េ យពីេ ប ំ ប

េតអក ច ន រមណ៍ ៉ ងដូចេមច ប ប់ពី រេ ប ំ ប់ពនតកូន ?

ប ប់ព អ ី កេលប ំ ប់ម េ ី ហ បីស ន (Mifepristone)

 • សីមួយចំន ន ួ ន រហូរ មតិចតួច ប ប់ពី រេលប ំ ប់មីេហ បីស ន (mifepristone)។ អកេផ ងេទ ត មិន ន។ ចំណុច ង ំ ពីរេនះ គឺធម ។
Whatmight_illustration_01

ប ប់ព អ ី កេលប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (Misoprostol)

 • រឈឺ ប់េ ះ និង រហូរ ម ន បសិទ ព ង ំ ។ េ គស ំងេនះ ន បេ ជន៍ េ យ រែត រឈឺ ប់េ ះ និង រហូរ មប ញ រេ ប េ ំ នះកំពុងដំេណរ រ។ ប៉ុែន រឈឺ ប់េ ះ និង រហូរ មែដលអក នក មិត ?
  • ចំេ ះ សីម យចំន ន ួ រឈឺ ប់េ ះ នស ព ង ំ ស់ - ន រឈឺ ប់េ ចន ងេពល នរដូវ ( បសិនេបអក ន រឈឺ ប់េពល នរដូវ )។
  • ចំេ ះ សីម យ ួ ចំន ន ួ រហូរ ម នស ពធន់ ង រមករដូវធម ។េរ ងធម ផងែដរ នកំណក មកងរយៈេពលពីរបីេ ៉ ងដំប ង ូ ប ប់ពីេលប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol)។ទំហំកំណក មេនះនឹង នខុស ស័យេលដំេណរ នគភ៌រយៈេពលប៉ុ ន។
  • ចំេ ះ សីេផ ងេទ ត រឈឺ ប់េ ះ នតិចតួច និង រហូរ ម នស ពដូច រមករដូវធម ។
Whatmight_illustration_02
 • មិន តវ ក់េផលេឡយ បសិនេបអក ន រហូរ ម និង រឈឺ ប់េ ះេ ចន ងអំឡ ងេពលមករដូវធម ។
 • បសិនេបអក ប់ នប ឈឺចុក ប់េ ះេ ះ ំ ប់អុីប៊ូ បេហន (Ibuprofen) ំ ប់ល េដម ីេ ះ យប ឈឺ ប់។ អក ចទិញ ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (ibuprofen 200មីលី ម) េ កែនងគិតលុយេ យ ល់ (េ យ នេវជប ) េ កង បេទស គេ ចនបំផុត។ េលប ំ 3-4 ប់ (200 មីលី ម) េរ ង ល់ 6-8 េ ៉ ង។រណ៍េនះគួរែតេធឱ ន រឈឺ ប់របស់អ ក នល បេសរ ងមុន។
 • អក ចផឹក និងបរេ គរែដលអកចូលចិត ។
 • សូមពមសិតេ ទីកែនង ន សុខ ពរហូតដល់អ ក ន រមណ៍ បេសរ ងមុន។
 • សី គេ ចន ន រមណ៍ល បេសរកងរយៈេពលតិច ង 24 េ ៉ ង។

កំណត់ស ល់៖ពីរស ហ៍ប ប់ពី ររលូតកូនរបស់អ ក រេធេតស នៃផេ ះនឹងេ ែត ន េ យ រែតអ័រម៉ ន ូ សិតេ រយៈេពលយូរេ កង ង យរបស់អ ក។ បសិនេបអកបន ន រមណ(សុដន់ទន់ ចេ រ អស់ក ង ំ េដម) ប ប់ពី រេ ប ំ ប់េ ះ សូមេ ជួប គេពទ ។

Miifeandmiso_illustration_05

What are signs of complication?

While passing a pregnancy, the above symptoms are normal. Be alert. Below are some signs that you may be at risk for a complication.

Whataresigns_illustration_01

Heavy bleeding amount. If you soak 2 regular pads per hour for 2 hours in a row after you think you have passed the pregnancy, this is very heavy bleeding. You should seek medical help if you bleed this much. Soaking means that the pad is completely soaked through with blood, front-to-back, side-to-side, and through-and-through.

Whataresigns_illustration_02

Intense pain.If you have extreme pain that does not get better even after you take the ibuprofen, seek medical help. This kind of extreme pain may mean that you could have a complication related to your pregnancy. Unresolved pain that is not relieved by ibuprofen can be a danger sign. We suggest any pregnant woman suffering pain seek medical care.

Whataresigns_illustration_03

Feeling very sick.You may have a fever, nausea and vomiting the day you take misoprostol. This is normal. You should feel better and better each day after using abortion pills. You should not feel sick. If you feel more sick any day after you use misoprostol, you should seek medical attention.