အွန်လိုင်းသင်တန်းများ

Courses within safe medical abortion.

သင်စိတ်ဝင်စားသော သင်တန်းကို ရွေးချယ်ပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံသော ဆေး၀ါးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သက်ဆိုင်သူများအတွက် အထူးသီးသန့် သင်တန်းများ။ သင်နှင့်သင့်တော်မည့် သင်တန်းကို ရွေးချယ်ပါ။

အွန်လိုင်းသင်တန်းများ

သင်စိတ်ဝင်စားသော သင်တန်းကို ရွေးချယ်ပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံသော ဆေး၀ါးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သက်ဆိုင်သူများအတွက် အထူးသီးသန့် သင်တန်းများ။ သင်နှင့်သင့်တော်မည့် သင်တန်းကို ရွေးချယ်ပါ။

Courses within safe medical abortion.

ဆေးဝါးပညာရှင် သင်တန်း

ဆေး၀ါးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း (MA) အွန်လိုင်းသင်တန်းကို ဆေးဝါးပညာရှင်များနှင့် ဆေးဆိုင်၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင့်လျော်မည့် အသိပညာပေးရန်နှင့် ကိုယ်၀န်ရပ်ဆိုင်းရန်အတွက် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးပြားများကို ပေးရာတွင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သေချာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။

သင်တန်းကို ၀င်ပါ။

ဆေးပညာကျောင်းသား သင်တန်

ဆေး၀ါးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း (MA) အွန်လိုင်းသင်တန်းကို ဆေးကျောင်းသားများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အရေးပါသော အသိပညာများ ပေးရန် နှင့် ဆေး၀ါးဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန် တောင်းဆိုလာသော (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို လက်ခံရရှိထားသည့် အမျိုးသမီးများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်စေရေး အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။

သင်တန်းကို ၀င်ပါ။

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး နေရာများတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသည့် ဆေးဝါး

ဤအွန်လိုင်းသင်တန်းကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးနေရာများတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသည့် ဆေးဝါး (သို့မဟုတ် ဆေးပြားများသုံး၍ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း) နှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတတိုးပွားလာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ ဤသင်တန်းမှ လေ့လာသိရှိရမည့် သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် ဆေးပြားသုံး၍ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို ဘေးကင်းစေရန် လက်လှမ်းမီနိုင်မှုနှင့် လုံခြုံမှုရှိစေရန် သင် ကူညီပေးနိုင်သည်။ ဒီသင်တန်းကို Médecins Sans Frontières နှင့် www.HowToUseAbortionPill.org တို့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်သည်။

သင်တန်းကို ၀င်ပါ။