ng Website na ito ng mga nagmamay-ari at opereytor ng Website (“we” o “us”) ay sumasailalim sa mga sumusunod na takda, kundisyon, at mga paunawa (“Mga takda ng Serbisyo”). Sa pamamagitan ng paggamit sa impormasyong nilalaman sa Website na ito, ang gumagamit (alinman sa “ikaw” o “user”) ay sumasang-ayon sa lahat ng Mga takda ng Serbisyo, na maari naming i-update paminsan-minsan

Ang Website ay hindi binalak na ipanghalili para sa isinapersonal na medical na payo o pangangalaga, at hindi dapat assahan gaya nang naturan. Ikaw ay pinapayuhang hingin ang payo ng isang medikal propesyonal ukol sa iyong sariling indibidwal na mga katanungang pangkalusugan o mga alalahanin.

Ang bawat pagsusumikap ay ginagawa para makasiguro na tumpak ang impormasyong nakapaloob sa mga pahina ng Website. Gayunman, ang mga nilalaman ay sasailalim sa pagbabago paminsan-minsan nang walang paunawa, at walang tinatanggap na pananagutan ang may-akda para sa katumpakan o kasamang-lahat na impormasyon na ipriniprisinta sa anumang oras.

Ano man ang magiging sitwasyon mananagot ba kami para sa anumang uri ng pagkawala o pinsala na maaaring maranasan, kabilang ang pinsala sa sarili o kamatayan , na nagreresulta sa paggamit nang sinuman sa Website na ito, anumang nilalaman na nai-post sa Website, o anumang mga interaskyon sa pagitan ng mga gumagamit ng Website, naka-online man o offline.

Kung magpasyang bisitahin ang Website ng mga mamamayang naninirahan sa mga bansa kung saan ang aborsyon ay ipinagbabawal, hindi kami mananagot para sa anumang paggamit o maling paggamit ng impormasyong ipinagkakaloob ng Website na ito. Kung gagamitin mo ang Website kung saan ay maaaring legal na gawin, gagawin mo sa iyong sariling kapahamakan. Responsable ka sa pagsunod sa mga batas ng iyong nasasakupan.

Hindi kami responsable para sa anumang teknikal na problema o mga kamaliang kaugnay sa paggamit ng Website, ni hindi sa anumang diperensya at pinsala na nagreresulta sa mga problema o mga kamalian. Maaaring kabilangan ng mga problemang iyon, ngunit hindi limitado sa: Kabiguan sa pagkaantala sa komunikasyon gamit ng e-mail, network mga server, overload ng trapik sa internet, mga problema sa software at hardware, pagnanakaw o depekto ng anumang aparato.

Hindi mo dapat tangkaing makialam sa tamang paggana ng Website at, sa partikular, hindi mo dapat tangkaing dayain ang seguridad, makialam, mag-hack, o kung hindi ay guluhin ang Website o anomang sistema ng computer, server, router o anumang ibang aparatong nakakkonekta sa internet. Hindi namin at hindi ginagarantiya na ang anumang nilalaman ng Website ay magiging malaya sa impeksyon, mga virus at/o ibang code na may mga mapanghawa o mapanirang katangian. Ikaw ang responsable sa pagpapatupad nang sapat na mga pamamaraan mga pagsuri sa virus para masiyahan ang iyong particular na mga kinakailangan para sa kaligtasan at pagka-maaasahan ng pagpasok at paglabas ng datos. Hindi kami tumatanggap ng pananagutan para sa anumang pagkawala o claim na nagmumula sa anumang kawalang kakayahang ma-access ang Website.

Sumasang-ayon ka na magtanggol, at kami, at lahat ng direktor, mga miyembro, kawani, kontratista at mga volunteer (nang magkakasama, ang "Indemnitees") hindi nakapipinsala mula at laban sa anuman at lahat ng gastos, mga singil, gastusin, mga bayad, claim, sakdal o demanda, pananagutan at mga kasunduan kabilang nang walang limitasyon, makatwirang legal, accounting, o ib pang propesyonal na bayad, mag-isa o magkasama mang nakuha sa iba, kung saan maaaring magdusa ang mga Indemnitee, magpanatili, magtamo o mahilingang magbayad na nagresulta mula sa, o natamo hinggil sa anumang sakdal, paghahabla, paglilitis, imbestigasyon o claim na maaaring ihain, pasimulan, gawin, usigin o mapagbantaan laban sa kaninoman sa mga Indemnitee paano man nagbuhat at kung nagbuhat man sa batas, pagkamatarungan o sa ilalim ng batas, regulasyon o ordinansa ng pamahalaan ng anumang hurisdiksyon, nagmumula sa o kaugnay sa iyong paggamit ng Website, kabilang ang mga impormasyong nakuha sa pamamagitan ng Website, ang iyong paglabag ng mga Mga takda ng Serbisyo na ito at / o sa iyong paglabag sa mga naaangkop na batas.

Ang Website ay naglalaman ng mga link sa mga site ng ikatlong partido. Ang anumang mga link sa labas ay ibinibigay lamang bilang isang kaginhawahan. Ang iyong paggamit sa panlabas na mga link ay nasa iyong sariling panganib. Ang anumang link mula sa Website ay hindi naghihirang ng pag-endorso ng anumang ikatlong partido, website nito, o mga kalakal o serbisyo nito. Hindi kami mananagot para sa anumang website, serbisyo o iba pang materyales na naka-link sa o mula sa Website, at itatatwa namin ang lahat ng pananagutan para sa anumang pinsala na maaari mong maranasan sa pamamagitan ng naturang mga materyal.

