ការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំក្នុងចន្លោះពី 10-13 សប្តាហ៍នៃការមានផ្ទៃពោះ

ការមានផ្ទៃពោះចន្លោះពី 10-13 សប្តាហ៍នៅតែអាចបញ្ចប់បានដោយសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើថ្នាំរំលូតកូនតាមវេជ្ជសាស្ត្រ ប៉ុន្តែមានការពិចារណាពិសេសមួយចំនួនដែលត្រូវគិត។

Pregnancies between 10-13 weeks

សុវត្ថិភាពនៃការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំតាមសប្តាហ៍

ការរំលូតកូនដែលកើតមាននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះគឺមានហានិភ័យទាប។ ហានិភ័យកាន់តែកើនឡើងនៅពេលផ្ទៃពោះបន្តវិវឌ្ឍន៍។ តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងហានិភ័យជាមួយនឹងអាយុកាលនៃការមានផ្ទៃពោះ។ 11 សប្តាហ៍នៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាព។

តើអ្នកនឹងមើលឃើញអ្វីខ្លះក្នុងកំឡុងពេលរំលូតកូនបន្ទាប់ពីរយៈពេល 10 សប្តាហ៍?

ការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំនឹងបណ្តាលឱ្យស្ត្រីមានការហូរឈាម។ ការហូរឈាមនេះអាចច្រើនជាងពេលមានរដូវធម្មតារបស់អ្នក ហើយអាចមានបញ្ចូលទាំងកំណកឈាមផងដែរ។ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចន្លោះពី 10-11 សប្តាហ៍អាចមើលឃើញអ្វីមួយដែលអាចសំគាល់បានឬមើលទៅដូចជាលិកា។ នេះគឺជារឿងធម្មតា ហើយមិនគួរធ្វើឱ្យអ្នកបារម្ភទេ។ វាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាការរំលូតកូនកំពុងដំណើរការដូចដែលបានរំពឹងទុក។ ដូចគ្នានឹងពេលមានឈាមរដូវច្រើន អ្នកអាចបោះចោលកំណកឈាម ឬជាលិការធំៗ ក្នុងបង្គន់ដោយសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលការរំលូតកូនជារឿងខុសច្បាប់ សូមប្រាកដថាអ្នកបានបោះចោលអ្វីដែលអាចសំគាល់បានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយលាក់បាំង។

អ្នកនិពន្ធ៖

សេចក្ដីយោង: