េតេយងខំអ

េតេយងខំអ

HowToUse សហគមន៍អនញែដលដំេណររេយបុគលែដលខិតខំបឹងែបងែដលេជសីំងអស់េយមិនគិតពីកែនងែដលពួកេគរស់េេះតវទទួលនជេមសរពនតកូនែដលនសុវតិព។

about us

េតេយងខំេធអី

HowToUse ដំេណររែចករែលកេហតុរណ៍និងធននអំពីំប់ពនតកូន-អីែដលតវគិតពិរ មុនទទួលំប់ពនតកូនែដលនគុណពេកែនងរេបបេបំប់ពនតកូនេយសុវតិពអីែដលររពឹងទុកេហយេេពលតវែសងរកជំនួយែផកេវជសបសិនេបតវរំច់។េយងខំេទីេនះផល់ជូនព័ត៌នដល់សីែដលពួកេគតវរពនតកូនេយសុវតិពមលកខណល់របស់ពួកេគ។

េយងខំេធររេឯ

HowToUse គឺអងរពិភពេក-េយងខំេទីេនះេដមីផល់ព័ត៌ននិងធននជូនដល់សីេជុំវញពិភពេក។បចបនេយងខំនេគហទំព័ររបស់េយងែដលបកែបចំនួន30។េតតវរែដលអកមិនេឃញឬ?សូមក់ទងេយងខំមអុីែម៉ info@howtouseabortionpill.org

របដិេសធន៍ទទួលខុសត

រខិតខំបឹងែបងំងយតវនេធេឡងេដមីព័ត៌នែដលនេេលទំព័រៃនេគហទំព័រេនះគឺតឹមតវ។េះ៉ង តិតវនកំណត់រស់បរយូរៗមងនិងអកនិពនចមិនទទួលយករទទួលខុសតវចំេះពតឹមតវៃនព័ត៌នែដលនបញេេពលផល់ជូន មួយ។

សេចក្ដីយោង

 • Abortion Facts. National Abortion Federation;n.d.
 • Assorted Abortion Resources.Guttmacher; n.d.
 • Clinical Practice Handbook for Safe Abortion. Geneva: World Health Organization; 2014.
 • The Abortion Pill: Medical Abortion with Mifepristone and Misoprostol. The Feminist Women’s Health Center; 2010.
 • Using the combination of Mifepristone and Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
 • Using Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
 • Vekemans, M(n.d.) First trimester abortion guidelines and protocols – Surgical and medical procedures. International Planned Parenthood Federation.

Terms and Conditions

ទូទៅ

តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកយល់ព្រមគ្រប់លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់​ដែលអាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយយើងម្ដងម្កាល។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលទំព័រនេះឱ្យបានទៀងទាត់​ដើម្បីកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ​ដែលយើងបានធ្វើចំពោះលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកចេញ ឬកែប្រែសេវាកម្មដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងនោះទេ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេ ប្រសិនបើមានហេតុផលណាមួយ​ដែលគេហទំព័រនេះមិនអាចប្រើបាននៅពេលណាមួយ ឬក្នុងរយៈពេលណាមួយ។ ម្ដងម្កាល យើងអាចនឹងរឹតបន្តឹងការចូលប្រើផ្នែកខ្លះ ឬគេហទំព័រទាំងមូលនេះ។

គេហទំព័រនេះអាចមានតំណភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រផ្សេងទៀត (“គេហទំព័រភ្ជាប់បណ្តាញ”) ដែលមិនដំណើរការដោយគេហទំព័រ www.howtouseabortionpill.org គេហទំព័រនេះមិនមានការគ្រប់គ្រងលើគេហទំព័រដែលបានតភ្ជាប់ និងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ពួកគេ ឬចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកឡើយ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលបានតភ្ជាប់របស់អ្នកនឹងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងសេវាកម្មដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនីមួយៗបែបនេះ។

គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោល នយោបាយ ឯកជន របស់ យើង ដែល កំណត់ ពី របៀប ដែល យើង នឹង ប្រើ ព័ត៌មាន របស់ អ្នក អាច រក ឃើញ នៅ www.howtouseabortionpill.org/km/about-us/#privacy-policy.។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការដំណើរការដែលបានពណ៌នានៅទីនោះ ហើយធានាថារាល់ទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយអ្នកគឺត្រឹមត្រូវ។

