نحوه استفاده از قرص

دو نوع دارو هست که برای سقط استفاده می‌شود: میفپریستون و میزوپروستول. در صورت مصرف این دو دارو باهم، سقط با استفاده از قرص بهتر عمل می‌کند. با این حال ، درصورت عدم دسترسی به میفپریستون، میزوپروستول به تنهایی نیز برای خاتمه دادن به بارداری مؤثر است و همچنان بی خطر است.

انتخاب کنید که آیا مایل به کسب اطلاعات بیشتر درمورد دستورالعمل سقط ایمن با استفاده از میفپریستون و میزوپروستول یا فقط میزوپروستول، هستید.

How to Use

بقبل از شروع، توصیه‌های ما را در مورد قبل از استفاده از قرص‌ها بخوانید. مطمئن شوید که:

دستورالعمل‌های استفاده از میفپریستون و میزوپروستول

برای سقط جنین با میفپریستون و میزوپروستول، باید یک قرص 200 میلی گرم میفپریستون و چهار تا هشت قرص 200 میکروگرم میزوپروستول را مصرف کنید. برای کمک به مدیریت درد باید یک مسکن مثل، ایبوپروفن در دسترس داشته باشید، استامینوفن و پاراستامول برای درد هنگام سقط جنین مؤثر نیستند، بنابراین توصیه نمی شوند.

روش مصرف همزمان میفپریستون و میزوپروستول برای ختم بارداری به صورت ذیل است:

مرحله 1:

یک قرص 200 میلی گرم میفپریستون را با آب ببلعید.

مرحله 2:

24 تا 48 ساعت صبر کنید.

مرحله 3:

4 قرص میزوپروستول (هر کدام 200 میکروگرم) را زیر زبان خود گذاشته و به مدت 30 دقیقه بگذارید بمانند تا حل شوند. در این 30 دقیقه نباید صحبت کنید یا غذا بخورید، بنابراین خوب است در جای ساکتی باشید که مزاحمتی برایتان ایجاد نشود. بعد از 30 دقیقه، مقداری آب بنوشید و هرچه از قرص‌ها باقی مانده است را ببلعید. همچنین این زمان برای مصرف مسکن مانند ایبوپروفن مناسب است، زیرا درد گرفتگی به زودی آغاز می‌شود.

قاعدتاً باید 3 ساعت پس از استفاده از 4 قرص میزوپروستول دچار خونریزی و درد گرفتگی شوید.

مرحله 4:

24 ساعت پس از مصرف 4 قرص میزوپروستول، درصورتی که به خونریزی نیفتادید یا در صورت عدم اطمینان از رخ دادن سقط، 4 قرص میزوپروستول دیگر را زیر زبان خود بگذارید. به مدت 30 دقیقه بگذارید بمانند تا حل شوند. بعد از 30 دقیقه، مقداری آب بنوشید و هرچه از قرص‌ها باقی مانده است را ببلعید.

سایر ملاحظات مربوط به سقط جنین با استفاده از میفپریستون و میزوپروستول

اطلاعات مربوط به آنچه که پس از مصرف میفپریستون و میزوپروستول رخ می‌دهد را در اینجا کسب کنید.

در صورت داشتن گرفتگی‌های شدید، ایبوپروفن داروی خوبی برای تحمل درد است. می‌توانید در اکثر کشورها ایبوپروفن 200 میلی‌گرم را بدون نسخه (بدون نیاز به تجویز) بخرید. 3 تا 4 قرص (هر كدام 200 میلی گرم) را هر 6-8 ساعت مصرف كنید. درصورت نیاز به داروی بیشتر برای تسکین درد، می‌توانید هر 6-8 ساعت 2 قرص استامینوفن (325 میلی‌گرم) مصرف کنید.

اگر نگران روند سقط جنین هستید و می‌خواهید پشتیبانی بیشتری را دریافت کنید، می‌توانید با دوستان ما در وبسایت www.safe2choose.org، یا www.womenhelp.orgیا www.womenonweb.orgتماس بگیرید.

در صورت مصرف قرص‌های سقط جنین میفپریستون و میزوپروستول، احتمالاً برای ویزیت پیگیری نیازی به مراجعه به یک ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی ندارید. این داروها به قدری مؤثر هستند که سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند فقط در موارد زیر باید ویزیت پیگیری را داشته باشید:

  • اگر احساس بیماری کردید،‌ یا پس از 2 یا 3 روز درد شما بهبود نیافت. در صورت رخ دادن این اتفاق، فوراً به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید.
  • دو هفته پس از مصرف قرص‌های سقط هنوز علائم بارداری را احساس می‌کنید.
  • خونریزی شما زیاد است و بعد از 2 هفته کم نمی‌شود.

