قبل از استفاده از قرص سقط جنین

اس بات کو یقینی بنائیں کہ گولیوں سے اسقاط حمل کرنے سے پہلے آپ پوری طرح باخبر اور تیار محسوس کریں۔

Pregnacy calculator

ماشین حساب بارداری

Pregnacy calculator

چقدر از بارداری شما گذشتھه است؟ تحقیقات نشان میدھهد کھه داروی سقط جنین اغلب برای حاملگی پیش از 10 ھهفتھه از آخریناز آخرین دوره قاعدگی فرد توصیھه میشود. از ماشین حساب بارداری برای تعیین این مسئلھه استفاده کنید کھه از آآخرین دوره قاعدگی شما چقدر گذشته است.

اگر آخرین قاعدگی شما در این تاریخ یا بعد از آن شروع شده باشد:

هنوز می‌توانید استفاده از قرص سقط جنین را در نظر بگیرید.

ملاحظات

اگر وسیلھه پیشگیری از بارداری (مثل IUD سیم‌پیچی یا IUD پروژسترون) در رحم دارید، این وسیلھه باید بیرون آوردهبیرون آورده شود. IUD باید قبل از مصرف قرص سقط جنین بیرون آورده شود.

اگر مبتلا بھه ایدز ھهستید، فقط مطمئن شوید کھه حالتان رو بھه وخامت نیست، داروھهای اآٓنتیرتروویرال را مصرف میکنید و از جنبھه های دیگر سلامت وضعیت خوبی دارید.

«اگر برایتان مهم است که سقط جنین خود را به محرمانه‌ترین شکل ممکن نگه دارید، قرص سقط جنین را به جای آن‌که از طریق واژینال استفاده کنید، زیر زبان‌تان نگه دارید». در موارد غیرمحتمل کھه ممکن است دچار عارضھه شوید و لازم باشد کمک پزشکی بگیرید، در صورتی کھه قرص را از واژن وارد کرده باشید امکان دارد قرص ھهمچنان قابل مشاھهده باشد. در برخی از کشورھها، اگر قرص در واژن شما مشاهده شود، امکان دارد گزارش داده شود.

اگر کودک خود را با شیرتان تغذیھه میکنید، ممکن است قرص میزوپروستول باعث اسھهال در کودک شود. برای جلوگیری از این مسئلھه، بھه کودک شیر بدهید، قرص میزوپروستول را مصرف کنید، و قبل از شیر دادن دوباره 4 ساعت صبر کنید.

اگر دچار کمخونی ھهستید (آھن (آهن خونتان کم است)، یک ارائھه دھهنده مراقبتھ های بھهداشتی را شناسایی کنید کھه کمتر از 30 دقیقھه با شما فاصلھه داشتھه باشد تا در صورت لزوم بتوانید کمک بگیرید. اگر شدیداً کم خون هستید، قبل از استفاده از قرص سقط جنین با پزشک مشورت کنید.

توصیه عمومی

Eat lightly

غذای سبک بخورید (مثل کراکر یا نان تست زیرا میتواند بھه برطرف شدن حالت تهوع کمک کند)

Someone helpful

شاید فکر خوبی باشد کھه از کسی بخواهید از شما مراقبت کند.

Drink plenty

در تمام مراحل مقدار زیادی آب بنوشید

medication

قبل از استفاده از میزوپروستول برای به حداقل رساندن درد، مصرف ایبوپروفن را در نظر بگیرید

Lie down

در ھهنگام استفاده از قرص میزوپروستول، در جایی (مانند خانھه خودتان) باشید کھه حریم خصوصی داشته باشید تا پس از مصرف قرص اگر خواستید بتوانید چند ساعت دراز بکشید.

medical help

قبل از استفاده از قرص سقط جنین و در صورتی کھه نیاز بھه کمک پزشکی اورژانس داشتھه باشید یک طرح ایمنی تھیھتهیه کنید. (لینک به بخش)

تھهیه یک طرح ایمنی

طبق اعلام کنگره متخصصان زنان و زایمان آمریکازایمان آمریکا، سقط جنین پزشکی در سھه ماھهھه اول یکی از ایمنترین رویھه ھهای پزشکی است. با این حال، ھهمیشھه باید برای ھهر شرایط اضطراری پزشکی احتمالی آآماده باشید. پرسشھهای ما در زیر را در نظر بگیرید تا بتوانید طرح ایمنی خود را مواقع نیاز تھهیه کنید.

شما باید بتوانید در عرض 1 ساعت یا کمتر بھ آنجابه آنجا برسید. (اگر کمخونی دارید، باید بتوانید در عرض 30 دقیقھه بھه آنجا برسید.)

آیا کسی ھهمراھهتان خواھهد بود کھه بتواند رانندگیکند؟ آیا تاکسی میگیرید؟ حمل و نقل عمومی؟ چقدر ھهزینھه دارد و آیا شبانھه روزی در دسترس است؟ بھه یاد داشته باشید، رانندگی کردن خودتان تا بیمارستان در وضعیت اورژانس پزشکی کار ایمنی نیست.

آیا در جایی کھ زندگی میکنید سقط جنین پزشکی یا سقط جنین در خانھ از نظر قانونی محدودیت دارد؟ باید چھ چیزی بھ پزشکان خود بگویید تا متوجھ شوند بھ چھ کمکی نیاز دارید، اما حریم خصوصیتان حفظ شود؟ ما پیشنھادھایی برای مواردی داریم کھ ممکن است ندانید چھ بگویید.

در برخی از کشورھها، سقط جنین پزشکی یا سقط جنین در خانھه از نظر قانونی محدودیت دارد. این بدان معنی است کھه اگر نیاز بھه کمک اورژانس پزشکی داشتھه باشید، ممکن است لازم باشد در مورد حرفی کھه میزنید مراقب باشید. علائم سقط جنین پزشکی و سقط جنین طبیعی (کھه با نام سقط خود بھه خودی ھهم شناختھه میشود) مشابھه ھهستند. بنابراین، میتوانید چیزهایی از این قبیل بگویید:

  • مطمئن نیستم چھه اتفاقی دارد میافتد. ناگهان دچار خونریزی شدم.
  • دچار خونریزی شده ام، اما احساس نمیکنم مثل پریود عادی باشد.
  • ناگهان دچار خونریزی شدم و میترسم اتفاق بدی افتاده باشد.

مراجع:

این وب‌سایت ممکن است برای عملکرد مناسب نیازمند کوکی‌های ناشناس و خدمات مختلف شخص ثالث باشد. می‌توانید شر ایط و ضوابط و سیاست‌های حفظ حریم خصو صی ما را بخوانید. با ادامۀ استفاده از این وب‌سایت، رضایت انجام این کار را به ما می‌دهید.