ေဆ# ေသ&က;<ုးၿပ>#ေန&က္

ကuိယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ားကuိ အသJုးျပဳၿပP#ေန&က္ မW>uိ႔ ခJစ&#ရႏ◌% ◌ိင>နည္း။

မPဖPပရPစတuန္းကuိ အသJုးျပဳၿပP#ေန&က္

 • မ>ဖ>ပရ>စတuန္းကuိ အသ<ုးျပဳၿပ>#ေန&က္ အမ်ိ◌ဳးသမ>#အခ်ိ◌ဳ႕သည္ ေMသ#အနည္းငယ္ ဆင္း◌ႏ◌- ◌ိင;ည္။ အခ်ိ◌ဳ႕သkမ3ားမX& ေMသ#မဆင္းပO။ ယင္းသည္ ပ<ုမXန္ျဖစ;ည္။
Whatmight_illustration_01

မPဆuိပXuိeစတ&လ:uိ အသJုးျပဳၿပP#ေန&က္

 • ဗuိက္ေအ&င့္ျခင္း◌ႏ◌ွင့္ ေMသ#ဆင္းျခင္းတuိ႔သည္ အဓiက သက္ေရ&က@ႈမ3ား ျဖစ;ည္။ ယင္းလကၡဏ&မ3ားက ေဆ# အလuပAuပ္ေၾက&င္း ျပသသည့္အMတက္ အသ<ုးဝငNOသည္။ သuိ႔ေ◌သ&္ သင;ည္ မY3IX ဗuိက္ေအ&င့္ၿပ># ေMသ#ဆင္းေနပOသနည္း။
  • အမ်ိ◌ဳးသမ># အခ်ိ◌ဳ႕သည္ အMလန္ ဗuိက္ေအ&င့္သည္—ရ&သ>လ&ခ3ိ1iကNင္ ပuိ၍ န&က3င;ည္ (ရ&သ>လ&လX3င္ န&က်င@ႈကuိ ခ<စ&#ရသk ျဖစAX3င္)။
  • အခ်ိ◌ဳ႕အမ်ိ◌ဳးသမ>#မ3ားသည္ သ&မန္ ရ&သ>လ&ခ3ိ1iက္ ပuိ၍ ေMသ#ဆင္းၾကသည္။ It is also common to pass blood clots
  • အခ်ိ◌ဳ႕မX&မk အနည္းငယ;& ဗuိက္ေအ&င့္ၿပ># သ&မန္ ရ&သ>လ&သကEhသuိ႔ပင္ ေMသ#ဆင္းတတ;ည္။
Whatmight_illustration_02
 • သ&မန္ ရ&သ>လ&သည့္က&လထက္ ပuိ၍ ေMသ#ဆင္းၿပ># ဗuိက္ေအ&င့္လX3င္ မစuိးရမi \ါႏ◌ွင့္။
 • အuိင~SပZuိဖန္ အကuိကaခEေပ3ာက္ေဆ#သည္ ဗuိက္ေအ&င့္သက;&ေစသည့္ ေဆ#ေက&င္းတစAက္ ျဖစ;ည္။ ◌ႏ◌- ◌ိင^<အမ3ားစuZXi ေဆ#ဆuိငI3ားMတင္ ၂၀၀ မ>လ>ဂရမa&#ZXiေသ& အuိင~SပZuိဖန္
 • သင့္စiတ္ႀကိ◌ဳက္ အရည္ေသ&က္ အစ&စား◌ႏ◌- ◌ိင;ည္။
 • သက္ေတ&င့္သက;&ZXiမည့္ ေနရ&Mတင္ ေeနက&င္းလ&သYaထi ေနထuိငNO။
 • အမ်ိ◌ဳးသမ>#အမ3ားစuသည္ ၂၄ န&ရ>အMတင္းMတင္ ေ1Lပန္ေက&င္းလာႏ◌- ◌ိငNOသည္။

မYတ43က္-ကuိယ္ဝ3်4က်5ၿပ># ◌ႏ◌ွစ\တ္ၾကာသP္◌့ တ- ◌ိင္ သင့္ခႏၶာကuိယiEMတင္ CစEက3န္ေနသည့္ ေဟ&Çုန္းမ3ားေၾက&င့္ ကuိယ္ဝ1qXiမZXiစစ္ေဆ#ခ3MကKင္ ကiuယ္၀1qXiသည့္ လကၡဏ& ျeပနပOမည္။ ေဆ#မ3ား အသ<ုးျပဳၿပ>#သည့္တuိင္ ကuိယ္ဝ1qXiေနသည့္ လကၡဏ&မ3ားကuိ ဆကAက္ ခ<စ&#ေနရလX3င္ (ရင;&#မ3ား တင္းေ1Lခင္း၊ ပ်ိ◌ဳ႕အန္ျခင္း၊ ပင3N ္း◌ႏြ◌မ္းလ3ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္)၊ ဆရ&ဝ3္◌ႏ◌ွင့္ ျပသပO။

