ការណែនាំសម្រាប់ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព​ដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់

ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូន ដើម្បីបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះ​ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព

ស្វែងយល់បន្ថែម
Instructions for a Safe Abortion with pills
Abortion in Your Country

តំបន់ និងៃដគ

Abortion in Your Country

ស្វែងយល់អំពីការថែទាំការរំលូតកូននៅកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ

ការបណ្តុះបណ្តាល និងការអប់រំអំពីការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការថែទាំការរំលូតកូនតាមរយៈវីដេអូលើអ៊ីនធឺណិត ឬវគ្គសិក្សាដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ

ស្វែងយល់បន្ថែម
Safe Abortion Training and Education

គេហទំព័រនេះអាចតម្រូវឱ្យមានខូឃីអនាមិកនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដើម្បីដំណើរការឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។. អ្នកអាចអានលក្ ខខណ្ឌនិងគោល កា រណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ ដោយបន្តប្រើគេហទំព័រនេះអ្នកកំពុងផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើវា។'