ေဆ# eမသ&က;<ုးမ>

ကuိယ္ဝန္ေဆ&င:&လ <တက43က>ည့္ကiရiယ&

သင္ ကuိယ္ဝန္ေဆ&ငi&#သYIX& မYIX3 ၾကာၿပီနP္း။ သuေတသန ျပဳလuပ43ကI3ားအရ သင္ ေန&ကf<ုး ရ&သ>လ&ခသEh ည့္က&လမX ၁၀ ပတIတuိငI> ေဆ#ဝO#ျဖင့္ ကuိယ္ဝ123က43ျခင္းကuိ အသ<ုးျပဳရန္ အၾက<ျပဳထ&#ပOသည္။ ေန&ကf<ုးရ&သ>လ&ခEhခ3ိ1cတည္းက ယခuအခ3ိ1ii ရက္ေပOင္းမP@◌ွ ်ၾက&ၿပ>ကuိ ဆ<ုးျဖတqန္ ကuိယ္ဝန္ေဆ&င&c လ Mတက43က;ည့္ကiရiယ&ကuိ အသ<ုးျပဳပO။

If your last period started on or after:

You can still consider the abortion pill.

ထည့္<သင္းစဥ္းစ&#ရမည့္အခ3ကF3ား

Considerations illustration 01
 • သ&#အiမiEMတင္ ေသႏၶတ&#ပစၥည္း ထည့္ထ&#လX3င္ (ဥပမ&- Xကိ◌ဳင္ IUD သuိ႔မဟuတ္ ပZuိဂ3ကdတ>Zuန္း IUD) ၎ကuိ ဖယqX&#ရမည္။ ကuိယ္ဝ123က43ေဆ#ကuိ eမသ&ကI> IUD ကuိ ဖယqX&#ရမည္။
Considerations illustration 03
 • သင;ည္ HIV ပuိးZXiသkျဖစAX3င္ ပuိ၍ ဖ3ားန&ျခင္း မLဖစ္ေစရန္၊ ဗiuင္းရပdiiန္းခ်ဳပ္ေဆ#မ3ားကuိ ေသ&က;<ုးရရ3္◌ႏွင့္ သင္၏ က3န္းမ&ေရ# ေက&င္းWမန္ေစရန္ ဂZuစuိကNO။
Considerations illustration 05
 • ကuိယ္ဝ123က43သYcuိ အတတ္◌ႏ◌- ◌ိငf<ုး မY;kမX3 မသiေစလuိပOက မiန္းမကuိယiE ထည့္မည့္အစ&# ေဆ#ကuိ သင္၏ `သား◌ႏ◌င့္ ပO#ေသ&ငaၾက&# ပO#စပiE ထည့္ထ&#ပO။
Considerations illustration 02
 • eကလ#ကuိ ◌ႏ◌- ◌ိ႔တuိက္ေsက3#ေနသk ျဖစAX3င္ မ>ဆuိပZuိeစတ&လ္ ေဆ#က eကလ#ငယcuိ ဝမ္းပ3က္ဝမ္းေလX3ာ ျဖစ္ေစႏ◌- ◌ိငNOသည္။ ယင္းသuိ႔ မLဖWစN&#ေစရန္ eကလ#ကuိ ◌ႏ◌- ◌ိ႔အရငုZ◌ိက\ါ။ ၿပီးမွ မ>ဆuိပZuိeစတ&လ္ေဆ#ကuိ ေသ&ကNO။ ေန&ကiပ္ ၄ န&ရၾ> က&ၿပ>#မX eကလ#ကuိ ◌ႏ◌- ◌ိ႔တ- ◌ိက\ါ။
Considerations illustration 04
 • သင့္Mတင္ ေMသ#အ&#နည္းေရ&ဂO (ေMသ#ထEMတင္ သ<ဓ&တxည္းျခင္း) ZXiလX3င္ လuိအပ;ည့္အခ3ိန္၌ အန>#ဆ<ုး မiနစ္ ၃၀ အMတင္း သင့္အ&#ကkည>ေပး◌ႏ◌- ◌ိငIည့္ က3န္းမ&ေရ#ေစ&င့္ေZX&က@ႈေ◌ပ#သk တစ္ဥ>#ကiu ေWရ#ခ3ယi&#ပO။ သင့္eအ1Lဖင့္ အMလန္႔အMလန္ ေMသ#အ&#နည္းေနပOက ကiuယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ား မသ<ုးCစEမ> ဆရ&ဝ1စK ္ဦး◌ႏ◌ွင့္ ေ*ဆးေ◌ႏြ◌း တiuငNငNO။

