قبل از استفاده از قرص

ماشین حساب بارداری

چقدر از بارداری شما گذشتھه است؟ تحقیقات نشان میدھهد کھه داروی سقط جنین اغلب برای حاملگی پیش از 10 ھهفتھه از آخریناز آخرین دوره قاعدگی فرد توصیھه میشود. از ماشین حساب بارداری برای تعیین این مسئلھه استفاده کنید کھه از آآخرین دوره قاعدگی شما چقدر گذشته است.

اگر آخرین قاعدگی شما در این تاریخ یا بعد از آن شروع شده باشد:

هنوز می‌توانید استفاده از قرص سقط جنین را در نظر بگیرید.

ملاحظات

Considerations illustration 01
 • اگر وسیلھه پیشگیری از بارداری (مثل IUD سیم‌پیچی یا IUD پروژسترون) در رحم دارید، این وسیلھه باید بیرون آوردهبیرون آورده شود. IUD باید قبل از مصرف قرص سقط جنین بیرون آورده شود.
Considerations illustration 03
 • اگر مبتلا بھه ایدز ھهستید، فقط مطمئن شوید کھه حالتان رو بھه وخامت نیست، داروھهای اآٓنتیرتروویرال را مصرف میکنید و از جنبھه های دیگر سلامت وضعیت خوبی دارید.
Considerations illustration 05
 • اگر قصد دارید کھه سقط جنین شما تا آنجاتا آنجا کھه ممکن است مخفی نگھه داشتھه شود، قرص سقط جنین را بجای اینکھه از واژن وارد کنید، در دو طرف دھهان و بین دندانھها و گونھه خود قرار دھهید. در موارد غیرمحتمل کھه ممکن است دچار عارضھه شوید و لازم باشد کمک پزشکی بگیرید، در صورتی کھه قرص را از واژن وارد کرده باشید امکان دارد قرص ھهمچنان قابل مشاھهده باشد. در برخی از کشورھها، اگر قرص در واژن شما مشاهده شود، امکان دارد گزارش داده شود.
Considerations illustration 02
 • اگر کودک خود را با شیرتان تغذیھه میکنید، ممکن است قرص میزوپروستول باعث اسھهال در کودک شود. برای جلوگیری از این مسئلھه، بھه کودک شیر بدهید، قرص میزوپروستول را مصرف کنید، و قبل از شیر دادن دوباره 4 ساعت صبر کنید.
Considerations illustration 04
 • اگر دچار کمخونی ھهستید (آھن (آهن خونتان کم است)، یک ارائھه دھهنده مراقبتھ های بھهداشتی را شناسایی کنید کھه کمتر از 30 دقیقھه با شما فاصلھه داشتھه باشد تا در صورت لزوم بتوانید کمک بگیرید. اگر شدیداً کم خون هستید، قبل از استفاده از قرص سقط جنین با پزشک مشورت کنید.

توصیه عمومی

General_illustration_01
 • در تمام مراحل مقدار زیادی آب بنوشید
General_illustration_02
 • در ھهنگام استفاده از قرص میزوپروستول، در جایی (مانند خانھه خودتان) باشید کھه حریم خصوصی داشته باشید تا پس از مصرف قرص اگر خواستید بتوانید چند ساعت دراز بکشید.
General_illustration_03
 • غذای سبک بخورید (مثل کراکر یا نان تست زیرا میتواند بھه برطرف شدن حالت تهوع کمک کند)
General_illustration_04
 • شاید فکر خوبی باشد کھه از کسی بخواهید از شما مراقبت کند.
General_illustration_05
 • قبل از استفاده از میزوپروستول برای به حداقل رساندن درد، مصرف ایبوپروفن را در نظر بگیرید
General_illustration_06
 • قبل از استفاده از قرص سقط جنین و در صورتی کھه نیاز بھه کمک پزشکی اورژانس داشتھه باشید یک طرح ایمنی تھیھتهیه کنید. (لینک به بخش)

تھهیه یک طرح ایمنی

طبق اعلام کنگره متخصصان زنان و زایمان آمریکازایمان آمریکا، سقط جنین پزشکی در سھه ماھهھه اول یکی از ایمنترین رویھه ھهای پزشکی است. با این حال، ھهمیشھه باید برای ھهر شرایط اضطراری پزشکی احتمالی آآماده باشید. پرسشھهای ما در زیر را در نظر بگیرید تا بتوانید طرح ایمنی خود را مواقع نیاز تھهیه کنید.

