ေဆ#ကiu ဘယAiuသ<ုးCစEမလE

Introduction_illustration_01

ကiuယ္ဝ123က္ေဆ#မ3ားအ&# အသ<ုးမLပဳမ> ေဆ#eမသ&က;<ုးမ>လuိကx&ရမည့္ အၾက<ဉ&ဏI3ားကiu ဖတ္႐◌ႈပO (စ&မ်က္◌ႏ◌ွာသuိ႔ လင့္ခ္)။ ေသခ3ာေအ&င္ လuပ္ေဆ&ငqနIX&-, read over our advice on Before Using The Pill. Be sure:

 • သင္၏ ကuိယ္ဝန္ေဆ&င@ႈသည္ *က◌်ႏ◌္◌- ပKuိ႔၏ ကuိယ္ဝန္ေဆ&င@ႈကuိ Mတက43က;ည့္က&လအMတင္း ZXiေၾက&င္း
 • က◌်ႏ◌္◌- ပKuိ႔ ထည့္Mသင္းစဥ္းစ&#သည့္ အခ3ကI3ားအ&#လံ ◌- း◌ႏ◌ွင့္ ေယဘuယ3 အၾက<ျပဳခ3ကI3ားကuိ သငc ျပ1AY;<ုးသပ္ၿပ>#ျဖစ္ေၾက&င္း
 • eအရ#ေပၚ ျဖWစN&#ပOက ေဘ#အႏ◌ၱရ&ယcင္းZXင္းေရ# အစ>အစဥqXiေၾက&င္း

ေဆ#ပည&ျဖင့္ ကuိယ္ဝ123က43ရနaMတက္ နည္းလမ္း◌ႏ◌ွစ်ိ@◌ဳး ZXiပOသည္။ ◌ႏ◌ွစ်ိ@◌ဳးစလံ ◌- းသP္ ထiေရ&က@ႈ ZXiသည္။

Introduction_illustration_02
Introduction_illustration_warning

မYတ43က္-မ>ဆuိပZiuစတuိေတ&လcuိ အသ<ုးျပဳရန္ နည္းလမ္း◌ႏ◌ွစ4u ZXiပOသည္- ေဆ#မ3ားကuိ သင္၏ မiန္းမကuိယiE ထည့္ျခင္း သuိ႔မဟuတ္ သင္၏ ပO#ေသ&င္◌ႏ◌ွင့္ ေအ&က2က္ေမ#Zuိး သuိ႔မဟuတ္ Mသ&#ဖ<ုးမ3ားအၾက&# ခ

ကuိယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ားကuိ မW>uိ႔ အသJုးျပဳမW[ည္း- မPဖPပရPစတuန္း + မPဆuိပXuိeစတ&လ္

Miifeandmiso_illustration_01

အဆင့္ ၁- မ>ဖ>ပZuိစတuန္း (၂၀၀ ဂရမ္) တစA<ုးကuိ ေသ&က

Miifeandmiso_illustration_02

အဆင့္ ၂- ၂၄-၄၈ န&ရ> ေစ&င့္ပO။ မ>ဆuိပZuိeစတ&လcuိ eမသ&က;<ုးမ> ၂၄ န&ရ> ေစ&င့္သင့္ပOသည္။ သuိ႔ေ◌သ&္ ၄၈ ထက္ ပuိၾက&ေအ&င္ eမစ&င့္ပါႏ◌ွင့္။ ေစ&င့္ေနစဥ္ မiသ&#စuကuိ ေစ&င့္ေZX&က္ျခင္း သuိ႔မဟuတ္ အလuပ္ သuိ႔မဟuတ္ ေက3ာင္းသuိ႔ Mသ&#ျခင္းကEhသuိ႔ သင္ေန႔စဥ္ ေဆ&Wငqက္ေနက3 အလuပI3ားကuိ ပ<ုမXနaတuိင္း လuပ္ေဆ&ငNO။

Miifeandmiso_illustration_03

အဆင့္ ၃- သင့္ချဖင့္) (တစA<ုးလX3င္ ၂၀၀mcg) ZXiေသ& မ>ဆiuပZiueစတ&လ္ ေဆ# ၄ လ<ုးကuိ ထည့္ပO။

