េ យពីេ ប ំ ប

មានថ្នាំពីរប្រភេទដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ការរំលូតកូន៖ គឺថ្នាំមីហ្វេប្រីស្តូន (mifepristone) និងមីសូប្រូស្តូល (misoprostol)។ ការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់មានប្រសិទ្ធភាពជាង ប្រសិនបើថ្នាំទាំងពីរនេះត្រូវបានប្រើរួមគ្នា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើមិនអាចប្រើថ្នាំមីហ្វេប្រីស្តូន (mifepristone) បានទេ ថ្នាំមីសូប្រូស្តូល (misoprostol) តែមួយមុខ​ក៏នឹងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបញ្ចប់ការមានផ្ទៃពោះដែរ ហើយនៅតែមានសុវត្ថិភាពដដែលទេ។

I េតអក ច ន រមណ៍ ៉ ងដូចេមច ប ប់ពី រេ ប ំ ប់ពនតកូន ?
II. េត នស ផលវ កអីខ ះ
After Use Pills

េតអក ច ន រមណ៍ ៉ ងដូចេមច ប ប់ពី រេ ប ំ ប់ពនតកូន ?

ប ប់ព អ ី កេលប ំ ប់ម េ ី ហ បីស ន (Mifepristone)

សីមួយចំន ន ួ ន រហូរ មតិចតួច ប ប់ពី រេលប ំ ប់មីេហ បីស ន (mifepristone)។ អកេផ ងេទ ត មិន ន។ ចំណុច ង ំ ពីរេនះ គឺធម ។

ប ប់ព អ ី កេលប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (Misoprostol)

រឈឺ ប់េ ះ និង រហូរ ម ន បសិទ ព ង ំ ។ េ គស ំងេនះ ន បេ ជន៍ េ យ រែត រឈឺ ប់េ ះ និង រហូរ មប ញ រេ ប េ ំ នះកំពុងដំេណរ រ។ ប៉ុែន រឈឺ ប់េ ះ និង រហូរ មែដលអក នក មិត ?

ចំេ ះ សីម យចំន ន ួ រឈឺ ប់េ ះ នស ព ង ំ ស់ – ន រឈឺ ប់េ ចន ងេពល នរដូវ ( បសិនេបអក ន រឈឺ ប់េពល នរដូវ )។

ចំេ ះ សីម យ ួ ចំន ន ួ រហូរ ម នស ពធន់ ង រមករដូវធម ។េរ ងធម ផងែដរ នកំណក មកងរយៈេពលពីរបីេ ៉ ងដំប ង ូ ប ប់ពីេលប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol)។ទំហំកំណក មេនះនឹង នខុស ស័យេលដំេណរ នគភ៌រយៈេពលប៉ុ ន។

ចំេ ះ សីេផ ងេទ ត រឈឺ ប់េ ះ នតិចតួច និង រហូរ ម នស ពដូច រមករដូវធម ។

មិន តវ ក់េផលេឡយ បសិនេបអក ន រហូរ ម និង រឈឺ ប់េ ះេ ចន ងអំឡ ងេពលមករដូវធម ។

បសិនេបអក ប់ នប ឈឺចុក ប់េ ះេ ះ ំ ប់អុីប៊ូ បេហន (Ibuprofen) ំ ប់ល េដម ីេ ះ យប ឈឺ ប់។ អក ចទិញ ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (ibuprofen 200មីលី ម) េ កែនងគិតលុយេ យ ល់ (េ យ នេវជប ) េ កង បេទស គេ ចនបំផុត។ េលប ំ 3-4 ប់ (200 មីលី ម) េរ ង ល់ 6-8 េ ៉ ង។រណ៍េនះគួរែតេធឱ ន រឈឺ ប់របស់អ ក នល បេសរ ងមុន។

អក ចផឹក និងបរេ គរែដលអកចូលចិត ។

សូមពមសិតេ ទីកែនង ន សុខ ពរហូតដល់អ ក ន រមណ៍ បេសរ ងមុន។

សី គេ ចន ន រមណ៍ល បេសរកងរយៈេពលតិច ង 24 េ ៉ ង។

កំណត់ស ល់៖

សប្តាហ៍ទី ៣-៤ ក្រោយពីការរំលូតរបស់អ្នក ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះនឹងនៅតែមានភាពវិជ្ជមាន ដោយសារអរម៉ូនបន្តមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក។ ជួនកាលការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះអាចនៅតែវិជ្ជមានរហូតដល់ ៦ សប្តាហ៍។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តមានអារម្មណ៍ថាមានរោគសញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះ (សុដន់តឹង ចង្អោរ អស់កម្លាំង។ល។) ក្រោយប្រើឱសថ សូមប្រើអ៊ុលត្រាសោន ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើការរំលូតបានជោគជ័យឬអត់។

េត នស ផលវ កអីខ ះ?