Miifeandmiso_illustration_05

ေန&က`<က ျပႆန& လကၡဏ&မ3ားမY& အဘယ[ည္း။

ကuိယ္ဝ3်\ကm်မႈ ၿပီးဆံ ◌- းခ်ိnင္ အထကNO လကၡဏ&မ3ားသည္ ပ<ုမXန္ျဖစ;ည္။ သတiထ&#ပO။ ေအ&ကNO လကၡဏ&အခ်ိ◌ဳ႕သည္ ေန&ကfMကKE ျပႆန& အႏ◌ၱရ&ယ္ ျဖစ္◌ႏ◌- ◌ိငNOသည္။

Whataresigns_illustration_01

ေ<သ#ဆင္းသည့္ပမ&ဏ အ<လ1F3ားျပ&#ျခင္။ကuိယ္ဝ3်\ကm်မႈၿပ>#ဆ<ုးျပ>ဟuသငiင;ည့္အခ3ိW1Kင္္ တစx&ရ>လX3င္ ပ<ုမXနaသ<ုးျပဳေ◌နသည့္ အမ်ိ◌ဳးသမ>#လစဥ;<ုးပစၥည္း ၂ ခu ကu1;Yaထi ၂ န&ရ>ဆကKiuက္ၾက&ေအ&င္ ေMသ#မ3ားဆင္းေနလX3င္ ယင္းသည္ အMလ1asက3ံဆင္းေ1Lခင္း ျဖစNOသည္။ ဤမX3 ေMသ#ဆင္းေနလX3င္ ေဆ#ကuသမႈ ရယkသင့္ပOသည္။ စiမ့္Mသ&#ျခင္းဆuိသYIX& အမ်ိ◌ဳးသမ># လစဥ;<ုးပစၥည္းတစ4uလ<ုး ေZX႕eမXန&က္၊ ေဘ# ဘယIXည&၊ eတလX3ာကA<ုး ေMသ#မ3ားျဖင့္ စiမ့္ဝWင;&#ျခင္းကuိ ဆuိလuိပOသည္။

Whataresigns_illustration_02

အ<လ1[&က3င္ျခင္း။အuိင~SပZuိဖန္ အကuိကaခEေပ3ာက္ေဆ#ကuိ ေသ&က္ၿပ>#သည့္တuိင္ န&က်င@ႈက ေလ3ာ့ပO#သက;&Mသ&#ျခင္းမZXiလX3င္ ေဆ#ကuသမႈ ရယkပO။ ယင္းသည္ သင္၏ ကuိယ္ဝ3္◌ႏ◌ွင့္ပတ;က္ၿပ># ေန&ကfMကKE ျပႆန& Rိွႏ◌- ◌ိင;ညmu ဆuိလuိျခင္းျဖစ္◌ႏ◌- ◌ိင;ည္။ အuိင~SပZuိဖန္ျဖင့္ မသက;&ေသ& န&က်င@ႈသည္အႏ◌ၱရ&ယqXiေသ&လကၡဏ&တစ4uျဖစ္◌ႏ◌-◌ိင;ည္။န&က်င@ႈကuိခ<စ&#eရသ&ကuိယ္ဝန္ေဆ&ငမa ်ိ◌ဳးသမ>#အ&#လ<ုး ေဆ#ကuသ ေစ&င့္ZX&က@ႈကuိ ရယkရန္ အၾက<ျပဳလuိပOသည္။

Whataresigns_illustration_03

အ<လန္ ဖ3ားန&ျခင္း။မ>ဆuိပZuိeစတ&လcuိ အသ<ုးျပဳသည့္ေန႔Mတင္ ကuိယaပkခ3ိန္ တက္ျခင္း၊ ေအ&hအန္ျခင္း◌ႏ◌ွင့္ ပ်ိ◌ဳ႕◌ျခင္းတuိ႔ကuိ ခ<စ&#ရႏ◌- ◌ိင;ည္။ ယင္းသည္ ပ<ုမXန္ ျဖစ;ည္။ ကuိယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ားကuိ အသ<ုးျပဳၿပ>#ေန&က္ တစကq ္ၿပ>#တစqက္ ေနထuိငqသYI3ာ ပuိမuိ သက;&လ&ရမည္။ ဖ3ားန&ျခင္း မZXiသင့္ပO။ မ>ဆuိပZuိeစတ&လcuိ အသ<ုးျပဳၿပ>#ေန&ကNuိင္း ပuိ၍ ဖ3ားန&လ&လX3င္ ေဆ#ကuသမႈကuိ ရယkသင့္ပOသည္။


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.