دستورالعمل مربوط به سقط جنین فقط با استفاده از فقط میزوپروستول

بقبل از شروع، توصیه‌های ما را در مورد قبل از استفاده از قرص‌ها بخوانید. مطمئن شوید که:

در صورتی که میفپریستون در منطقه شما موجود نباشد، می توانید برای ختم بارداری فقط از میزوپروستول استفاده کنید.

برای سقط با استفاده از میزوپروستول، باید 12 قرص 200 میکروگرمی میزوپروستول را مصرف کنید. همچنین برای کمک به مدیریت درد،‌ باید یک مسکن مثل ایبوپروفن در دسترس داشته باشید. استامینوفن و پاراستامول برای کنترل درد هنگام سقط جنین مؤثر نیستند، بنابراین توصیه نمی‌شوند.

نحوه استفاده از فقط میزوپروستول برای ختم بارداری به صورت ذیل است:

مرحله 1:

4 قرص میزوپروستول (هر کدام 200 میکروگرم) را زیر زبان خود گذاشته و به مدت 30 دقیقه بگذارید بمانند تا حل شوند. در این 30 دقیقه نباید صحبت کنید یا غذا بخورید، بنابراین خوب است در جای ساکتی باشید که مزاحمتی برایتان ایجاد نشود. بعد از 30 دقیقه، مقداری آب بنوشید و هرچه از قرص‌ها باقی مانده است را ببلعید. همچنین این زمان برای مصرف مسکن مانند ایبوپروفن مناسب است، زیرا درد گرفتگی به زودی آغاز می‌شود.

مرحله 2:

3 ساعت صبر کنید.

مرحله 3:

4 قرص میزوپروستول دیگر (200 میکروگرم) را زیر زبان خود قرار دهید و آنها را به مدت 30 دقیقه آنجا نگه دارید تا حل شوند

مرحله 4:

3 ساعت دیگر صبر کنید.

مرحله 5:

4 قرص میزوپروستول دیگر (200 میکروگرم) را زیر زبان بگذارید و آنها را به مدت 30 دقیقه در آنجا نگه دارید تا حل شوند.

هنگام مصرف قرص‌ها باید دچار خونریزی و درد گرفتگی شوید. حتی اگر قبل از مصرف همه‌ی قرص‌ها خونریزی‌تان شروع شود، باز هم باید همه‌ی 12 قرص را مصرف کنید.

سایر ملاحظات مربوط به سقط جنین با استفاده از میزوپروستول:

اطلاعات مربوط به آنچه که پس از مصرف میزوپروستول رخ می‌دهد را در اینجا کسب کنید.

در صورت داشتن گرفتگی‌های شدید، ایبوپروفن داروی خوبی برای تحمل درد است. می‌توانید در اکثر کشورها ایبوپروفن 200 میلی‌گرم را بدون نسخه (بدون نیاز به تجویز) بخرید. 3 تا 4 قرص (هر كدام 200 میلی گرم) را هر 6-8 ساعت مصرف كنید. درصورت نیاز به داروی بیشتر برای تسکین درد، می‌توانید هر 6-8 ساعت 2 قرص استامینوفن (325 میلی‌گرم) مصرف کنید.

اگر نگران روند سقط جنین هستید و می‌خواهید پشتیبانی بیشتری را دریافت کنید، می‌توانید با دوستان ما در وبسایت www.safe2choose.org، یا www.womenhelp.orgیا www.womenonweb.orgتماس بگیرید.

در صورت مصرف میزوپروستول، احتمالاً برای ویزیت پیگیری نیازی به مراجعه به یک ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی ندارید. این داروها به قدری مؤثر هستند که سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند فقط در موارد زیر باید ویزیت پیگیری را داشته باشید:

  • اگر احساس بیماری کردید،‌ یا پس از 2 یا 3 روز درد شما بهبود نیافت. در صورت رخ دادن این اتفاق، فوراً به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید.
  • دو هفته پس از مصرف قرص‌های سقط هنوز علائم بارداری را احساس می‌کنید.
  • خونریزی شما زیاد است و بعد از 2 هفته کم نمی‌شود.

نویسندگان:

مراجع: