درباره سقط جنین پزشکی

بسیاری از کشورھها قوانینی در مورد انجام سقط جنین و استفاده از قرصھهای سقط جنین دارند. در کشورھهایی کھه سقط جنین محدودیتی ندارد، بیشتر پزشکان استفاده از داروھهای میفپریستون و میزوپروستول را در 11 ھهفتھه اول بارداری توصیھه میکنند، اما میزوپروستول بھه تنھهایی نیز در 11 ھهفتھه اول بسیار مؤثر است. نشانھهھ های سقط جنین با قرص بسیار شبیھه سقط جنین خودبھه خودی است، و زنان میتوانند از سقط جنین با قرص به طور خصوصی استفاده کنند و در عین حال ایمنی‌شان حفظ شود

About Medical Abortion
How it Works Abortion Pills

نحوۀ کارکرد آن

داروی مورد استفاده در قرصھهای سقط جنین باعث شل شدن و باز شدن دھهانھه رحم (ورودی رحم) میشود، و با ایجاد انقباض در رحم، باعث میشود جنین بھه بیرون هل داده شود.

در صورت استفاده از میزوپروستول، معمولاً در عرض 1 تا 2 ساعت پس از اینکھه اولین سری قرص جذب بدنتان شود، درد و خونریزی شروع خواھهد شد. سقط جنین معمولاً در عرض 24 ساعت پس از مصرف آخرین قرص میزوپروستول اتفاق میافتد. اغلب اوقات، زودتر از این اتفاق میافتد.

اگر نگران هستید

اگر نگران ھهستید، ممکن است با مشاھهده بافت بارداری بتوانید متوجھه شوید کھه این اتفاق افتاده است. ممکن است شبیھه دانھه انگور تیره رنگ کوچک و دارای غشای نازک باشد؛ یا یک کیسھه کوچک کھه توسط یک لایھه سفید احاطھه شده است. بستھه بھه سن بارداری، ممکن است این بافت از ناخن انگشت دستتان کوچکتر باشد، یا بھه اندازه انگشت شست شما باشد. اگر بتوانید این بافتھها را شناسایی کنید، این مسئلھه نشان میدھهد کھه سقط جنین موفقیت آمیزموفقیت‌آمیز بوده است. اغلب اوقات ممکن است دور بافت بارداری را لختھه خون گرفتھه باشد. نمیتوانید آآن را ببینید مگر اینکه خیلی دقت کنید.

مراجع:

HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org دارای وابستگی به سازمان غیرانتفاعی 501c(3) ثبت‌شده و مستقر در ایالات متحدۀ آمریکا است.
HowToUseAbortionPill.org مطالب ارائه‌شده در HowToUseAbortionPill.org فقط با هدف اطلاع‌رسانی است و این نهاد هیچ وابستگی به سازمان‌های پزشکی ندارد.