ဘေးကင်းစိတ်ချရသော ဆေးပြားသုံးသန္ဓေသားဖျက်ချခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များ

ဘေးကင်းထိရောက်စွာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန် သန္ဓေသားဖျက်ချဆေးများ မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုရမည်ကို သိအောင်ကြိုးစားခြင်း

ပိုမိုသိရှိရန်
Instructions for a Safe Abortion with pills

သင့်နိုင်ငံမှ သန္ဓေသားဖျက်ချခြင်း

Abortion in Your Country

သင့်နိုင်ငံမှ သန္ဓေသားဖျက်ချခြင်း

သင်နေထိုင်သည့်နေရာတွင် သန္ဓေသားဖျက်ချခြင်းစောင့်ရှောက်မှုအကြောင်း သိရှိအောင်လုပ်ပါ

နိုင်ငံရွေးပါ

ဘေးကင်းစွာ သန္ဓေသားဖျက်ချခြင်း သင်တန်းနှင့် ပညာပေးမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းဗီဒီယို သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းများမှ သန္ဓေသားဖျက်ချခြင်းစောင့်ရှောက်မှုအကြောင်း သိအောင်လုပ်ပါ

ပိုမိုသိရှိရန်
Safe Abortion Training and Education
HowToUseAbortionPill.org သည် အမေရိကန်အခြေစိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော 501c(3) အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်စပ်သည်။
HowToUseAbortionPill.org တွင် ပံ့ပိုးတင်ပြထားသော အကြောင်းအရာများသည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတခုခုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။

Women First Digital မှ အားဖြည့်ထားသော