ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳမလဲ

ေဆးျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရန္အတြက္ နည္း ၂ နည္းရွိပါတယ္။ (၂)နည္းလံုးအစြမ္းထက္ပါတယ္။

Mifepristone နွင့္ Misoprostol ေဆးအသံုးျပဳျပီး ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်နည္း

ေဆးကိုအသံုးမျပဳခင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အရင္ဖတ္ပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္တို႕ျဖင့္လည္း ကိုက္ညီရပါမည္။:

 • ကိုယ္ဝန္သက္တမ္းမွာ ပထမ ၁၁ ပတ္အတြင္းသာျဖစ္ရပါမည္။ (၇၇ ရက္)
 • သင့္အေနျဖင့္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အရာမ်ားအားလံုးနွင့္ အၾကံဥာဏ္ေပးခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီးသားျဖစ္ရပါမည္။
 • အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေဘးကင္းမည့္ အစီအစဥ္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။
အဆင့္ ၁
mifepristone(၂၀၀ မီလီဂရမ္) တစ္လံုးကို ေရျဖင့္ ေသာက္ပါ
သင္ေန႔
စဥ္ဘဝတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္အရာမ်ားသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားပါ။ (မိသားစုကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ရံုး သို႕ ေက်ာင္းသြားျခင္း)
အဆင့္ ၃
အဆင့္ ၃
misoprostol ေဆးမ်ား ပါးစပ္ထဲတြင္ ရွိေနခ်ိန္ အန္မိပါက ထိုေဆးမ်ား အစြမ္းထက္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ အဆင့္ ၃ အတိုင္း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိနစ္ ၃၀ ၾကာထားျပီးမွ အန္ပါက သင့္အေနျဖင့္ အဆင့္ ၃ အတိုင္း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ ေဆးမ်ားမွာ သင့္ကိုယ္တြင္းသို႔ ေပ်ာ္ဝင္သြားျပီးျဖစ္သည္။
ထိုေဆး ၄လံုးကို အသံုးျပဳျပီး ၄ နာရီအၾကာတြင္ ေသြးမ်ားစသြန္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သင္ပံုမွန္ရာသီလာသကဲ့သို႕ပင္ျဖစ္ျပီး ထိုထက္ ေသြးမ်ား ပိုသြန္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းမွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေအာင္ျမင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
၃ နာရီၾကာေစာင့္ဆိုင္းျပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ ၉-၁၁ ပတ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ ၄ ကိုလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ ၉ ပတ္ေအာက္ရွိျပီး အဆင့္ ၃ ျပီးေနာက္ ေသြးသြန္ျခင္းမရွိပါက အဆင့္ ၄ ကိုလုပ္ေဆာင္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ ၉ပတ္ေအာက္ရွိျပီး အဆင့္ ၁-၃ ျပီးေနာက္ ေသြးသြန္ပါက အဆင့္ ၄ ကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ပါ။
အဆင့္ ၄
၉-၁၁ ပတ္မ်ားအေနျဖင့္ ၃နာရီေစာင့္ဆိုင္းျပီးသည့္ေနာက္ ေသြးအနည္းငယ္ သြန္ျခင္းသို႔ လံုးဝ ေသြးသြန္ျခင္းမရွိပါကmisoprostol (၂၀၀ mcg) ရွိ ေဆး ၄လံုးကို လ်ွာေအာက္တြင္ ထားပါ။ ၄င္းတို႔ကို မိနစ္ ၃၀ ၾကာထားပါ။ သင့္ခံတြင္းအတြင္း ေျခာက္ကပ္ျခင္း သို႕ ခ်ြဲပစ္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ထုိငံုထားေသာ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ဝါးစားျခင္း သို႕ ေရျဖင့္ ေသာက္လိုက္ျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ပါနွင့္။ ထိုမိနစ္ ၃၀ ျပီးမွ ေရေသာက္ျခင္း နွင့္ ပါးစပ္ကို ေဆးျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုေနာက္ ေနာက္ထပ္ ၃နာရီေစာင့္ဆိုင္းျပီး ေသြးသြန္ျခင္း သို႕ အနည္းငယ္သာ သြန္ပါက www.safe2choose.orgwww.womenhelp.org သို႕ www.womenonweb.org တို႕ကို အကူအညီအတြက္ ဆက္သြယ္ပါ။ နားလည္တက္ကၽြမ္းသူနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမျပဳလုပ္ရေသးခင္ ေဆးမ်ားကို ထပ္မံ အသံုးျပဳျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ပါသည္။