 

ការហាមឃាត់

អ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះខុសឡើយ។ អ្នកនឹងមិន៖ ប្រព្រឹត្ត ឬលើកទឹកចិត្តឱ្យមានបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ បញ្ជូនឬចែកចាយវីរុស មេរោគត្រូចាន់ (trojan) ដង្កូវ គ្រាប់បែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬឯកសារផ្សេងទៀតដែលបង្កអន្តរាយ បច្ចេកវិទ្យាមានគ្រោះថ្នាក់ បំពានទំនុកចិត្តឬតាមរបៀបណាមួយដែលធ្វើឱ្យមានការមើលងាយឬអាសអាភាស លួចចូលទៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្ម ទិន្នន័យខូច បង្កការរំខានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត រំលោភបំពានលើសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត ផ្ញើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬឯកសារផ្សព្វផ្សាយដែលមិនបានស្នើសុំឬឯកសារផ្សព្វផ្សាយជាទូទៅហៅថា “សារឥតបានការ” ឬប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឬមុខងារនៃកន្លែងកុំព្យូទ័រណាមួយឬចូលប្រើតាមរយៈគេហទំព័រនេះឡើយ។

ការ បំពាន លើ ការ ផ្ដល់ នេះ នឹង ជា បទ ល្មើស ហើយ www.howtouseabortionpill.org នឹង រាយការណ៍ ពី ការ រំលោភ បែប នេះ ទៅ អាជ្ញាធរ អនុវត្ត ច្បាប់ ដែល ពាក់ព័ន្ធ និង បង្ហាញ អត្តសញ្ញាណ របស់ អ្នក ដល់ ពួកគេ។

យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារ បដិសេធការចែកចាយសេវាកម្ម មេរោគឬសម្ភារដែលបង្កអន្តរាយដល់បច្ចេកវិទ្យា ដែលអាចឆ្លងចូលឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ទិន្នន័យឬឯកសារមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដោយសារតែការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះឬដើម្បីទាញយកឯកសាររបស់អ្នកដែលបានបង្ហោះលើវា ឬនៅលើគេហទំព័រដែលភ្ជាប់នឹងវានោះទេ។

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា សុហ្វវែរនិងខ្លឹមសារ

សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងផ្នែកទន់និងមាតិកាទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលទាំងរូបភាពរូបថត) ដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នកនៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេហទំព័រ www.howtouseabortionpill.org ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងសន្ធិសញ្ញាជុំវិញពិភពលោក។ សិទ្ធិ ទាំង អស់ បែប នេះ ត្រូវ បាន បម្រុង ទុក ដោយ www.howtouseabortionpill.org និង អាជ្ញា ប័ណ្ណ របស់ វា ។ អ្នកអាចរក្សាទុក បោះពុម្ពនិងបង្ហាញខ្លឹមសារ​ដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់តែមួយគត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបោះផ្សាយ រៀបចំ ចែកចាយឬផលិតឡើងវិញផ្សេងទៀត នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាមួយនៃខ្លឹមសារ ឬច្បាប់ចម្លងនៃខ្លឹមសារដែលបានផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នក ឬដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះទេ អ្នកក៏មិនអាចប្រើខ្លឹមសារណាមួយបែបនេះទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម ឬសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មណាមួយបានដែរ។

ការបដិសេធការទទួលខុសត្រូវ

ខ្លឹមសារ និងឯកសារទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅលើគេហទំព័រ គឺមានគោលបំណងសម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅ ការពិភាក្សាទូទៅ និងការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ។ មាតិកា ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ ” ដូច ជា ” ហើយ ការ ប្រើប្រាស់ ឬ ការ ពឹង ផ្អែក លើ សម្ភារ បែប នេះ គឺ មាន តែ ហានិភ័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ។

មិនថាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ www.howtouseabortionpill.org ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយរួមទាំងការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួនដែលបណ្តាលមកពីមាតិកាដែលបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័រឬអន្តរកម្មណាមួយរវាងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រមិនថាលើអ៊ីនធឺណិតឬក្រៅអ៊ីនធឺណិត។

ការតភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនេះ

អ្នកអាចនឹងភ្ជាប់ទៅទំព័រដើមរបស់យើង ក្នុងករណីដែលអ្នកធ្វើតាមរបៀបត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ ហើយមិនធ្វើឱ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងឬទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីវាទេ ប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវបង្កើតតំណតាមរបៀបមួយ ដើម្បីស្នើឱ្យមានការបង្កើតសមាគម ការយល់ព្រម ឬការគាំទ្រណាមួយពីផ្នែករបស់យើងដែលមិនមាននោះទេ។ អ្នកមិនត្រូវបង្កើតតំណពីគេហទំព័រណាមួយ​ដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកឡើយ។ គេហទំព័រនេះមិនត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រណាមួយទេ ហើយក៏មិនអាចបង្កើតតំណទៅផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះក្រៅពីទំព័រដើមនោះដែរ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកចេញការអនុញ្ញាតតំណដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

ការបដិសេធចំពោះភាពជាម្ចាស់នៃពាណិជ្ជសញ្ញា រូបភាពនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈ និងការរក្សាសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី

លើកលែងតែកន្លែងដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះមនុស្សទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលទាំងឈ្មោះនិងរូបភាពរបស់ពួកគេ) ពាណិជ្ជសញ្ញាភាគីទីបីនិងមាតិកាសេវាកម្មនិង / ឬទីតាំងដែលមានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះគឺមិនមានជាប់ទាក់ទងនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគេហទំព័រ www.howtouseabortionpill.org ទេហើយអ្នកគួរតែ មិនពឹងផ្អែកលើអត្ថិភាពនៃការតភ្ជាប់ឬសម្ព័ន្ធភាពបែបនេះ។ ពាណិជ្ជសញ្ញា/ឈ្មោះណាមួយដែលមានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះ គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់សញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរៀងៗខ្លួន។ កន្លែង ដែល សញ្ញា ពាណិជ្ជកម្ម ឬ ឈ្មោះ ម៉ាក ត្រូវ បាន គេ ហៅ ថា វា ត្រូវ បាន ប្រើ តែ ដើម្បី ពិពណ៌នា ឬ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ផលិតផល និង សេវាកម្ម ហើយ មិន មែន ជា ការ អះអាង ថា ផលិតផល ឬ សេវាកម្ម បែប នេះ ត្រូវ បាន គាំទ្រ ដោយ ឬ ភ្ជាប់ ទៅ នឹង www.howtouseabortionpill.org នោះ ទេ។

ការសងជំងឺចិត្ត

លោក អ្នក យល់ ព្រម ក្នុង ការ ប្រោស www.howtouseabortionpill.org នាយក របស់ ខ្លួន មន្ត្រី និយោជិត អ្នក ប្រឹក្សា ភ្នាក់ងារ និង សហ ការី ពី ការ អះអាង របស់ ភាគី ទាំង អស់ និង ភាគី ទី បី ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ការ ខូច ខាត និង/ឬ ការ ចំណាយ (រួម មាន តែ មិន មាន កំណត់ ថ្លៃ ផ្លូវ ច្បាប់) ដែល កើត ចេញ ពី ការ ប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ នេះ ឬ ការ រំលោភ បំពាន លក្ខខណ្ឌ នៃ សេវា កម្ម នេះ។

បម្រែបម្រួល

www.howtouseabortionpill.org នឹង មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ វិនិច្ឆ័យ ពេញលេញ របស់ ខ្លួន នៅ ពេល ណា ក៏ បាន ហើយ ដោយ គ្មាន ការ ជូន ដំណឹង ដើម្បី ធ្វើ វិសោធន កម្ម ដក ឬ ប្រែប្រួល សេវា និង/ឬ ទំព័រ ណា មួយ នៃ គេហទំព័រ នេះ។

