درباره سقط جنین پزشکی

سقط جنین پزشکی، همچنین به عنوان سقط دارویی شناخته می‌شود، زمانی اتفاق می‌افتد که از قرص‌های سقط جنین برای پایان دادن به بارداری استفاده می‌شود. شما می‌توانید از قرص سقط جنین پزشکی میفپریستون به همراه میزوپروستول یا فقط میزوپروستول استفاده کنید. این قرص‌ها می‌توانند به صورت واژینال یا زیر زبانی مصرف شوند. با این حال، توصیه می‌شود که از روش مصرف زیر زبانی استفاده شود تا تشخیص داده نشود. سازمان بهداشت جهانی سقط جنین پزشکی را به عنوان یک مداخله مراقبت خود در نظر می‌گیرد که نیازی به نظارت یک تخصصی‌شده در حوزه بهداشت ندارد. این به این معنی است که می‌توانید خودتان در آسایش خانه‌تان مدیریت کنید. پروتکل HowToUseAbortionPill برای بارداری‌های تا ۱۳ هفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

About Medical Abortion
How it Works Abortion Pills

نحوۀ کارکرد آن

داروی مورد استفاده در قرصھهای سقط جنین باعث شل شدن و باز شدن دھهانھه رحم (ورودی رحم) میشود، و با ایجاد انقباض در رحم، باعث میشود جنین بھه بیرون هل داده شود.

در صورت استفاده از میزوپروستول، معمولاً در عرض 1 تا 2 ساعت پس از اینکھه اولین سری قرص جذب بدنتان شود، درد و خونریزی شروع خواھهد شد. سقط جنین معمولاً در عرض 24 ساعت پس از مصرف آخرین قرص میزوپروستول اتفاق میافتد. اغلب اوقات، زودتر از این اتفاق میافتد.

اگر نگران هستید

اگر نگران ھهستید، ممکن است با مشاھهده بافت بارداری بتوانید متوجھه شوید کھه این اتفاق افتاده است. ممکن است شبیھه دانھه انگور تیره رنگ کوچک و دارای غشای نازک باشد؛ یا یک کیسھه کوچک کھه توسط یک لایھه سفید احاطھه شده است. بستھه بھه سن بارداری، ممکن است این بافت از ناخن انگشت دستتان کوچکتر باشد، یا بھه اندازه انگشت شست شما باشد. اگر بتوانید این بافتھها را شناسایی کنید، این مسئلھه نشان میدھهد کھه سقط جنین موفقیت آمیزموفقیت‌آمیز بوده است. اغلب اوقات ممکن است دور بافت بارداری را لختھه خون گرفتھه باشد. نمیتوانید آآن را ببینید مگر اینکه خیلی دقت کنید.

مراجع:

HowToUseAbortionPill.org HowToUseAbortionPill.org دارای وابستگی به سازمان غیرانتفاعی 501c(3) ثبت‌شده و مستقر در ایالات متحدۀ آمریکا است.
HowToUseAbortionPill.org مطالب ارائه‌شده در HowToUseAbortionPill.org فقط با هدف اطلاع‌رسانی است و این نهاد هیچ وابستگی به سازمان‌های پزشکی ندارد.

قدرت گرفته از Women First Digital