نزدیکترین مرکز پزشکی اورژانس شبانه روزی کجا است؟

شما باید بتوانید در عرض 1 ساعت یا کمتر بھ آنجابه آنجا برسید. (اگر کمخونی دارید، باید بتوانید در عرض 30 دقیقھه بھه آنجا برسید.)

Creating_illustration_01
Creating_illustration_02

چطور به مرکز پزشکی اورژانس میروید؟

آیا کسی ھهمراھهتان خواھهد بود کھه بتواند رانندگیکند؟ آیا تاکسی میگیرید؟ حمل و نقل عمومی؟ چقدر ھهزینھه دارد و آیا شبانھه روزی در دسترس است؟ بھه یاد داشته باشید، رانندگی کردن خودتان تا بیمارستان در وضعیت اورژانس پزشکی کار ایمنی نیست.

پزشکان خود چھ میگویید؟

آیا در جایی کھ زندگی میکنید سقط جنین پزشکی یا سقط جنین در خانھ از نظر قانونی محدودیت دارد؟ باید چھ چیزی بھ پزشکان خود بگویید تا متوجھ شوند بھ چھ کمکی نیاز دارید، اما حریم خصوصیتان حفظ شود؟ ما پیشنھادھایی برای مواردی داریم کھ ممکن است ندانید چھ بگویید.

Creating_illustration_03
Creating_illustration_04

بھه پزشکان خود چه میگویید؟

در برخی از کشورھها، سقط جنین پزشکی یا سقط جنین در خانھه از نظر قانونی محدودیت دارد. این بدان معنی است کھه اگر نیاز بھه کمک اورژانس پزشکی داشتھه باشید، ممکن است لازم باشد در مورد حرفی کھه میزنید مراقب باشید. علائم سقط جنین پزشکی و سقط جنین طبیعی (کھه با نام سقط خود بھه خودی ھهم شناختھه میشود) مشابھه ھهستند. بنابراین، میتوانید چیزهایی از این قبیل بگویید:

 • مطمئن نیستم چھه اتفاقی دارد میافتد. ناگهان دچار خونریزی شدم.
 • دچار خونریزی شده ام، اما احساس نمیکنم مثل پریود عادی باشد.
 • ناگهان دچار خونریزی شدم و میترسم اتفاق بدی افتاده باشد.

نویسندگان:

تمام مطالب درج‌شده در این وب‌سایت توسط تیم HowToUseAbortionPill.org و مطابق با استانداردها و پروتکل‌های فدراسیون ملی سقط جنین، سازمان ایپاس (Ipas)، سازمان جهانی بهداشت، سازمان DKT International، و سازمان carafem نوشته شده است.

فدراسیون ملی سقط جنین (NAF)، انجمن حرفه‌ای ارائه‌کنندگان خدمات سقط جنین در آمریکای شمالی و یکی از رهبران جنبش طرفدار انتخاب است. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با رهنمودهای سیاست بالینی ۲۰۲۰ منتشرشده توسط NAF قرار دارد.

Ipas تنها سازمان بین‌المللی است که صرفاً بر گسترش دسترسی به امکان سقط جنین ایمن و مراقبت‌های ضدبارداری تمرکز دارد. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با به‌روزرسانی‌های بالینی در بهداشت باروری ۲۰۱۹ منتشرشده توسط Ipas قرار دارد.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت بهداشت جامعۀ جهانی را بر عهده دارد. مطالب HowToUseAbortionPill.org در هماهنگی با سقط جنین ایمن ۲۰۱۲: رهنمود فنی و سیاستی برای نظام‌های سلامت منتشرشده توسط WHO قرار دارد.

DKT International سازمان غیرانتفاعی ثبت‌شده است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. تمرکز این سازمان بر قدرت بازاریابی اجتماعی در برخی از بزرگترین کشورها با بیشترین نیاز به تنظیم خانواده، پیشگیری از اچ‌آی‌وی/ایدز و سقط جنین ایمن است.

carafem یک شبکۀ کلینیکی است که به ارائۀ مراقبت‌های مناسب و حرفه‌ای در زمینۀ سقط جنین و تنظیم خانواده می‌پردازد تا افراد بتوانند تعداد فرزندان و فاصلۀ فرزندآوری خود را کنترل کنند.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.