Miifeandmiso_illustration_04

အဆင့္ ၄- သင့္ပO#ေသ&ငiEMတင္ မiနစ္ ၃၀ ၾကာေ◌အာင္ င<ုထ&#ပO။ ယင္းတuိ႔က ခ

Miifeandmiso_illustration_05

အဆင့္ ၅- မiနစ္ ၃၀ ၾကာၿပီးေ◌နာက္ ပလuတcင္းၿပ># က;ည့္ေဆ#အ&#လ<ုးကuိ ေဖင့္ ၿမိ◌ဳခ်ပါ။

မPဖPပရPစတuန္း + မPဆuိပXuိeစတ&လ:uိ ေသ&က>JုးၿပP#ေန&က္

 • မ>ဖ>ပရ>စတuန္း + မ>ဆuိပZuိeစတ&လcuိ ေသ&က;<ုးၿပ>#ေန&က္ မY;uိ႔ ျဖWစN&#သYcuိ ဤeနရ&Mတင္ ေလလh &ပO။
 • အuိင~SပZuိဖန္ အကuိကaခEေပ3ာက္ေဆ#သည္ ဗuိက္ေအ&င့္လ&လX3င္ န&က်င@ႈ သက;&ေစသည့္ ေဆ#ေက&င္းတစAက္ ျဖစ;ည္။ ◌ႏ◌- ◌ိငံ:အမ်ားစ- ZXi ေဆ#ဆuိငI3ားMတင္ ၂၀၀ မ>လ>ဂရမa&#ZXiေသ& အuိင~SပZuိဖန္ အကuိကaခEေပ3ာက္ေဆ#မ3ားကuိ (ေဆ#စ&မပOဘE) ဝယhူႏ◌- ◌ိငNOသည္။ ၆-၈ န&ရ>ျခ&#တစ4O (၂၀၀ မ>လ>ဂရမ္) ေဆ#ကuိ ၃-၄ လ<ုး ေသ&ကNO။ န&က်င@ႈ သက;&ပOလiမ့္မည္။ (မ>ဆuိပZuိeစတ&hကuိ eမသ&က;<ုးမ> အiuင~SပZuိဖ1cuိလည္း ေသ&ကံI◌- း◌ႏ◌- ◌ိင္ေၾက&င္း သiေစ လuိပOသည္။)
Miso_illustration_04
 • မ>ဖ>ပရ>စတ3u ္း◌ႏ◌ွင့္ မ>ဆuိပZuိeစတ&လ္ ကuိယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ားကuိ အသ<ုးျပဳလX3င္ က3န္းမ&ေရ# ေစ&င့္ေZX&ကIူႏ◌ွင့္ ထပI# အMလ1asက3ံ ေMသ#မဆင္းေၾက&င္း ေသခ3ာပOေစ။ ကမၻာ့ က3န္းမ&ေရ အCဖE႕အစည္းက ေထ&က4# ေအ&ကNOတuိ႔ ျဖWစN&#လX3င;& ဆရ&ဝ3္◌ႏ◌ွင့္ ေMတ႔ဆ<ုရန္ လuိအပNOသည္-
 • သင;ည္ ဖ3ားန&လ&လX3င္ သ႔iu မဟuတ္ ◌ႏ◌ွစFက္၊ သ<ုးရက္ၾက&သည့္တuိင္ န&က3ငI◌ႈ ေလ3ာ့ပO# သက;&ျခင္း မZလXi X3င္။ ယင္းသuိ႔ ျဖWစN&#ပOက ေဆ#ကuသမႈကuိ ခ3က43င္း ရယkပO။

  ကuိယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ားကuိ ေသ&က္ၿပ># ◌ႏ◌ွစ\တ္ၾကာသP္◌့ တ- ◌ိင္ ကuိယ္ဝန္ေဆ&င္ လကၡဏ&မ3ားကuိ ခ<စ&#ေနရလX3င္။

  ေMသ#မ3ား အMလ1asက3ံ ဆင္းေနၿပ># ◌ႏ◌ွစ\တ္ၾကာသP္◌့ တ- ◌ိင္ ေလ3ာ့နည္းMသ&#ျခင္း မZXiလX3င္။

ကuိယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ားကuိ မW>uိ႔ အသJုးျပဳမW[ည္း- မPဆuိပXuိeစတ&လ္ တစ်ိ.◌ဳးတည္းသ&

ေဆ#တစA<ုးလX3င္ ၂၀၀ mcg ZXiသည့္ မ>ဆuိပZuိeစတ&လ္ ေဆ# ၁၂ လ<ုးကuိ သင္ အသ<ုးျပဳထ&#သYmu ယkဆၿပ># ဤညႊ3္ၾက&#ခ3ကI3ားကuိ ေပ#ျခင္း ျဖစNOသည္။

