پس از استفاده از قرص

پس از استفاده از قرص سقط جنین احتمالاً چھ احساسی دارید؟

پس از اینکه میفپریستون را مصرف کردید

 • بعضی از زنان بعد از مصرف میفپریستون، خونریزی سبکی دارند و برخی دیگر نھه. هر دو طبیعی است
Whatmight_illustration_01

پس از اینکه میزوپروستول را مصرف کردید

 • درد و خونریزی اثرات اصلی آناصلی آن ھهستند. این نشانھه ھها مفید ھهستند زیرا نشان میدھهند کھه داروها دارند تأثیر میگذارند. اما، شدت درد و خونریزی چقدر است؟
  • در مورد بعضی از زنان، درد بسیار شدید است - خیلی شدیدتر از دردھهای قاعدگی (اگر دچار دردهای قاعدگی میشوید)
  • در مورد بعضی از زنان، خونریزی شدیدتر از قاعدگی طبیعی است. ھهمچنین مشاھهده لختھه شدن خون در طی چند ساعت اول پس از مصرف میزوپروستول شایع است. اندازه لختھه بستھه بھه مدت زمان بارداری متفاوت خواهد بود
  • در مورد بعضی از زنان دیگر، درد خفیف بوده و خونریزی مانند دوره قاعدگی طبیعی است
Whatmight_illustration_02
 • اگر خونریزی و درد بیش از یک پریود عادی داشتید، نگران نشوید
 • اگر درد بدی را احساس کردید، ایبوپروفن داروی خوبی برای مقابلھه با درد است. در بسیاری از کشورھها میتوانید ایبوپروفن 200 میلیگرم را بدون نسخھه بخرید. 3 تا 4 قرص (200 میلیگرم) را ھهر 6 تا 8 ساعت بخورید. این کار دردتان را تسکین میدهد
 • میتوانید ھهر چیزی را که دوست دارید بنوشید و بخورید
 • سعی کنید در یک محل راحت بمانید تا زمانی کھه حالتان بهتر شود
 • بیشتر زنان در کمتر از 24 ساعت حالشان بهتر میشود

توجهدو ھهفتھه بعد از سقط جنین، تست حاملگی بھه دلیل وجود ھهورمونھها در بدن ھهمچنان مثبت خواھهد بود. اگر ھهمچنان بعد از مصرف قرص علائم حاملگی (حساسیت بھه لمس پستان، تھهوع، خستگی، و غیره) را احساس میکنید، بھه پزشک مراجعه کنید

Miifeandmiso_illustration_05

نشانھھای عوارض چیست؟

در ھهنگام سقط جنین، علائم فوق طبیعی است. ھهشیار باشید. در زیر برخی از علائمی کھه نشان میدھهند ممکن است در معرض خطر عوارض باشید آمده است

Whataresigns_illustration_01

مقدار خونریزی شدیداگر در ھهر ساعت و بھه مدت 2 ساعت پشت سر ھهم بعد از اینکھه فکر کردید سقط را انجام داده اید، 2 نوار بھهداشتی عادی کاملاً خیس شد، خونریزی بسیار شدید محسوب میشود. اگر خونریزی در این حد بود، باید خواستار کمک پزشکی شوید. خیس شدن بھه این معنی است کھه نوار بھهداشتی بھه طور کامل، از جلو به عقب، طرفین و پشت و رو با خون خیس شود

Whataresigns_illustration_02

درد شدیداگر درد آنقدردرد آنقدر شدید است کھه حتی با خوردن ایبوپروفن بھهتر نمیشود، کمک پزشکی بگیرید. این نوع درد شدید ممکن است بھه این معنی باشد کھه ممکن است دچار عوارض مربوط بھه بارداری شده باشید. دردی کھه با مصرف ایبوپروفن برطرف نشود نشانھه خطرناکی است. پیشنھهاد میکنیم ھهر زن بارداری که درد احساس میکند خواستار مراقبت پزشکی شود

Whataresigns_illustration_03

احساس ناخوشی شدیددر روزی کھه میزوپروستول مصرف میکنید، ممکن است تب، حالت تھهوع و استفراغ داشتھه باشید. این مسئلھه طبیعی است. ھهر روز کھه از مصرف قرص سقط جنین میگذرد باید احساس کنید حالتان بھهتر میشود. نباید احساس ناخوشی کنید. اگر ھهر روز که از مصرف میزوپروستول میگذرد احساس ناخوشی بیشتری داشتید، باید مراقبت پزشکی دریافت کنید

نویسندگان:

تمام مطالب درج‌شده در این وب‌سایت توسط تیم HowToUseAbortionPill.org و مطابق با استانداردها و پروتکل‌های فدراسیون ملی سقط جنین، سازمان ایپاس (Ipas)، سازمان جهانی بهداشت، سازمان DKT International، و سازمان carafem نوشته شده است.

فدراسیون ملی سقط جنین (NAF)، انجمن حرفه‌ای ارائه‌کنندگان خدمات سقط جنین در آمریکای شمالی و یکی از رهبران جنبش طرفدار انتخاب است. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با رهنمودهای سیاست بالینی ۲۰۲۰ منتشرشده توسط NAF قرار دارد.

Ipas تنها سازمان بین‌المللی است که صرفاً بر گسترش دسترسی به امکان سقط جنین ایمن و مراقبت‌های ضدبارداری تمرکز دارد. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با به‌روزرسانی‌های بالینی در بهداشت باروری ۲۰۱۹ منتشرشده توسط Ipas قرار دارد.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت بهداشت جامعۀ جهانی را بر عهده دارد. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با سقط جنین ایمن ۲۰۱۲: رهنمود فنی و سیاستی برای نظام‌های سلامت منتشرشده توسط WHO قرار دارد.

DKT International سازمان غیرانتفاعی ثبت‌شده است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. تمرکز این سازمان بر قدرت بازاریابی اجتماعی در برخی از بزرگترین کشورها با بیشترین نیاز به تنظیم خانواده، پیشگیری از اچ‌آی‌وی/ایدز و سقط جنین ایمن است.

carafem یک شبکۀ کلینیکی است که به ارائۀ مراقبت‌های مناسب و حرفه‌ای در زمینۀ سقط جنین و تنظیم خانواده می‌پردازد تا افراد بتوانند تعداد فرزندان و فاصلۀ فرزندآوری خود را کنترل کنند.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.