ខណៈេពលឆង ត់ នៃផេ ះ េ គស ងេលគឺធម ។ តវ បង បយ័ត ។ ចំណុច ងេ មេនះ គឺ ស មួយចំន ន ួ ែដលអក ច ន និភ យ ័ ចំេ ះផលវ ក។

បរ ណ មហូរ ង ំ ។

បសិនេបអក សបយក មេ យេ ប ទ ប់ សបទឹកេ មធម ចំនួន 2 បនះ កង រយៈេពល 2 េ ៉ ងបន ប ប់មកអកគិត អក នឆងផុត រ នៃផេ ះ រណ៍េនះ នហូរ ម ំង ស់។ អក តវែសងរកជំនួយែផកេវជ ស បសិនេបអកហូរ ម ៉ ងេ ចនេនះ។ រ សបយក ម នន័យ ទ ប់ សបទឹកេ ម តវ ន សបយក មេពញ ំង សង ពីមុខេ េ យ ពីចំេហ ងេ ចំេហ ង និងេពញអស់។

រឈឺ ប់ ង ំ ។

បសិនេបអក ន រឈឺ ប់ ង ំ ែដលមិនទទួល នល បេសរ ងមុន េ ះ ប ប់ព អ ី កេលប ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (Ibuprofen) ក៏េ យេ ះ អក តវែសងរកជំនួយែផកេវជ ស។ បេភទៃន រឈឺ ប់ ំងេនះ ច នន័យ អក ច នផលវ កែដល ក់ទងនឹង រ នៃផេ ះរបស់អ ក។ រឈឺ ប់ែដលមិន ចេ ះ យ ន ែដលមិនធូរ លេ យេ ប ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (Ibuprofen) ច ស េ ះ ក់ម យ ួ ។ េយងខំផ ល់េ បល់ដល់ សី នៃផេ ះ ែដលទទួលរង រឈឺ ប់េ ះ តវែសងរក រែថ ំែផកេវជ ស។

ន រមណ៍ឈឺ ំង ស់។

អក ច ន គនេ ខន ចេ រ និងកត េ ៃថែដលអកេលប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (misoprostol)។ េនះ េរ ងធម ។ អកគួរែត ន រមណ៍ល បេសរ ងមុន និ ងល បេសរ េរ ង ល់ៃថ ប ប់ពី រេ ប ំ ប់ពនតកូន។ អកមិនគួរ ន រមណ៍ ឈឺេឡយ។ បសិនេបអក ន រមណ៍ ឈឺ ន់ែតេ ចនៃថ ប ប់ព អ ី កេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) េ ះ អក តវែសងរក រព លេវជ ស។

អ្នកនិពន្ធ៖

  • រាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានសរសេរដោយក្រុមការងារ HowToUseAbortionPill.org ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារ និងពិធីសារពី សហព័ន្ធរំលូតកូនថ្នាក់ជាតិ, Ipas, អង្គការសុខភាពពិភពលោក, DKT អន្តរជាតិ និង carafem។
  • សហព័ន្ធរំលូតកូនថ្នាក់ជាតិ (NAF) គឺជាសមាគមគ្រូពេទ្យផ្តល់សេវារំលូតកូនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅអាមេរិកខាងជើង និងឈានមុខគេនៅក្នុងចលនាគាំទ្រជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួន។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាមសេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីគោលការណ៍គ្លីនិកឆ្នាំ 2020 ចេញផ្សាយដោយ NAF។
  • Ipas គឺជាអង្គការអន្តរជាតិតែមួយគត់ ដែលផ្តោតតែលើការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព និងការថែទាំផ្នែកពន្យាកំណើត។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាម ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្លីនិកស្តីពីសុខភាពបន្តពូជឆ្នាំ 2019 ចេញផ្សាយដោយ Ipas។
  • អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) គឺជាទីភ្នាក់ងារជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអន្តរជាតិ។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាម ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពឆ្នាំ 2012៖ សេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីបច្ចេកទេស និងគោលការណ៍ សម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ចេញផ្សាយដោយ WHO។
  • DKT អន្ដរជាតិគឺជាអង្គការមួយដែលបានចុះបញ្ជី មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1989 ដើម្បីផ្តោតឥទ្ធិពលនៃទីផ្សារសង្គមលើប្រទេសធំៗមួយចំនួន ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការធ្វើផែនការគ្រួសារ ការបង្ការមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ និងការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព។
  • carafem គឺជាបណ្តាញគ្លីនិកមួយ ដែលផ្តល់នូវការថែទាំ និងការរំលូតកូនប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងមានវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីឱ្យមនុស្សអាចគ្រប់គ្រងចំនួន និងគម្លាតកូនៗរបស់ពួកគេបាន។

សេចក្ដីយោង:

HowToUseAbortionPill.org មានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នចុះបញ្ជីមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក 501c(3)។
HowToUseAbortionPill.org ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

ដំណើរការដោយ Women First Digital