درباره سقط جنین پزشکی

Responsive image

بسیاری از کشورھها قوانینی در مورد انجام سقط جنین و استفاده از قرصھهای سقط جنین دارند. در کشورھهایی کھه سقط جنین محدودیتی ندارد، بیشتر پزشکان استفاده از داروھهای میفپریستون و میزوپروستول را در 11 ھهفتھه اول بارداری توصیھه میکنند، اما میزوپروستول بھه تنھهایی نیز در 11 ھهفتھه اول بسیار مؤثر است. نشانھهھ های سقط جنین با قرص بسیار شبیھه سقط جنین خودبھه خودی است، و زنان میتوانند از سقط جنین با قرص به طور خصوصی استفاده کنند و در عین حال ایمنی‌شان حفظ شود

داروی مورد استفاده در قرصھهای سقط جنین باعث شل شدن و باز شدن دھهانھه رحم (ورودی رحم) میشود، و با ایجاد انقباض در رحم، باعث میشود جنین بھه بیرون هل داده شود.

در صورت استفاده از میزوپروستول، معمولاً در عرض 1 تا 2 ساعت پس از اینکھه اولین سری قرص جذب بدنتان شود، درد و خونریزی شروع خواھهد شد. سقط جنین معمولاً در عرض 24 ساعت پس از مصرف آخرین قرص میزوپروستول اتفاق میافتد. اغلب اوقات، زودتر از این اتفاق میافتد.

Responsive image
Responsive image

اگر نگران ھهستید، ممکن است با مشاھهده بافت بارداری بتوانید متوجھه شوید کھه این اتفاق افتاده است. ممکن است شبیھه دانھه انگور تیره رنگ کوچک و دارای غشای نازک باشد؛ یا یک کیسھه کوچک کھه توسط یک لایھه سفید احاطھه شده است. بستھه بھه سن بارداری، ممکن است این بافت از ناخن انگشت دستتان کوچکتر باشد، یا بھه اندازه انگشت شست شما باشد. اگر بتوانید این بافتھها را شناسایی کنید، این مسئلھه نشان میدھهد کھه سقط جنین موفقیت آمیزموفقیت‌آمیز بوده است. اغلب اوقات ممکن است دور بافت بارداری را لختھه خون گرفتھه باشد. نمیتوانید آآن را ببینید مگر اینکه خیلی دقت کنید.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.