Mifepristone နွင့္ Misoprostol ေဆးအသံုးျပဳျပီး ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်နည္းတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

Mifepristone နွင့္ Misoprostol ေဆးေသာက္ျပီးေနာက္ ျဖစ္လာမည့္အရာမ်ားကို ေလ့လာရန္ဖတ္ရႈပါ။ ဒီမွာ

သင့္အေနျဖင့္ ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား ခံစားေနရပါက ibuprofen မွာအေကာငး္ဆံုးေဆးျဖစ္ပါသည္။ ibuprofen 200 မီလီဂရမ္ကို ေဆးဆိုင္မ်ားမွာ ေဆးစာမပါဘဲဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ၆-၈ နာရီျပီးေနာက္ ေဆးကို ၃-၄ လံုး တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ၂၀၀ မီလီဂရမ္ေသာက္သံုးပါ။ အကိုက္အခဲကို ပိုမိုသက္သာလိုပါက Tylenol (325 မီလီဂရမ္)ကို ၆-၈ နာရီအခ်ိန္တိုင္း ၂လံုးေသာက္သံုးပါ။

Mifepristone နွင့္ Misoprostol မ်ားေသာက္သံုးထားပါက က်န္းမာေရးေဆးခန္းထံသို႕ သြားေရာက္ရန္ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဤေဆးမ်ားမွာ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ အၾကံျပဳထားေသာ သည့္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျပီး ေသာက္သံုးရန္သာလိုအပ္ပါတယ္။

 • ၂ ရက္ သို႕ ၃ ရက္ၾကာျပီးသည့္အထိ ဖ်ားနာျခင္း သို႕ ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက ဆက္လက္ေဆးကုသမႈကို ခံယူပါ။
 • ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးမ်ားေသာက္ျပီး ၂ ပတ္ၾကာသည့္အထိ ကိုယ္ဝန္ လကၡဏာမ်ား ခံစားေနရတတ္ပါသည္။
 • ၂ ပတ္ၾကာသည့္အထိ ေသြားသြန္ျခင္း သို႕ ပံုမွန္အတိုင္း ထက္ ပိုမိုေသြးသြန္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

Misoprostol ေဆးတစ္မ်ိဳးသာအသံုးျပဳျပီး ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ််က္မ်ား

ေဆးကိုအသံုးမျပဳခင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အရင္ဖတ္ပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္တို႕ျဖင့္လည္း ကိုက္ညီရပါမည္။:

