ကိုယ္ဝန္ ၁၀ ပတ္မွ ၁၁ပတ္ အတြင္း ေဆးျဖင့္ ဖ်က္ခ်ျခင္း

၁၀-၁၁ ပတ္ အတြင္း ကိုယ္ဝန္မ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ ေဆးမ်ားအသံုးျပဳျပီး ဖ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါေသးတယ္။

ရက္သတၱပတ္အလိုက္ေဆးျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမွု

ကိုယ္ဝန္ အေစာပိုင္းကာလမွ ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ ပိုမိုအႏၱရာယ္ကင္းပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ရင့္လာသည္နွင့္အမွ် ဖ်က္ခ်ရာတြင္လည္း အႏၱရာယ္ ပိုၾကီးလာႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈအလိုက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ အလိုက္

% လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူသင့္ေသာ ရက္မ်ား

  • ၀- ၄၉ ရက္မ်ား (၀-၇ ရက္သတၱပတ္အတြင္း)
  • ၄၀-၆၃ ရက္မ်ား (၇-၉ ရက္သတၱပတ္အတြင္)
  • ၆၄-၇၀ ရက္မ်ား (၉-၁၀ ရက္သတၱပတ္အတြင္)
  • ၇၁-၇၇ ရက္မ်ား (၁၀-၁၁ ရက္သတၱပတ္အတြင္)
  • 2%
  • 2.5%
  • 2.7%
  • 3.3%

ကိုးကားခ်က္ https://www.womenonweb.org/

၁၀ ပတ္အခ်ိန္ျပီးသည့္ေနာက္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေၾကာင့္ ဘာျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။

ေဆးျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေသြးသြန္ႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္ရာသီလာျခင္းထက္ ပိုမိုမ်ားႏိုင္ျပီး အစိုင္အခဲမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ္ဝန္ ၁၀-၁၁ လကို ဖ်က္ခ်သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ျမင္ေတြ႕လာႏိုင္ျပိး တစ္ရူးစမ်ားကဲသို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပံုမွန္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိျပီး သင့္ကို အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစႏိုင္ပါဘူး။ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း ေအာင္ျမင္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေသြးသြန္ျခင္းမ်ားပါကလည္း အိမ္သာထဲတြင္ တစ္ရူးသို႕ အဝတ္စသံုး၍ ရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမွာ တရားမဝင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါက ထိုသို႕ ေသြးသြန္ထားသည့္အဝတ္စကို စြ္န႔ပစ္ရာတြင္ အထူးသတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.