វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត

Courses within safe medical abortion.

ជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍

វគ្គសិក្សាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការរំលូតកូនផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដោយសុវត្ថិភាព។ ជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាដែលស័ក្ដិសមសម្រាប់អ្នក។

វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត

ជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍

វគ្គសិក្សាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងការរំលូតកូនផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដោយសុវត្ថិភាព។ ជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាដែលស័ក្ដិសមសម្រាប់អ្នក។

Courses within safe medical abortion.

I. វគ្គសិក្សាសម្រាប់ឱសថការី

វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតស្ដីពីការរំលូតកូនផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ (MA) ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់បុគ្គលិកឱសថការី និងបុគ្គលិកឱសថស្ថានក្នុងគោលបំណងផ្តល់ចំណេះដឹង ដើម្បីកំណត់ការអនុវត្តរបស់ពួកគេ និងធានាថាពួកគេមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ថ្នាំរំលូតកូនផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះ។

ចូលវគ្គសិក្សា

II. វគ្គសិក្សាសម្រាប់និស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត

វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតស្ដីពីការរំលូតកូនផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (MA) ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់និស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវចំណេះដឹងសំខាន់ៗដែលនឹងកំណត់នូវការអនុវត្តរបស់ពួកគេ និងធានាថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការគាំទ្រដល់ស្ត្រីដែលស្វែងរក ឬបានទទួលការរំលូតកូនផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ។

ចូលវគ្គសិក្សា

III. ការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំក្នុងបរិបទជំនួយមនុស្សធម៌

វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំណេះដឹងអំពី និងយល់ដឹងអំពីការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំ (ឬការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់) ក្នុងបរិបទមនុស្សធម៌។ តាមរយៈព័ត៌មាន ដែលអ្នកនឹងស្វែងយល់នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ អ្នកអាចជួយធានាថាការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់មានសុវត្ថិភាព អាចប្រើប្រាស់បាន និងមានសុវត្ថិភាព។ វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានកិច្ចសហការគ្នារវាង Médecins Sans Frontières និង www.HowToUseAbortionPill.org

ចូលវគ្គសិក្សា

ការគ្រប់គ្រងការរំលូតកូនដោយខ្លួនឯង

វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការគ្រប់គ្រងការរំលូតកូនដោយខ្លួនឯងឬការរំលូតកូននៅផ្ទះ។. ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកនឹងរៀននៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកអាចជួយធានាថាការរំលូតកូនដោយថ្នាំគ្រាប់មានសុវត្ថភាពអាចចូលដំណើរការបាននិងមានសុវត្ថិភាព។. វគ្គនេះបង្កើតឡើងដោយសហការរវាង Médecins Sans Frontières និង www.HowToUseAbortionPill.org

បញ្ចូលវគ្គសិក្សា

គេហទំព័រនេះអាចតម្រូវឱ្យមានខូឃីអនាមិកនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដើម្បីដំណើរការឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។. អ្នកអាចអានលក្ ខខណ្ឌនិងគោល កា រណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ ដោយបន្តប្រើគេហទំព័រនេះអ្នកកំពុងផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើវា។'