ការណែនាំសម្រាប់ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព​ដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់

ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូន ដើម្បីបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះ​ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព

ស្វែងយល់បន្ថែម
Instructions for a Safe Abortion with pills

តំបន់ និងៃដគ

Abortion in Your Country

តំបន់ និងៃដគ

ស្វែងយល់អំពីការថែទាំការរំលូតកូននៅកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ

ជ្រើសរើស​ប្រទេស

ការបណ្តុះបណ្តាល និងការអប់រំអំពីការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការថែទាំការរំលូតកូនតាមរយៈវីដេអូលើអ៊ីនធឺណិត ឬវគ្គសិក្សាដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ

ស្វែងយល់បន្ថែម
Safe Abortion Training and Education
HowToUseAbortionPill.org មានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នចុះបញ្ជីមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក 501c(3)។
HowToUseAbortionPill.org ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

ដំណើរការដោយ Women First Digital