 • ကိုယ္ဝန္သက္တမ္းမွာ ပထမ ၁၁ ပတ္အတြင္းသာျဖစ္ရပါမည္။ (၇၇ ရက္)
 • သင့္အေနျဖင့္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အရာမ်ားအားလံုးနွင့္ အၾကံဥာဏ္ေပးခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီးသားျဖစ္ရပါမည္။
 • အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေဘးကင္းမည့္ အစီအစဥ္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။
အဆင့္ ၁
misoprostol (၂၀၀ mcg) ရွိ ေဆး ၄လံုးကို လ်ွာေအာက္တြင္ ထားပါ။ ၄င္းတို႔ကို မိနစ္ ၃၀ ၾကာထားပါ။ သင့္ခံတြင္းအတြင္း ေျခာက္ကပ္ျခင္း သို႕ ခ်ြဲပစ္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ထုိငံုထားေသာ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း ဝါးစားျခင္း သို႕ ေရျဖင့္ ေသာက္လိုက္ျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ပါနွင့္။ ထိုမိနစ္ ၃၀ ျပီးမွ ေရေသာက္ျခင္း နွင့္ ပါးစပ္ကို ေဆးျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိေနာက္ အဆင့္ ၂ မလုပ္ေဆာင္မွီ ၄နာရီေစာင့္ဆိုင္းပါ။
misoprostol ေဆးမ်ား ပါးစပ္ထဲတြင္ ရွိေနခ်ိန္ အန္မိပါက ထိုေဆးမ်ား အစြမ္းထက္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ အဆင့္ ၃ အတိုင္း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိနစ္ ၃၀ ၾကာထားျပီးမွ အန္ပါက သင့္အေနျဖင့္ အဆင့္ ၃ အတိုင္း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ ေဆးမ်ားမွာ သင့္ကိုယ္တြင္းသို႔ ေပ်ာ္ဝင္သြားျပီးျဖစ္သည္။
ထိုေဆး ၄လံုးကို အသံုးျပဳျပီး ၄ နာရီအၾကာတြင္ ေသြးမ်ားစသြန္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သင္ပံုမွန္ရာသီလာသကဲ့သို႕ပင္ျဖစ္ျပီး ထိုထက္ ေသြးမ်ား ပိုသြန္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းမွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေအာင္ျမင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အဆင့္ ၂
အဆင့္ ၁ အတိုင္း ေနာက္ထပ္ ေဆး၄ျပားျဖင့္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ပါ။ ၃နာရီ ထပ္မံေစာင့္ဆိုင္းပါ။
၃ နာရီၾကာေစာင့္ဆိုင္းျပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ ၉-၁၁ ပတ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ ၄ ကိုလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ ၉ ပတ္ေအာက္ရွိျပီး အဆင့္ ၃ ျပီးေနာက္ ေသြးသြန္ျခင္းမရွိပါက အဆင့္ ၄ ကိုလုပ္ေဆာင္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ ၉ပတ္ေအာက္ရွိျပီး အဆင့္ ၁-၃ ျပီးေနာက္ ေသြးသြန္ပါက အဆင့္ ၄ ကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ပါ။
အဆင့္ ၃ ( သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ ၉-၁၁ ပတ္အတြင္း ရွိျပီး အဆင့္ ၁ နွင့္ ၂ ျပီးေနာက္ ေသြးလံုးဝ သြန္ျခင္း သို႕ မသြန္ပါက
အဆင့္ ၁ အတိုင္း ေနာက္ထပ္ ေဆး၄လံုးျဖင့္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ပါ။.
ေဆး ၁၂လံုးထိေသာက္သံုးျပီးေနာက္ ေသြးမသြန္ျခင္း သို႕ အနည္းငယ္သာ သြန္ပါက www.safe2choose.orgwww.womenhelp.org သို႕ www.womenonweb.org တို႕ကို အကူအညီအတြက္ ဆက္သြယ္ပါ။ နားလည္တက္ကၽြမ္းသူနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမျပဳလုပ္ရေသးခင္ ေဆးမ်ားကို ထပ္မံ အသံုးျပဳျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ပါသည္။

Misoprostol ေဆးတစ္မ်ိဳးသာအသံုးျပဳျပီး ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းအတြက္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

Misoprostol ေဆးေသာက္ျပီးေနာက္ ျဖစ္လာမည့္အရာမ်ားကို ေလ့လာရန္ ဖတ္ရႈပါ။ ဒီမွ

သင့္အေနျဖင့္ ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား ခံစားေနရပါက ibuprofen မွာအေကာငး္ဆံုးေဆးျဖစ္ပါသည္။ ibuprofen 200 မီလီဂရမ္ကို ေဆးဆိုင္မ်ားမွာ ေဆးစာမပါဘဲဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ၆-၈ နာရီျပီးေနာက္ ေဆးကို ၃-၄ လံုး တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ၂၀၀ မီလီဂရမ္ေသာက္သံုးပါ။ အကိုက္အခဲကို ပိုမိုသက္သာလိုပါက Tylenol (325 မီလီဂရမ္)ကို ၆-၈ နာရီအခ်ိန္တိုင္း ၂လံုးေသာက္သံုးပါ။

Mifepristone နွင့္ Misoprostol မ်ားေသာက္သံုးထားပါက က်န္းမာေရးေဆးခန္းထံသို႕ သြားေရာက္ရန္ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဤေဆးမ်ားမွာ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ အၾကံျပဳထားေသာ သည့္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျပီး ေသာက္သံုးရန္သာလိုအပ္ပါတယ္။

 • ၂ ရက္ သို႕ ၃ ရက္ၾကာျပီးသည့္အထိ ဖ်ားနာျခင္း သို႕ ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက ဆက္လက္ေဆးကုသမႈကို ခံယူပါ။
 • ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးမ်ားေသာက္ျပီး ၂ ပတ္ၾကာသည့္အထိ ကိုယ္ဝန္ လကၡဏာမ်ား ခံစားေနရတတ္ပါသည္။
 • ၂ ပတ္ၾကာသည့္အထိ ေသြားသြန္ျခင္း သို႕ ပံုမွန္အတိုင္း ထက္ ပိုမိုေသြးသြန္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.