ប្លក់

Safe abortion
ចុងក្រោយ
14 May, 2020

Safe abortion in Mexico

ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ិកត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមកាលៈទេសៈខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់។ មានស្ត្រីតិចតួចណាស់ដែលស្វែងរកពួកគេ

អាន​បន្ថែម

14 May, 2020
ចុងក្រោយ

Safe abortion in Mexico

Safe abortion

ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ិកត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្រោមកាលៈទេសៈខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់។ មានស្ត្រីតិចតួចណាស់ដែលស្វែងរកពួកគេ

អាន​បន្ថែម


គេហទំព័រនេះអាចតម្រូវឱ្យមានខូឃីអនាមិកនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដើម្បីដំណើរការឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។. អ្នកអាចអានលក្ ខខណ្ឌនិងគោល កា រណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ ដោយបន្តប្រើគេហទំព័រនេះអ្នកកំពុងផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើវា។'