پس از استفاده از قرص

دو نوع دارو هست که برای سقط استفاده می‌شود: میفپریستون و میزوپروستول. در صورت مصرف این دو دارو باهم، سقط با استفاده از قرص بهتر عمل می‌کند. با این حال ، درصورت عدم دسترسی به میفپریستون، میزوپروستول به تنهایی نیز برای خاتمه دادن به بارداری مؤثر است و همچنان بی خطر است.

After Use Pills

پس از استفاده از قرص سقط جنین احتمالاً چھ احساسی دارید؟

پس از اینکه میفپریستون را مصرف کردید

بعضی از زنان بعد از مصرف میفپریستون، خونریزی سبکی دارند و برخی دیگر نھه. هر دو طبیعی است

پس از اینکه میزوپروستول را مصرف کردید

درد و خونریزی اثرات اصلی آناصلی آن ھهستند. این نشانھه ھها مفید ھهستند زیرا نشان میدھهند کھه داروها دارند تأثیر میگذارند. اما، شدت درد و خونریزی چقدر است؟

در مورد بعضی از زنان، درد بسیار شدید است - خیلی شدیدتر از دردھهای قاعدگی (اگر دچار دردهای قاعدگی میشوید)

در مورد بعضی از زنان، خونریزی شدیدتر از قاعدگی طبیعی است. ھهمچنین مشاھهده لختھه شدن خون در طی چند ساعت اول پس از مصرف میزوپروستول شایع است. اندازه لختھه بستھه بھه مدت زمان بارداری متفاوت خواهد بود

در مورد بعضی از زنان دیگر، درد خفیف بوده و خونریزی مانند دوره قاعدگی طبیعی است

اگر خونریزی و درد بیش از یک پریود عادی داشتید، نگران نشوید

اگر درد بدی را احساس کردید، ایبوپروفن داروی خوبی برای مقابلھه با درد است. در بسیاری از کشورھها میتوانید ایبوپروفن 200 میلیگرم را بدون نسخھه بخرید. 3 تا 4 قرص (200 میلیگرم) را ھهر 6 تا 8 ساعت بخورید. این کار دردتان را تسکین میدهد

میتوانید ھهر چیزی را که دوست دارید بنوشید و بخورید

سعی کنید در یک محل راحت بمانید تا زمانی کھه حالتان بهتر شود

بیشتر زنان در کمتر از 24 ساعت حالشان بهتر میشود

توجه

دو ھهفتھه بعد از سقط جنین، تست حاملگی بھه دلیل وجود ھهورمونھها در بدن ھهمچنان مثبت خواھهد بود. اگر ھهمچنان بعد از مصرف قرص علائم حاملگی (حساسیت بھه لمس پستان، تھهوع، خستگی، و غیره) را احساس میکنید، بھه پزشک مراجعه کنید

نشانھھای عوارض چیست؟

While passing a pregnancy, the above symptoms are normal. Be alert. Below are some signs that you may be at risk for a complication.

مقدار خونریزی شدید

اگر در ھهر ساعت و بھه مدت 2 ساعت پشت سر ھهم بعد از اینکھه فکر کردید سقط را انجام داده اید، 2 نوار بھهداشتی عادی کاملاً خیس شد، خونریزی بسیار شدید محسوب میشود. اگر خونریزی در این حد بود، باید خواستار کمک پزشکی شوید. خیس شدن بھه این معنی است کھه نوار بھهداشتی بھه طور کامل، از جلو به عقب، طرفین و پشت و رو با خون خیس شود

درد شدید

اگر درد آنقدردرد آنقدر شدید است کھه حتی با خوردن ایبوپروفن بھهتر نمیشود، کمک پزشکی بگیرید. این نوع درد شدید ممکن است بھه این معنی باشد کھه ممکن است دچار عوارض مربوط بھه بارداری شده باشید. دردی کھه با مصرف ایبوپروفن برطرف نشود نشانھه خطرناکی است. پیشنھهاد میکنیم ھهر زن بارداری که درد احساس میکند خواستار مراقبت پزشکی شود

احساس ناخوشی شدید

در روزی کھه میزوپروستول مصرف میکنید، ممکن است تب، حالت تھهوع و استفراغ داشتھه باشید. این مسئلھه طبیعی است. ھهر روز کھه از مصرف قرص سقط جنین میگذرد باید احساس کنید حالتان بھهتر میشود. نباید احساس ناخوشی کنید. اگر ھهر روز که از مصرف میزوپروستول میگذرد احساس ناخوشی بیشتری داشتید، باید مراقبت پزشکی دریافت کنید

نویسندگان:

مراجع: