قبل از استفاده از قرص سقط جنین

اس بات کو یقینی بنائیں کہ گولیوں سے اسقاط حمل کرنے سے پہلے آپ پوری طرح باخبر اور تیار محسوس کریں۔

ملاحظات .1
ملاحظات .2
توصیه عمومی .3
تھهیه یک طرح ایمنی .4
Pregnacy calculator

ماشین حساب بارداری

چقدر از بارداری شما گذشتھه است؟ تحقیقات نشان میدھهد کھه داروی سقط جنین اغلب برای حاملگی پیش از 10 ھهفتھه از آخریناز آخرین دوره قاعدگی فرد توصیھه میشود. از ماشین حساب بارداری برای تعیین این مسئلھه استفاده کنید کھه از آآخرین دوره قاعدگی شما چقدر گذشته است.

اگر آخرین قاعدگی شما در این تاریخ یا بعد از آن شروع شده باشد:

۵ اسفند ۱۴۰۱

هنوز می‌توانید استفاده از قرص سقط جنین را در نظر بگیرید.

ملاحظات

اگر آی‌یودی دارید

اگر اچ‌آی‌وی دارید

اگر نگران حریم خصوصی خود هستید

اگر شیردهی می‌کنید

اگر کم‌خونی دارید

توصیه عمومی

غذای سبک بخورید (مثل کراکر یا نان تست زیرا میتواند بھه برطرف شدن حالت تهوع کمک کند)
در تمام مراحل مقدار زیادی آب بنوشید
در ھهنگام استفاده از قرص میزوپروستول، در جایی (مانند خانھه خودتان) باشید کھه حریم خصوصی داشته باشید تا پس از مصرف قرص اگر خواستید بتوانید چند ساعت دراز بکشید.
شاید فکر خوبی باشد کھه از کسی بخواهید از شما مراقبت کند
قبل از استفاده از میزوپروستول برای به حداقل رساندن درد، مصرف ایبوپروفن را در نظر بگیرید
قبل از استفاده از قرص سقط جنین و در صورتی کھه نیاز بھه کمک پزشکی اورژانس داشتھه باشید یک طرح ایمنی تھیھتهیه کنید. (لینک به بخش)

تھهیه یک طرح ایمنی

طبق اعلام کنگره متخصصان زنان و زایمان آمریکازایمان آمریکا، سقط جنین پزشکی در سھه ماھهھه اول یکی از ایمنترین رویھه ھهای پزشکی است. با این حال، ھهمیشھه باید برای ھهر شرایط اضطراری پزشکی احتمالی آآماده باشید. پرسشھهای ما در زیر را در نظر بگیرید تا بتوانید طرح ایمنی خود را مواقع نیاز تھهیه کنید.

شما باید بتوانید در عرض 1 ساعت یا کمتر بھ آنجابه آنجا برسید. (اگر کمخونی دارید، باید بتوانید در عرض 30 دقیقھه بھه آنجا برسید.)

آیا کسی ھهمراھهتان خواھهد بود کھه بتواند رانندگیکند؟ آیا تاکسی میگیرید؟ حمل و نقل عمومی؟ چقدر ھهزینھه دارد و آیا شبانھه روزی در دسترس است؟ بھه یاد داشته باشید، رانندگی کردن خودتان تا بیمارستان در وضعیت اورژانس پزشکی کار ایمنی نیست.

آیا در جایی کھ زندگی میکنید سقط جنین پزشکی یا سقط جنین در خانھ از نظر قانونی محدودیت دارد؟ باید چھ چیزی بھ پزشکان خود بگویید تا متوجھ شوند بھ چھ کمکی نیاز دارید، اما حریم خصوصیتان حفظ شود؟ ما پیشنھادھایی برای مواردی داریم کھ ممکن است ندانید چھ بگویید.

در برخی از کشورھها، سقط جنین پزشکی یا سقط جنین در خانھه از نظر قانونی محدودیت دارد. این بدان معنی است کھه اگر نیاز بھه کمک اورژانس پزشکی داشتھه باشید، ممکن است لازم باشد در مورد حرفی کھه میزنید مراقب باشید. علائم سقط جنین پزشکی و سقط جنین طبیعی (کھه با نام سقط خود بھه خودی ھهم شناختھه میشود) مشابھه ھهستند. بنابراین، میتوانید چیزهایی از این قبیل بگویید:

  • مطمئن نیستم چھه اتفاقی دارد میافتد. ناگهان دچار خونریزی شدم.
  • دچار خونریزی شده ام، اما احساس نمیکنم مثل پریود عادی باشد.
  • ناگهان دچار خونریزی شدم و میترسم اتفاق بدی افتاده باشد.

مراجع:

HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org دارای وابستگی به سازمان غیرانتفاعی 501c(3) ثبت‌شده و مستقر در ایالات متحدۀ آمریکا است.
HowToUseAbortionPill.org مطالب ارائه‌شده در HowToUseAbortionPill.org فقط با هدف اطلاع‌رسانی است و این نهاد هیچ وابستگی به سازمان‌های پزشکی ندارد.