វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត

Courses within safe medical abortion

ជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍

វគ្គសិក្សាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការរំលូតកូនផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដោយសុវត្ថិភាព។ ជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាដែលស័ក្ដិសមសម្រាប់អ្នក។
Courses within safe medical abortion

ការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំក្នុងបរិបទជំនួយមនុស្សធម៌

វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំណេះដឹងអំពី និងយល់ដឹងអំពីការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំ (ឬការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់) ក្នុងបរិបទមនុស្សធម៌។ តាមរយៈព័ត៌មាន ដែលអ្នកនឹងស្វែងយល់នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ អ្នកអាចជួយធានាថាការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់មានសុវត្ថិភាព អាចប្រើប្រាស់បាន និងមានសុវត្ថិភាព។ វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានកិច្ចសហការគ្នារវាង Médecins Sans Frontières និង www.HowToUseAbortionPill.org

ចូលវគ្គសិក្សា

ការគ្រប់គ្រងការរំលូតកូនដោយខ្លួនឯង

វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការគ្រប់គ្រងការរំលូតកូនដោយខ្លួនឯងឬការរំលូតកូននៅផ្ទះ។. ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកនឹងរៀននៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកអាចជួយធានាថាការរំលូតកូនដោយថ្នាំគ្រាប់មានសុវត្ថភាពអាចចូលដំណើរការបាននិងមានសុវត្ថិភាព។. វគ្គនេះបង្កើតឡើងដោយសហការរវាង Médecins Sans Frontières និង www.HowToUseAbortionPill.org

បញ្ចូលវគ្គសិក្សា
HowToUseAbortionPill.org មានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នចុះបញ្ជីមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក 501c(3)។
HowToUseAbortionPill.org ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

ដំណើរការដោយ Women First Digital