Bago Gamitin ang Pildoras

Calculator ng Pagbubuntis

Gaanong katagal ka na sa iyong pagbubuntis? Ipinapahiwatig ng mga pananaliksik na ang aborsiyon hinggil sa medisina ay kadalasang inirerekomenda para sa mga pagbubuntis bago sa 10 linggo magmula na iyong huling pagkakaroon ng regla. Gamitin ang calculator sa pagbubuntis para malaman kung gaano katagal ka na magmula nang iyong huling pagkakaroon ng regla.

If your last period started on or after:

You can still consider the abortion pill.

Mga Konsiderasyon

Considerations illustration 01
 • Kung mayroon kang intrauterine contraceptive device sa matris (hal. ang coil o ang progesterone na IUD) dapat mo itong tanggalin. Dapat tanggalin ang IUD bago uminom ng mga pildoras na pang-aborsiyon.
Considerations illustration 03
 • Kung namumuhay kang may HIV, siguraduhing lang na hindi lumalala ang kalagayan mo, umiinom ka ng mga gamot na antiretroviral at ang kalusugan mo ay maayos gayumpaman.
Considerations illustration 05
 • Kung nag-aalala ka hinggil sa pagpapanatiling pribado ang iyong aborsiyon hangga’t maaari, gamitin ang pildoras na pang-aborsiyon sa mga dilid ng iyong bibig sa pagitan ng iyong mga ngipin at pinsngi imbes na inilalagay sa ari ng babae. Sa ilang bansa, maari kang maisumbong kung matagpuan ang mga pildoras sa iyong ari.
Considerations illustration 02
 • Kung nagpapasuso ka ng sanggol, maaaring magdulot ng pagtatae ang mga pildoras ng misoprostol sa sanggol. Upang maiwasan ito, pasusuhin ang sanggol, inumin ang mga pildoras ng misoprostol at maghintay nang 4 na oras bago ka muling magpasuso.
Considerations illustration 04
 • Kung ikaw ay may anaemia (mayroong mababang iron sa iyong dugo), kumilala ng health care provider na hindi tatagal nang 30 minuto ang layo na maaaring makatulong kung kailangan mo ito. Kung ikaw ay sorbing anaemic, magpakonsulta sa isang doktor bago gumamit ng pildoras na pang-aborsyon.

Pangkalahatang Payo

General_illustration_01
 • Uminom nang maraming tubig hanggang sa buong proseso.
General_illustration_02
 • Kumain nang banayad (hal. ang mga kraker o tostadong tinapay na maaaring makatulong sa pagkahilo).
General_illustration_03
 • Isaalang-alang ang pag-inom ng ibuprofen bago ka gumamit ng misoprostol upang mabawasan ang pagkirot at pamimitig.
General_illustration_04
 • Kapag gagamitin mo ang mga pildoras na misoprostol, doon ka sa isang lugar (gaya ng iyong bahay) kung saan ay mayroon kang pagsasarili at maaaring humiga nang ilang oras pagkatapos mong gamitin ang pildoras kung gusto mo.
General_illustration_05
 • Ang pagkakaroon ng kasamang isang tao na makapagbabantay sa iyo ay maaaring nakakatulong.
General_illustration_06
 • Gumawa ng planong pangkaligtasan bago gamitin ang mga pildoras napang-aborsyon sakaling kakailanganin mo ng emergency na tulong na medical.

Paggawa ng Planong Pangkaligtasan

Ayon sa American Congress of Obstetricians and Gynecologists, angd aborsiyon hinggil sa medisina na ginawa sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis ay isa sa pinakaligtas na mga pamamaraang medikal. Gayunpaman, dapat kang maging lagging handa sa anumang posibleng medikal na emergency. Isaalang-alang ang aming mgakatanungan sa ibaba para makatulong malikha ang iyong planong pangkaligtasan sakaling kailanganin mo ito.

Saan ang pinakamalapit na 24 na oras na Medical Center?

Kailangan mong makarating doon sa loob nangisang oras o mas maaga. (Kung mayroon kang anemia, dapat kang makarating doon sa loob nang 30 minuto.)

Creating_illustration_01
Creating_illustration_02

Paano ka makararating sa iyong medical center?

Mayroon bang taong sasama sa iyo na makapagmamaneho? Magta-taxi ka ba? Pampublikong sasakyan? Magkano ang magagasto dito at nakahanda ba ito nang 24-na oras? Tandaan, hindi ligtas na ikaw mismo ang magmaneho papunta sa ospital sa panahon ng medikal na emergency.

Ano ang sasabihin mo sa iyong mga doktor?

Ipinagbabawal ba ang aborsiyon hinggil sa medisina aborsyon sa bahay kung saan ka naninirahan? Ano ang maaari mong sabihin sa iyong mga doktor nang sa gayon ay maiintindihan nila ang tulong na kailangan mo, ngunit pinoprotektahan niyon ang iyong pagkapribado? Mayroon kaming ilang mungkahi kung kailangan mo ng tulong sa pag-iisip kung ano ang sasabihin.

Creating_illustration_03
Creating_illustration_04

Ano ang Sasabihin sa Iyong mga Doktor?

Sa ilang bansa, ang aborsiyon hinggil sa medisina o mga aborsiyon sa bahay ay legal na ipinagbabawal. Nangangahulugan ito nakung kailangan mo ng tulong na medikal na emergency, maaaring kailangan mong maging maingat tungkol sa iyong sasabihin. Ang aborsiyon hinggil sa medisina ay may parehong mga simtomas gaya ng likas na pagkalaglag (kilala rin bilang 'spontaneous abortion'). Kung gayon, maari mong sabihin ang mga bagay tulad ng:

 • Hindi ko tiyak kung ano nangyayari. Kasisimula ko lang duguin
 • Dinudugo ako, ngunit parang hindi ko karaniwang regla.
 • Bigla lang akong simulang duguin at natatakot akong mayroong problema.