က◌်ႏ◌္◌% ပSuိ႔ eအၾက&င္း

◌◌်ႏ◌္◌% ပSuိ႔eအၾက&င္း

HowToUse သည္ အမ်ိ◌ဳးသမ>#မ3ားeအ1Lဖင့္ မY;ည့္ေနရ&Mတင္ ေနထuိင;ည္ျဖစ္ေစ အသက္ အႏ◌ၱရ&ယcuိ မထiခuိက္ေစဘE ကuိယ္ဝ3်4က်5ႏ◌- ◌ိWင4င့္ZXiရမYmu ယ<ုၾကY;kမ3ားမX စ>မ<ေဆ&Wငqက္ သည့္ Mအ1Aiuင္းအCဖE႔အစည္းတစ4u ျဖစNOသည္။

Whoweare_illustration_01

က9ၽႏ◌◌< ိ;ု႔ဘ&လuပ>လO

Whowedo_illustration_01

HowToUse သည္ ႀကိ◌ဳတငoဥ္းစားထားရမP္◌့ အရာမ်ား၊ အရeYaMသ#မ>ေသ& ကuိယ္ဝ123က43 ေဆ#ကuိ ရRိွႏ◌- ◌ိငIည့္ ေနရ&မ3ား၊ ေဆ#ကuိ အႏ◌ၱရ&ယcင္းWစ& သ<ုးCစEရမည့္နည္းလမ္း၊ ေမX3ာzင့္ ထ&#ရမည့္အရ&မ3ား၊ လuိအပNOက ေဆ#ကuသမႈဆuိငq& အကkအည>ကuိ မY;ည့္အခ3ိW1Kင္ေတ&င္းဆuိရမYdသည့္ ကuိယ္ဝ123က္ေဆး◌ႏ◌ွင့္ပတ;က္ေသ& အခ3ကaလက်@ား◌ႏ◌ွင့္ အရင္းအLမစI3ားအ&# ျဖန္႔ေ◌eဝပ#ရန္ လuပ္ေဆ&ငNOသည္။ အမ်ိ◌ဳးသမ>#မ3ားအ&# ၎တuိ႔၏ ကuိယNuိငxည္းျဖင့္ အသကq ႏ◌ၱ ရ&ယcuိ မထiခuိက္ေစဘE ကuိယ္ဝ123က431uိငqန္ လuိအပ;ည့္အခ3ကaလကI3ားျဖင့္ ပ

က9ၽႏ◌◌< ိ;ု႔ဘယFY&လuပ>လO

HowToUse သည္ ကမၻာအႏ◌ံွ႔ZXiအမ်ိ◌ဳးသမ>#မ3ားထ< သတင္းအခ3ကaလက်@ား◌ႏ◌ွင့္ အရင္းအLမစI3ား ေပ#အပqနKညqXiေနသည့္ တစcမ&ၻလ<ုးဆiuငq&အCဖ႔E အစည္းတစ4u ျဖစ;ည္။ လကqXiMတင္ က*ၽႏ◌္◌- ပKiu႔၌ ေအ&ကNOတiu႔အပOအဝင္ ဘ&သ&စက&# ၂၂ မ်ိ◌ဳး◌ျဖင့္ဘ&သ&ျပ1fiuထ&#ေသ& ဝဘfuိက္ တစ4u ZXiသည္- info@howtouseabortionpill.org

Wherewework_illustration_01

မသကfuိင္ေၾက&င္း

ျငင္းဆuိခ3က္- ဝဘfuိက္၏ စ&မ်က္◌ႏ◌ွာမ3ားMတင္ ပOဝWငKင္ အခ3ကaလကI3ား တiက3မXနc3@ႈ ZXiေၾက&င္း ေသခ3ာေစရန္ အWစမ္းကuန္ ႀကိ◌ဳစားအားထ- တdားပါသP္။ သuိ႔ေ◌သ&္ ပOဝင;ည့္eအၾက&င္းအရ&မ3ားသည္ အခ3ိ3္◌ႏ◌ွင့္အမX3 ေျပ&င္းလဲႏ◌- ◌ိင္ၿပ># မY;ည့္အခ3ိW1KငIဆiu တင္ျပထ&#သည့္ အခ3ကaလကI3ား တiက3မXနcန္ေရ#အMတက္ စ&ေရ#သkမ3ားMတင္ မY;ည့္တ&ဝ1IX3 မZXiပO။

Disclaimer_illustration_01

References

Reference_illustration_01
  • Abortion Facts. National Abortion Federation;n.d.
  • Assorted Abortion Resources.Guttmacher; n.d.
  • Clinical Practice Handbook for Safe Abortion. Geneva: World Health Organization; 2014.
  • Creinin, M & Grossman D(2014). Medical Management of First-Trimester Abortion: 143(2):1-18.
  • The Abortion Pill: Medical Abortion with Mifepristone and Misoprostol. The Feminist Women’s Health Center; 2010.
  • Using the combination of Mifepristone and Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
  • Using Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
  • Vekemans, M(n.d.) First trimester abortion guidelines and protocols – Surgical and medical procedures. International Planned Parenthood Federation.
  • Von Hertzen H & Baird D(2006). Frequently asked questions about medical abortion. Contraception: 74(1):3-10.
  • Women's Health Care Physicians. Induced Abortion - ACOG. American College of Obstetricians and Gynecologists,May 2015. Web.