eအe<ထ<ထ အၾကJျပဳခ3က္

General_illustration_01
 • ကuိယ္ဝ123က43သည့္ ျဖစdဥKeလX3ာကA<ုးMတင္ ေရမ3ားမ3ား ေသ&ကNO
General_illustration_02
 • When you use the misoprostol pills, be in an area (like your home) where you have privacy and can lie down for a few hours after you use the pills if you want.
General_illustration_03
 • ေပKLေပKLပK#ပK# အစ&#အစ&မ3ားကuိ စ&#ပK (ဥပမ&- ခရကc&မ3ား သuိ႔မဟuတ္ ေပOငIuန္႔မ>#ကငI3ားက ပ်ိ◌ဳ႕အ143ငdiတcuိ ေျeဖလ3ာ့ေပး◌ႏ◌- ိ ငNOသည္)
General_illustration_04
 • သင့္ကuိ ေစ&င့္ေZX&က္ေပး◌ႏ◌- ◌ိငIည့္ သkတစ္ဥ># ေဘ#န&#Mတင္ ZXiပOက အကkအည> ျဖစ္ေစႏ◌- ◌ိငNOသည္။
General_illustration_05
 • ဗuိက္ေအ&င့္ျခင္းမX သက;&ေစရန္ မ>ဆiuပ႐◌-ိeစတ&ကiu အသ<ုးမLပဳမ> အiuငHIပ႐◌%ိဖန္ အ&# အသ<ုးျပဳသင့္သည္။
General_illustration_06
 • eအရ#ေပေၚဆ#ကuသမႈအကkအည>လiuအပA&ခEhလX3င္ ကiuယ္ဝ123က43ေဆ#မ3ား မသJုးNစOမP ေဘ#ကင္းေသ&အစPအမJတစu4 ထ&#ZXiပO။

ေဘ#ကင္းေသ& အစPအမJတစ4uဖ1SP#ျခင္း

eအမရiကန္ျပည္ေထ&ငdu သ&#Wဖ&#မ>#ယပaသင္းအCဖ႔E ခ်ဳပ္ (American Congress of Obstetricians and Gynecologists) ၏ အဆiuအရ၊ ကuိယ္ဝန္ေဆ&င;ည့္ ပထeမလ#လပMတKင္ ေဆ#ပည&ျဖင့္ ကiuယ္ဝ123က43ျခင္းသည္ ေဘ#အကင္းဆ<ုးေဆ#ပည&ဆiuငq& လuပi<ုးလuပxည္းမ3ား ထEမX တစ4uျဖစ;ည္။ သ႔iu ေ◌သ&္ သင့္eအ1Lဖင့္ ျဖစာb ႏ◌-ိင;မX3 ေဆ#ကuသမႈဆuိငq& eအရ#ေပၚ eအျခeအနအMတက္ ႀကိ◌ဳတင္◌ျပငငc ာd းသင္◌့ ပါသP္။ လuိအပNOက သင္၏ေဘ#ကင္းေသ& အစ>အမ< ေရ#sဆEရ&Mတင္ အကkအည>ေပ#ရန္ က*ၽႏ◌္◌- ပKiu႔၏ေမ#Wခန္းမ3ားကiu ထည့္Mသင္းစဥ္းစ&#ပO။

အနP#ဆJုး ၂၄ န&ရP eအရ#ေပေၚဆ#ကueသရ#ဌ&နသည္ မW>ည့္ေနရ&<တင္ XYiပKသလO။

ယင္းေနရ&သ႔iu ၁ န&ရ>ထက္ေန&ကIက3ပE ေရ&ကqXiရနAuိအပNOသည္။ (သင့္Mတင္ ေMသ#အ&#နည္းေရ&ဂOZXiလX3င္ ထuိေနရ&သuိ႔ မiနစ္ ၃၀ အMတင္း ေရ&ကqXiသင့္ပOသည္။)