Hindi kami gumagawa ng anumang garantiya o representasyon na angkop ang impormasyon sa Website o nakalaan para gamitin sa anumang hurisdiksyon. Sa pamamagitan ng pag-access sa Website, ginagarantiya mo at ikinakatawan sa amin na ikaw ay legal na may karapatan gawin ito at para magamait ang impormasyon na inilaan sa pamamagitan ng Website.

Malinaw mong sinang-ayunan ang eksklusibong hurisdiksyon na iyonpara sa anumang di-pagkakasundo sa amin o sa Website, o sa anumang paraan na may kaugnayan sa iyong paggamit ng Website, manirahan sa mga hukuman ng Canadian at ibayo ka pang sumang-ayon malinaw na nagpahintulot sa paggamit ng personal na hurisdiksyon sa mga hukuman ng Canada hinggil sa anumang naturang hindi pagkakaunawaan kabilang ang anumang claim na kinasasangkutan namin o ng Website, o sinuman sa aming o mga kaanib nito, subsidyaryo, empleyado, kontratista, mga opisyal, direktor, miyembro, telecommunication provider, at mga provider ng nilalaman.

Kung matuklasana ang anuman sa probisyon ng mga Mga takda ng Serbisyo na hindi wasto ng anumang hukumang may kakayahan sa hurisdiksyon, hindi makaaapekto ang kawalang-bisa ng naturang probisyon sa natitirang mga probisyon ng Mga Takda ng Serbisyo na ito, na mananatili sa buong puwersa at bisa. Walang pagtatatuwa ng anuman sa Mga takda ng Serbisyo na ito ang ipagpapalagay na karagdagan o patuloy na pagtatatwa ng naturang takda o kundisyon o anumang ibang takda o kundisyon.

Kung hindi ka nasisiyahan sa Website na ito o anumang nilalaman, o sa alinman sa Mga takda ng Serbisyo na ito, sa iyong natatangi at eksklusibong lunas ay itigil ang pag-access at paggamit sa Website.

PATAKARAN NG PAGKAPRIBADO:

Ang www.howtousetheabortionpill.org (pagkatapos nito ay tinukoy bilang ang "Website") ay isang Website na nakapangako sa pagtitiyak sa pagkapribado at pagiging kompidensiyal ng mga User nito. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pagtiyak na maaaring ma-access ng mga User ang Website nang hindi nagbubunyag ng anumang personal na impormasyon-kabilang ang pangalan, pisikal na address, o email address.

Ang Website ay maaaring mangalap ng impormasyon at mga istatistika nang sama-sama tungkol sa lahat ng User sa Website na ito, na maaaring kabilang ang paggamit ng cookies, kung saan ay nagbibigay-daan sa amin na subaybayan ang trapiko ng Website at upang tumipon ng ibang pangkalahatang impormasyon sa mga User ng Website. Ang naturang pagtitipon ng impormasyon ay makakatulong sa amin upang mapabuti ang Website na ito. Ang naturang impormasyong ibinubunyag sa mga ikatlong partido ay magiging nasa anyo na pinagsama-sama at hindi magsasagkot ng pangalan ng indibidwal o iba pang personal na nakapagpapakilalang impormasyon.

Kung magpapasya ang isang User na makipag-ugnay sa mga lumikha ng mga website, ang impormasyon na ibinigay ng User sa Website ay hindi boluntaryong ibubunyag nang walang paunang pahintulot ng User sa sinumang ikatlong partido, bukod sa koponan na nagpapanatili ng Website o iba pang service provider na tumutulong sa amin na tumugon sa iyong komunikasyon, at iba pa bilang kinakailangan ng naaangkop na batas. Kung saan ay nagpahintulot sa amin ang User sa pagbibigay ng kanilang mga detalye, maaari naming gamitin ang impormasyon para sa layunin na isinumite sa amin, tulad ng upang tumugon sa isang tanong, at maaari kaming maghatid ng impormasyon sa pamamagitan ng mas gustong pamamaraan sa pagkontak ng User. Na maabisuhan na hindi namin magagarantiya ang seguridad at pagkapribado ng anumang impormasyong ipinapahatid ng User sa Website, o nagpapahati ang Website sa isang User, sa pamamagitan ng email. Tinatanggap ng User na ang hindi protektadong e-mail na komunikasyon sa Internet ay hindi kumpidensyal, napapailalim sa mga posibleng pagharang o pagkawala at posibleng pagbabago. Hindi kami responsable at hindi mananagot sa User o sino pa man para sa anumang pinsala hinggil sa anumang mga email na komunikasyon sa pagitan ng User at ng Website.

Kapag nagbibigay ang www.howtousetheabortionpill.org ng link sa isang website ng ikatlong partido, ang naturang mga website ay maaaring mayroong mga patakaran ng pagkapribado na naiiba sa amin. Ang patakaran pagkapribado na ito ay hindi nalalapat sa mga website na iyon, at ang mga patakaran pagkapribado ng mga website na iyon ay hindi nalalapat sa www.howtousetheabortionpill.org. Hinihimok ka namin na repasuhin ang mga patakaran pagkapribado ng anumang website na iyong ina-access sa pamamagitan ng website na ito.

Malugod na tinatanggap ng www.howtousetheabortionpill.org ang iyong mga pananaw tungkol sa Website at aming Patakaran sa Pagkapribado. Kung gusto mo kaming kontakin sa anumang katanungan o komentaryo mangyaring makipag-ugnay sa amin gamit ang aming form na Contact Us.