េ យពីេ ប ំ ប

េតអក ច ន រមណ៍ ៉ ងដូចេមច ប ប់ពី រេ ប ំ ប់ពនតកូន ?

ប ប់ព អ ី កេលប ំ ប់ម េ ី ហ បីស ន (Mifepristone)

 • សីមួយចំន ន ួ ន រហូរ មតិចតួច ប ប់ពី រេលប ំ ប់មីេហ បីស ន (mifepristone)។ អកេផ ងេទ ត មិន ន។ ចំណុច ង ំ ពីរេនះ គឺធម ។
Whatmight_illustration_01

ប ប់ព អ ី កេលប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (Misoprostol)

 • រឈឺ ប់េ ះ និង រហូរ ម ន បសិទ ព ង ំ ។ េ គស ំងេនះ ន បេ ជន៍ េ យ រែត រឈឺ ប់េ ះ និង រហូរ មប ញ រេ ប េ ំ នះកំពុងដំេណរ រ។ ប៉ុែន រឈឺ ប់េ ះ និង រហូរ មែដលអក នក មិត ?
  • ចំេ ះ សីម យចំន ន ួ រឈឺ ប់េ ះ នស ព ង ំ ស់ - ន រឈឺ ប់េ ចន ងេពល នរដូវ ( បសិនេបអក ន រឈឺ ប់េពល នរដូវ )។
  • ចំេ ះ សីម យ ួ ចំន ន ួ រហូរ ម នស ពធន់ ង រមករដូវធម ។េរ ងធម ផងែដរ នកំណក មកងរយៈេពលពីរបីេ ៉ ងដំប ង ូ ប ប់ពីេលប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol)។ទំហំកំណក មេនះនឹង នខុស ស័យេលដំេណរ នគភ៌រយៈេពលប៉ុ ន។
  • ចំេ ះ សីេផ ងេទ ត រឈឺ ប់េ ះ នតិចតួច និង រហូរ ម នស ពដូច រមករដូវធម ។
Whatmight_illustration_02
 • មិន តវ ក់េផលេឡយ បសិនេបអក ន រហូរ ម និង រឈឺ ប់េ ះេ ចន ងអំឡ ងេពលមករដូវធម ។
 • បសិនេបអក ប់ នប ឈឺចុក ប់េ ះេ ះ ំ ប់អុីប៊ូ បេហន (Ibuprofen) ំ ប់ល េដម ីេ ះ យប ឈឺ ប់។ អក ចទិញ ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (ibuprofen 200មីលី ម) េ កែនងគិតលុយេ យ ល់ (េ យ នេវជប ) េ កង បេទស គេ ចនបំផុត។ េលប ំ 3-4 ប់ (200 មីលី ម) េរ ង ល់ 6-8 េ ៉ ង។រណ៍េនះគួរែតេធឱ ន រឈឺ ប់របស់អ ក នល បេសរ ងមុន។
 • អក ចផឹក និងបរេ គរែដលអកចូលចិត ។
 • សូមពមសិតេ ទីកែនង ន សុខ ពរហូតដល់អ ក ន រមណ៍ បេសរ ងមុន។
 • សី គេ ចន ន រមណ៍ល បេសរកងរយៈេពលតិច ង 24 េ ៉ ង។

កំណត់ស ល់៖ពីរស ហ៍ប ប់ពី ររលូតកូនរបស់អ ក រេធេតស នៃផេ ះនឹងេ ែត ន េ យ រែតអ័រម៉ ន ូ សិតេ រយៈេពលយូរេ កង ង យរបស់អ ក។ បសិនេបអកបន ន រមណ(សុដន់ទន់ ចេ រ អស់ក ង ំ េដម) ប ប់ពី រេ ប ំ ប់េ ះ សូមេ ជួប គេពទ ។

Miifeandmiso_illustration_05

េត នស ផលវ កអីខ ះ?

ខណៈេពលឆង ត់ នៃផេ ះ េ គស ងេលគឺធម ។ តវ បង បយ័ត ។ ចំណុច ងេ មេនះ គឺ ស មួយចំន ន ួ ែដលអក ច ន និភ យ ័ ចំេ ះផលវ ក។

Whataresigns_illustration_01

បរ ណ មហូរ ង ំ ។បសិនេបអក សបយក មេ យេ ប ទ ប់ សបទឹកេ មធម ចំនួន 2 បនះ កង រយៈេពល 2 េ ៉ ងបន ប ប់មកអកគិត អក នឆងផុត រ នៃផេ ះ រណ៍េនះ នហូរ ម ំង ស់។ អក តវែសងរកជំនួយែផកេវជ ស បសិនេបអកហូរ ម ៉ ងេ ចនេនះ។ រ សបយក ម នន័យ ទ ប់ សបទឹកេ ម តវ ន សបយក មេពញ ំង សង ពីមុខេ េ យ ពីចំេហ ងេ ចំេហ ង និងេពញអស់។

Whataresigns_illustration_02

រឈឺ ប់ ង ំ ។បសិនេបអក ន រឈឺ ប់ ង ំ ែដលមិនទទួល នល បេសរ ងមុន េ ះ ប ប់ព អ ី កេលប ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (Ibuprofen) ក៏េ យេ ះ អក តវែសងរកជំនួយែផកេវជ ស។ បេភទៃន រឈឺ ប់ ំងេនះ ច នន័យ អក ច នផលវ កែដល ក់ទងនឹង រ នៃផេ ះរបស់អ ក។ រឈឺ ប់ែដលមិន ចេ ះ យ ន ែដលមិនធូរ លេ យេ ប ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (Ibuprofen) ច ស េ ះ ក់ម យ ួ ។ េយងខំផ ល់េ បល់ដល់ សី នៃផេ ះ ែដលទទួលរង រឈឺ ប់េ ះ តវែសងរក រែថ ំែផកេវជ ស។

Whataresigns_illustration_03

ន រមណ៍ឈឺ ំង ស់។អក ច ន គនេ ខន ចេ រ និងកត េ ៃថែដលអកេលប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (misoprostol)។ េនះ េរ ងធម ។ អកគួរែត ន រមណ៍ល បេសរ ងមុន និ ងល បេសរ េរ ង ល់ៃថ ប ប់ពី រេ ប ំ ប់ពនតកូន។ អកមិនគួរ ន រមណ៍ ឈឺេឡយ។ បសិនេបអក ន រមណ៍ ឈឺ ន់ែតេ ចនៃថ ប ប់ព អ ី កេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) េ ះ អក តវែសងរក រព លេវជ ស។


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.