Terms of service

Access to and use of www.howtousetheabortionpill.org (hereafter referred to as the “Website”) and the information, images, text and videos, made available through this Website by the owners and operators of Website (“we” or “us”) are subject to the following terms, conditions and notices (“Terms of Service”). By accessing the information contained in this Website, the user (either “you” or “User”) agrees to all of the Terms of Service, as may be updated by us from time to time.

The Website is not intended to substitute for personalized medical advice or care, and should not be relied upon as such. You are advised to seek the advice of a medical professional regarding your own individual health questions or concerns.

Every effort is made to ensure the information contained in the pages of the Website is accurate. However, contents are subject to change from time to time without notice, and the authors accept no liability for the accuracy or all-inclusiveness of the information presented at any given time.

Under no circumstances will we be responsible for any type of loss or damage that may be suffered, including personal injury or death, resulting from anyone’s use of this Website, any content posted on the Website, or any interactions between the users of the Website, whether online or offline.

Should citizens living in countries where abortion is illegal decide to visit the Website, we will not be held liable for any use or misuse of the information provided by this Website. If you access the Website where it may not be legal to do so, you do so at your own risk. You are responsible for compliance with the laws of your jurisdiction.

We are not responsible for any technical problems or errors related to the use of the Website, nor for any damages and injuries resulting from such problems or errors. Those problems may include, but are not limited to: Failure of delay of email communication, network, servers, overload of traffic on the internet, software and hardware problems, theft or defect of any devices.

You must not attempt to interfere with the proper working of the Website and, in particular, you must not attempt to circumvent security, tamper with, hack into, or otherwise disrupt the Website or any computer system, server, router or any other internet-connected device. We cannot and do not guarantee that any content of the Website will be free from infection, viruses and/or other code that has contaminating or destructive properties. You are responsible for implementing sufficient procedures and virus checks to satisfy your particular requirements for the safety and reliability of data input and output. We do not accept liability for any losses or claims arising from any inability to access the Website.

You agree to defend, indemnify, and us, and all directors, members, staff, contractors, and volunteers (collectively, the “Indemnitees”) harmless from and against any and all costs, charges, expenses, fees, claims, actions or demands, liabilities and settlements including without limitation, reasonable legal, accounting, or other professional fees, whether incurred alone or jointly with others, which the Indemnitees may suffer, sustain, incur or be required to pay resulting from, or incurred in respect to any action, suit, proceeding, investigation or claim which may be brought, commenced, made, prosecuted or threatened against any of the Indemnitees howsoever arising and whether arising in law, equity or under statute, regulation or governmental ordinance of any jurisdiction, arising from or related to your use of the Website, including the information obtained through the Website, your breach of these Terms of Service and/or your violation of applicable laws.

The Website contains links to third party sites. Any outside links are provided only as a convenience. Your use of outside links is at your sole risk. Any links from the Website do not constitute endorsement of any third party, its website, or its goods or services. We are not responsible for any websites, services or other materials linked to or from the Website, and we disclaim all liability for any injury you may experience by using such materials.

We do not make any warranty or representation that information on the Website is appropriate or available for use in any jurisdiction. By accessing the Website, you warrant and represent to us that you are legally entitled to do so and to make use of information made available via the Website.

You expressly agree that exclusive jurisdiction for any dispute with us or the Website, or in any way relating to your use of the Website, resides in the Canadian courts and you further agree and expressly consent to the exercise of personal jurisdiction in the courts of Canada in connection with any such dispute including any claim involving us or the Website, or any of our or its affiliates, subsidiaries, employees, contractors, officers, directors, members, telecommunication providers, and content providers.

If any provision of these Terms of Service is found to be invalid by any court having competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of these Terms of Service, which shall remain in full force and effect. No waiver of any of these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or any other term or condition.

If you are dissatisfied with this Website or any content, or with any of these Terms of Service, your sole and exclusive remedy is to discontinue accessing and using the Website.

Privacy policy

www.howtousetheabortionpill.org (hereafter referred to as the “Website”) is a Website committed to ensuring the privacy and confidentiality of its Users. We do this by ensuring that Users can access the Website without revealing any personal information-including name, physical address, or email address.

The Website may gather information and statistics collectively about all Users to this Website, which may include the use of cookies, which allow us to monitor Website traffic and to gather other general information on the Website’s Users. Such information gathering will help us to improve this Website. Such information disclosed to third parties will be in the aggregate form and will not involve an individual name or other personally identifying information.

Should a User decide to contact the creators of the Website, the information provided by the User to the Website will not be voluntarily disclosed without the User’s prior consent to any third party, other than to the Website’s maintenance team or other service providers who help us respond to your communication, and other than as required by applicable law. Where the User has consented to providing us with their details, we may use the information for the purpose it was submitted to us, such as to respond to an inquiry, and we may deliver information through the User’s preferred contact method. Do be advised that we cannot guarantee the security and privacy of any information a User communicates to the Website, or the Website communicates to a User, by email. User acknowledges that unprotected e-mail communication over the Internet is not confidential, subject to possible interception or loss and possible alteration. We are not responsible for and will not be liable to the User or anyone else for any damages in connection with any email communication between the User and the Website.

When www.howtousetheabortionpill.org provides a link to a third party website, such websites may have privacy policies that are different from ours. This privacy policy does not apply to those websites, and the privacy policies of those websites do not apply to www.howtousetheabortionpill.org. We urge you to review the privacy policies of any website you access through this Website.

www.howtousetheabortionpill.org welcomes your views about the Website and our Privacy Policy. If you would like to contact us with any queries or comments please contact us using our Contact Us form.