Creating_illustration_01
Creating_illustration_02

အဆiuပKeအရ#ေပေၚဆ#ကueသရ#ဌ&နသ႔iu မW>uိ႔<သ&#ေရ&ကFလO။

သင့္1Xင့္အတkသင့္ကiuက&#ေမ&င္း၍လiuကNiu႔ေ◌ပ#မည့္သk ZXiပOသလ&#။ အငX&#ယ&ဥ္ စ>#နင္းမလ&#။ ဘတdc&#လ&#။ ကu1c3စရiတIညIX3ZXiၿပ># ၂၄ န&ရ> Wဖင့္ပOသလ&#။ ေဆ#ကuသမႈအMတက္ eအရ#ေပၚeအျခeအနMတင္ ေဆ#႐◌ံ ◌- သ႔iu သငciuယKiuငc&#ေမ&င္းMသ&#ျခင္း သည္ အႏ◌ၲရ&ယFိႏ◌ွ - ိငNOသည္။

ဆရ&ဝ1F3ားကiu မW>uိ႔ေ◌◌ျပ&မW[ည္း။

သင္ေနထiuင္ေသ&ေနရ&Mတင္ ေဆ#ပည&ျဖင့္ ကiuယ္ဝ123က43ျခင္း သiu႔မဟuတ္ အiWမKင္ ကuိယ္ဝ123က43ျခင္းအ&# တရ&#ဝငcန္႔သတi&# ပOသလ&#။ သင့္ကiuယ္ေရ#ကiuယK&ကiuအက&အMကယ္ေပ#ၿပ># လiuအပ္ေသ& အကkအည>အ&# သင့္ဆရ&ဝ1I3ား န&#လည္ေအ&င္ မY;uိ႔ ေျပ&မYxည္း။ ေျပ&ဆiuရ&Mတင္ အကkအည>ျဖစ္ေစရန္ *က◌်ႏ◌္◌- ပKuိ႔Mတင္ အၾက<ဉ&ဏKစ်ိ5◌ဳ႕ZXiပOသည္။

Creating_illustration_03
Creating_illustration_04

What To Tell Your Doctors?

ဆရ&ဝ1F3ားကiu ဘယ\iuေျပ&မလO ◌ႏiင^<အခ်ိ◌ဳ႕Mတင္ ေဆ#ပည&ျဖင့္ကiuယ္ဝ123က43ျခင္း သ႔iu မဟuတ္ အiWမKငciuယ္ဝ123က43ျခင္းအ&# တရ&#ဝငcန္႔သတi&#ပOသည္။ ယင္းမX& သင့္eအ1Lဖင့္ eအရ#ေပေၚဆ#ကuသမႈဆuိငq& အကkအည>လuိအပNOက သင္ေျပ&ဆiuရမည့္ eအၾက&င္းအရာႏ◌ွင့္ပတ;က္ၿပ># သတiZXiရန္ လuိအပNOမည္။ ေဆ#ပည&ျဖင့္ကiuယ္ဝ123က43ျခင္းMတင္ သဘ&ဝeအလ3ာက္ ကiuယ္ဝ1N3ကc3ျခင္း (အလiueအလ3ာကciuယ္ဝ1N3က္ျခင္း) ◌ႏွင့္ အတiအက3တkည>ေသ& လကၡဏ&ရပI3ား ZXiပOသည္။ ထuိ႔ေ◌ၾက&င့္ ေအ&ကNOတiu႔အတuိင္း သင္ ေျပ&ဆ- ◌ိႏ◌- ◌ိငNOသည္-

 • ဘ&ျဖစAEဆiuတ& eမသခ3ာပOဘk#။ ေMသ#ေMတစဆင္းလ&တယ္။
 • ေMသ#ဆင္းေနတယ္၊ ဒOေပမယ့္ ပ<ုမXန္}ာသ>လ&တEhပ<ုစ<ေတ&hမဟuတ~S#။
 • ႐ုတKရက္ေMသ#ေMတဆင္းလ&တ&။ တစ4uခuေတ&h ျဖစ္ေနၿပ>ဆuိၿပ># ထiတAန္႔Mသ&#တယ္။