Miso_illustration_01

အဆင့္ ၁-

 • သင့္ချဖင့္) ZXiေသ& ေဆ# ၄ လ<ုးကuိ ထည့္ပO။
 • သင့္ပO#ေသ&ငiEMတင္ မiနစ္ ၃၀ ၾကာေ◌အာင္ င<ုထ&#ပO။ ယင္းတuိ႔က ခ
 • မiနစ္ ၃၀ ၾကာၿပီးေ◌နာက္ ပလuတc3င္းၿပ># က31;ည့္ေဆ#အ&#လ<ုးကuိ ေZLဖင့္ ၿမိ◌ဳခ်ပါ။
 • ဆကAကIလuပ္ေဆ&ငI> ၃-၄ န&ရ> ေစ&င့္ပO
Miso_illustration_02

အဆင့္ ၂-ေန&ကiပ္ ေဆ# ၄ လ<ုးအMတက္ အဆင့္ ၁ အတuိင္း လuပ္ေဆ&ငNO။ အဆင့္ ၃ ကiu ဆကAကIလuပ္ေဆ&ငI> ၃-၄ န&ရ> ေစ&င့္ရန္ သတiရပO။

Miso_illustration_03

အဆင့္ ၃-Rေန&ကf<ုးက31;ည့္ ေဆ# ၄ လ<ုးအMတက္ အဆင့္ ၁ အတuိင္း လuပ္ေဆ&ငNO။

မPဆuိပXuိeစတ&လ:uိ ေသ&က္ၿပP#ေန&က္

 • မ>ဆuိပZuိeစတ&လcuိ ေသ&က;<ုးၿပ>#ေန&က္ မY;uိ႔ ျဖWစN&#သYcuိ ဤeနရ&Mတင္ ေလhလပ။
 • အuိင~SပZuိဖန္ အကuိကaခEေပ3ာက္ေဆ#သည္ ဗuိက္ေအ&င့္လ&လX3င္ န&က်င@ႈ သက;&ေစသည့္ ေဆ#ေက&င္းတစAက္ ျဖစ;ည္။ ◌ႏ◌- ◌ိငံ:အမ်ားစ- Rိွ ေဆ#ဆuိငI3ားMတင္ ၂၀၀ မ>လ>ဂရမa&#ZXiေသ& အuိင~SပZuိဖန္ အကuိကaခEေပ3ာက္ေဆ#မ3ားကuိ (ေဆ#စ&မပOဘE) ဝယhူႏ◌- ◌ိငNOသည္။ ၆-၈ န&ရ>ျခ&#တစ4O (၂၀၀ မ>လ>ဂရမ္) ေဆ#ကuိ ၃-၄ လ<ုး ေသ&ကNO။ န&က်င@ႈ သက;&ပOလiမ့္မည္။ (Remember that you can also take ibuprofen before using misoprostol, too.) (မ>ဆuိပZuိeစတ&hကuိ eမသ&က;<ုးမ> အiuင~SပZuိဖ1cuိလည္း ေသ&ကံI◌- း◌ႏ◌- ◌ိင္ေၾက&င္း သiေစ လuိပOသည္။)
Miso_illustration_04
 • မ>ဖ>ပရ>စတ3u ္း◌ႏ◌ွင့္ မ>ဆuိပZuိeစတ&လ္ ကuိယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ားကuိ အသ<ုးျပဳလX3င္ က3န္းမ&ေရ# ေစ&င့္ေZX&ကIူႏ◌ွင့္ ထပI# အMလ1asက3ံ ေMသ#မဆင္းေၾက&င္း ေသခ3ာပOေစ။ ကမၻာ့က3န္းမ&ေရ# အCဖE႕အစည္းက ေထ&က4# ေအ&ကNOတuိ႔ ျဖWစN&#လX3င;& ဆရ&ဝ3္◌ႏ◌ွင့္ ေMတ႔ဆ<ုရန္ လuိအပ္ ပOသည္-
 • သင;ည္ ဖ3ားန&လ&လX3င္ သ႔iu မဟuတ္ ◌ႏ◌ွစFက္၊ သ<ုးရက္ၾက&သည့္တuိင္ န&က်င@ႈ ေလ3ာ့ပO# သက;&ျခင္း မZXiလX3င္။ ယင္းသuိ႔ ျဖWစN&#ပOက ေဆ#ကuသမႈကuိ ခ3က43င္း ရယkပO။

  ကuိယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ားကuိ ေသ&က္ၿပ># ◌ႏ◌ွစ\တ္ၾကာသP္◌့ တ- ◌ိင္ ကuိယ္ဝန္ေဆ&င္ လကၡဏ&မ3ားကuိ ခ<စ&#ေနရလX3င္။

  ေMသ#မ3ား အMလ1asက3ံ ဆင္းေနၿပ># ◌ႏ◌ွစ\တ္ၾကာသP္◌့ တ- ◌ိင္ ေလ3ာ့နည္းMသ&#ျခင္း မZXiလX3င္။


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.