نحوه استفاده از قرص

Introduction_illustration_01

قبل از استفاده از قرص، توصیه ما در مورد قبل از استفاده از قرص را بخوانید. مطمئن شوید:, read over our advice on Before Using The Pill. Be sure:

 • بارداری شما در چارچوب زمانی ماشین حساب بارداری ما باشد
 • ھهمھه ملاحظات و توصیھه های عمومی ما را بررسی کرده باشید
 • در موارد اضطراری طرح ایمنی دارید

دو گزینھه برای سقط جنین پزشکی وجود دارد. هر دو راه بسیار مؤثر است:

Introduction_illustration_02
Introduction_illustration_warning

توجه:دو راه برای استفاده از میزوپروستول وجود دارد: قرار دادن قرص در واژن یا در داخل دھهان بین گونھه و فک یا لثھه پایین. HowToUse بیان میدارد کھه از میزوپروستول فقط بھه صورت خوراکی استفاده کنید، زیرا خصوصی تر بوده (سریعتر حل میشود) و خطر عفونت آن کمتر است.

چگونگی استفاده از قرصهای سقط جنین: میفپریستون + میزوپروستول

Miifeandmiso_illustration_01

:مرحله 1 یک قرص میفپریستون (200 میلیگرم) را ببلعید.

Miifeandmiso_illustration_02

مرحله 2 تا 48 ساعت صبر کنید. قبل از استفاده از میزوپروستول باید 24 ساعت صبر کنید، اما نباید بیش از 48 ساعت صبر کنید. در حالی کھه منتظر ھهستید، کارھهای معمول در زندگی روزمره خود، مانند مراقبت از خانواده یا رفتن بھه محل کار یا مدرسھه را انجام بدهید

Miifeandmiso_illustration_03

مرحله 3 مقداری آب بنوشید تا دھهان خود را خیس کنید. 4 قرص میزوپروستول (ھهر یک 200 میکروگرم) را بین گونھه و لثھه پایین خود (2 قرص در ھهر طرف) قرار دهید.

Miifeandmiso_illustration_04

مرحله 4 آنھها را بھه مدت 30 دقیقھه در گونھه خود نگھهدارید. ممکن است در حین حل شدن باعث شوند دھهانتان خشک شود یا طعم گچ بدھهد. طی این 30 دقیقه از خوردن و نوشیدن خودداری کنید.

Miifeandmiso_illustration_05

مرحله 5: بعد از 30 دقیقھه، دھهان خود را با آببا آب بشویید و ھهر مقداری کھه از قرص باقیمانده است را قورت بدهید.

پپس از مصرف میفپریستون + میزوپروستول

Miso_illustration_04
 • اگر از قرص سقط جنین میفپریستون و میزوپروستول استفاده بکنید، احتمالاً نیازی نیست برای پیگیری بھه پزشک مراجعھه نمایید. مطمئن شوید کھه علائم حاملگی را احساس نمیکنید، وضعیت سلامتتان خوب است و خونریزی شدیدی ندارید. این داروھا آنقدر داروها آنقدر مؤثر ھهستند کھه سازمان بھهداشت جھهانی توصیھه میکند تنھها در صورتی نیاز بھه پیگیری دارید که
 • احساس ناخوشی یا درد شما بعد از دو یا سھه روز بھهتر نشود. در این صورت، بلافاصلھه خواستار مراقبتهای پزشکی شوید.

  دو ھهفتھه پس از مصرف قرص سقط جنین ھهنوز هم علائم حاملگی را احساس کنید.

  خونریزی شما شدید بوده و پس از دو ھهفتھه بهتر نشود

چگونگی استفاده از قرصهای سقط جنین: فقط میزوپروستول

این دستورالعمل فرض را بر این گرفتھه است کھه از 12 قرص میزوپروستول کھه هر کدام 200 میکروگرم است استفاده کنید

Miso_illustration_01

مرحله 1

 • مقداری آب بنوشید تا دھهان خود را خیس کنید. 4 قرص را بین دندان و لثھه پایین خود قرار دھهید (2 قرص در هر طرف)
 • آنها را بھه مدت 30 دقیقھه در گونھه خود نگھهدارید. ممکن است در حین حل شدن باعث شوند دھهانتان خشک شود یا طعم گچ بدھهد. طی این 30 دقیقه از خوردن و نوشیدن خودداری کنید
 • بعد از 30 دقیقھه، دھهان خود را با آببا آب بشویید و ھهر مقداری کھه از قرص باقیمانده است را قورت بدهید
 • 3 تا 4 ساعت قبل از ادامه صبر کنید
Miso_illustration_02

مرحله 2مرحلھه 1 را با 4 قرص دیگر تکرار کنید. بھه یاد داشتھه باشید قبل از رفتن بھه مرحلھه 3 به مدت 3 تا 4 ساعت صبر کنید

Miso_illustration_03

مرحله 3مرحلھه 1 را با آخرین سری 4 قرص تکرار کنید

پس از مصرف میزوپروستول A

 • بدانید بعد از مصرف میزوپروستول باید انتظار چھه چیزی را داشته باشید
 • اگر درد بدی را احساس کردید، ایبوپروفن داروی خوبی برای مقابلھه با درد است. در بسیاری از کشورھها میتوانید ایبوپروفن 200 میلیگرم را بدون نسخھه بخرید. 3 تا 4 قرص (200 میلیگرم) را ھهر 6 تا 8 ساعت بخورید. این کار دردتان را تسکین میدھهد. (بھه یاد داشتھه باشید کھه میتوانید ایبوپروفن را قبل از استفاده از میزوپروستول هم بخورید.)
Miso_illustration_04
 • اگر از قرص سقط جنین میفپریستون و میزوپروستول استفاده بکنید، احتمالاً نیازی نیست برای پیگیری بھه پزشک مراجعھه نمایید. مطمئن شوید کھه علائم حاملگی را احساس نمی‌کنید، وضعیت سلامتتان خوب است و خونریزی شدیدی ندارید. این داروھا آنقدرداروها آنقدر مؤثر ھهستند کھه سازمان بھهداشت جھهانی توصیھه میکند تنھها در صورتی نیاز بھه پیگیری دارید که
 • احساس ناخوشی یا درد شما بعد از دو یا سھه روز بھهتر نشود. در این صورت، بلافاصلھه خواستار مراقبتهای پزشکی شوید

  دو ھهفتھه پس از مصرف قرص سقط جنین ھهنوز هم علائم حاملگی را احساس کنید

  خونریزی شما شدید بوده و پس از دو ھهفتھه بهتر نشود


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.