دوره آنلاین سقط جنین با قرص.

Courses within safe medical abortion.

دورۀ مورد علاقۀ خود را انتخاب کنید

دوره‌ها مخصوص متخصصان حوزۀ سقط جنین ایمن و پزشکی طراحی شده است. دورۀ مناسب خود را انتخاب کنید.

Courses within safe medical abortion.

Medical Abortion Course For Providers

Medical abortion is a safe and common method of pregnancy termination. Healthcare workers can provide care during medical abortion either by directly overseeing the process or by supporting women to self-manage the abortion outside of a clinical setting. This course will review the necessary information and resources to ensure that women around the world have access to a safe and effective option for pregnancy termination. This course is created in collaboration with International Planned Parenthood Federation.

III. سقط جنین پزشکی در محیط‌های نیازمند کمک‌های بشردوستانه

این دورۀ آنلاین با هدف دانش‌افزایی و تسهیل دسترسی به سقط جنین پزشکی (یا سقط جنین با دارو) در محیط‌های نیازمند کمک‌های بشردوستانه طراحی شده است. با اطلاعاتی که در این دوره کسب می‌کنید، می‌توانید به تضمین ایمنی، دسترس‌پذیری و امنیت سقط جنین با دارو کمک کنید. این دوره با همکاری Médecins Sans Frontièresو www.HowToUseAbortionPill.org تهیه شده است.

ورود به دوره

مدیریت شخصی سقط جنین

این دوره برای کسانی طراحی شده است که می‌خواهند دربارۀ مدیریت سقط جنین توسط خودشان یا انجام سقط جنین در خانه یاد بگیرند. با اطلاعاتی که در این دوره می‌آموزید، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که سقط جنین با قرص اقدامی امن، دسترس‌پذیر و مطمئن است. این دوره با همکاری Médecins Sans Frontières و www.HowToUseAbortionPill.org آماده شده است.

ورود به دوره

این وب‌سایت ممکن است برای عملکرد مناسب نیازمند کوکی‌های ناشناس و خدمات مختلف شخص ثالث باشد. می‌توانید شر ایط و ضوابط و سیاست‌های حفظ حریم خصو صی ما را بخوانید. با ادامۀ استفاده از این وب‌سایت، رضایت انجام این کار را به ما می‌دهید.