ေဆ#ပည&ျဖင့္ ကuိယ္ဝ123က43ျခင္းeအၾက&င္း

Responsive image

ကuိယ္ဝ3်4က်5ႏ◌- ◌ိင္ျခင္း◌ႏ◌ွင့္ ကuိယ္ဝ123က43 ေဆ#မ3ားအ&# အသ<ုးျပဳမႈ◌ႏ◌ွင့္ ပတ;က္ၿပ># ◌ႏ◌- ◌ိငံ:မ်ားြစာ*တင္ ဥeပဒမ3ားWစ& ZXiပOသည္။ ကuိယ္ဝ123က43ျခင္းကuိ တ&#ျမစIထ&#သည့္ ◌ႏ◌- ◌ိင^<မ3ားMတင္ ကuိယ္ဝန္ေဆ&င43ိန္ ပထမ ၁၀ ပတaMတင္း မ>ဖ>ပရ>စတ3u ္း◌ႏ◌ွင့္ မ>ဆuိပZuိeစတ&လ္ေဆ#မ3ားကuိ အသ<ုးျပဳရန္ ဆရ&ဝ1I3ားWစ&က ေထ&က4<အၾက<ျပဳပOသည္။ သuိ႔ေ◌သ&္ ကuိယ္ဝ1Nထမ ၁၀ ပတaMတင္း မ>ဆuိပZuိစတuန္းတစ်ိ@◌ဳးတည္းကuိသ& အသ<ုးျပဳ◌ျခင္းျဖင့္ ထiေရ&က@ႈ ZXiပOသည္။ ေဆ#ေသ&က္ၿပ># ကuိယ္ဝ123က43သည့္ လကၡဏ&မ3ားသည္ ကuိယ္ဝ1aလuိeအလ3ာက္ ပ3ကc3သည့္ လကၡဏ&မ်ား◌ႏ◌ွ င့္ အMလန္ ဆငKSပOသည္။ ေဆ#ေသ&က္ၿပ># ကuိယ္ဝ123က43ျခင္းသည္ အမ်ိ◌ဳးသမ>#မ3ားအMတက္ တကiuယKည္း အသ<ုးျပဳရန္ ေဘ#ကင္းပOသည္။

ကuိယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ားMတင္ အသ<ုးျပဳသည့္ ေဆ#သည္ သ&#အiမ္ေခOင္း (သ&#အiမ;uိ႔ Mသ&#သည့္အဝ) ကuိ ေပ3ာ့ေျပ&င္းေစၿပ># Wဖင့္ေပ#လuိကc& သ&#အiမa&# YXစ္ေစၿပ># ကuိယ္ဝ1cuိ Mတန္းထuတAuိကNOသည္။

မ>ဆuိပZuိeစတ&လcuိ အသ<ုးျပဳပOက ပထeမဆ#တစd<ုကuိ အသ<ုးျပဳၿပ># ၁ န&ရ>မX ၂ န&ရ>အMတင္း ခႏၶာကuိယc စuပRSMသ&#ၿပ>#ေန&က္ သင;ည္ န&က်င@ႈကuိ စတင4<စ&#ရမည္ျဖစc& ေMသ#မ3ား ဆင္းလ&ပOမည္။ မ>ဆuိပZuိeစတ&လ္ ေန&ကf<ုးေဆ#မ3ားကuိ ေသ&က္ၿပ># ၂၄ န&ရ>အMတင္း ကuိယ္ဝန္ ပ3ကc3Mသ&#ပOသည္။ မၾက&ခဏဆuိသလuိပင္ ယင္းအခ3ိ1IတuိငI> ကuိယ္ဝ1N3ကc3ေလh ZXiပOသည္။

Responsive image
Responsive image

သတiထ&#ၾကည့္လX3င္ ေသႏၶသ&# တစဴFးွခႏၶာကuိယiEမX MထMက;&#သည့္အခ3ိ1cuိ သင္ သိႏ◌- ◌ိငNOသည္။ ၎သည္ ညိ◌ဳပuတNuတdပ်စီးI◌ႏ◌ွင့္ eအျမႇးပO#ေလ#ကEhသuိ႔ ျဖစ;ည္။ သuိ႔မဟuတ္ အLဖဴေ◌ရ&င္ eအWမ#အလႊ◌ာ◌ျဖင့္ ဝန္းရ<ထ&#ေသ& အရညaiတ^ယ္ေလ#သWဖယ္ ျဖစNOသည္။ ကuိယ္ဝန္ေဆ&ငi&#သည့္ က&လeအပၚ မkတP္ၿပ># ယင္းတစဴFးမွ 3ားသည္ သင္၏ လက;ည္းCခ<ထက^ယ္ေသ&အWရယaစ&#မXလကIခန္႔ႀကီးေ◌သာအWရယaစ&#အထiRိွႏ◌-◌ိင;ည္။ဤတစဴFးမွ 3ားဆင္းMသ&#သYcuိ သင္ ေMတ႕လX3င္ ကuိယ္ဝ1cuိ ေအ&င္ျမWငd& ဖ်က်5ႏ◌- ိင;ညmu သတတIX ္◌ႏ◌- ိ◌- ငNOသည္။ ေသႏၶသ&# တစဴFးမွ 3ားကuိ ေMသ#ေၾက&ထ<ုးမ3ားျဖင့္ ထuပNuိးထ&#သည္။ အMလ1nZuတစuိက္ျဖင့္ ၾကP္◌့ ရႈမွသာ ျမင္◌ႏ◌- ◌ိင;ည္။


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.