ភាពទុកជាមោឃៈ

ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់មិនអាចប្រតិបត្តិបាន (រួមទាំងបញ្ញត្តិណាមួយដែលយើងមិនរាប់បញ្ចូលទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះអ្នក) ភាពមិនអាចប្រតិបត្តិបាននៃផ្នែកផ្សេងទៀតនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នឹងមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ឡើយ។ ​ប្រការផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅតែមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញ។ តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងករណីដែលប្រការ/អនុប្រការ ឬផ្នែកណាមួយនៃប្រការ/អនុប្រការអាចត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដើម្បីបង្ហាញផ្នែកដែលនៅសល់មានសុពលភាព ឃ្លានេះនឹងត្រូវបានបកស្រាយតាមនោះ។ ម៉្យាងវិញទៀត អ្នកយល់ព្រមថា​ប្រការនេះត្រូវបានកែតម្រូវ និងបកស្រាយតាមរបៀបមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងអត្ថន័យដើមនៃប្រការ/អនុប្រការដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

ពាក្យបណ្តឹង

យើងដំណើរការនីតិវិធីដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង​ដែលយើងនឹងប្រើ​ដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយវិវាទនៅពេលដែលពួកគេកើតមានដំបូង សូមប្រាប់យើងឱ្យដឹង ប្រសិនបើអ្នកមានបណ្តឹងតវ៉ា ឬមតិយោបល់ណាមួយ។

ការលះបង់សិទិ្ធ

ប្រសិនបើអ្នករំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយយើងមិនចាត់វិធានការទេ យើងនឹងនៅតែមានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិ និងឧបាស្រ័យរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងទៀតដែលអ្នករំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ទាំង​មូល

លក្ខខណ្ឌ ខាង លើ នៃ សេវា កម្ម នេះ គឺ ជា កិច្ច ព្រមព្រៀង ទាំង មូល របស់ ភាគី និង ថ្នាក់ លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ណា មួយ និង ទាំង អស់ មុន និង ការ យល់ ដឹង រវាង អ្នក និង www.howtouseabortionpill.org។ ការ លុប ចោល ណា មួយ នៃ ការ ផ្តល់ លក្ខខណ្ឌ នៃ សេវា កម្ម នឹង មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព តែ ក្នុង ការ សរសេរ និង ចុះ ហត្ថ លេខា ដោយ នាយក នៃ www.howtouseabortionpill.org ប៉ុណ្ណោះ ។

គោលការណ៍ឯកជនភាព

1. សាវតារ៖

www.howtouseabortionpill.org យល់ និង ឲ្យ តម្លៃ លើ ភាព ឯកជន របស់ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ដែល ទៅ ទស្សនា គេហទំព័រ របស់ យើង ហើយ នឹង ប្រមូល និង ប្រើប្រាស់ ព័ត៌មាន តាម របៀប ដែល មាន ប្រយោជន៍ ដល់ អ្នក និង ក្នុង របៀប មួយ ដែល ស្រប ទៅ នឹង សិទ្ធិ និង កាតព្វកិច្ច របស់ យើង នៅ ក្រោម ច្បាប់។

គោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះទិន្នន័យណាមួយ និងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលប្រមូលបានដោយយើងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងធានាថាអ្នកយល់ពីគោលការណ៍នេះ។ ការទទួលយករបស់អ្នកលើគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងត្រូវបានចាត់ទុកថាកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើងលើកដំបូង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយក និងយល់ព្រមជាមួយគោលនយោបាយឯកជននេះ អ្នកត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងភ្លាមៗ”។

2. គោលការណ៍នេះគ្របដណ្តប់

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនលាតសន្ធឹងដល់គេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័ររបស់យើងទេ (មិនថាយើងផ្ដល់នូវតំណទាំងនោះ ឬថាតើពួកគេត្រូវបានចែករំលែកដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត​នោះទេ)។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានប្រមូល រក្សាទុក ឬប្រើប្រាស់ដោយគេហទំព័រផ្សេងទៀតទេ ហើយយើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រទាំងនោះមុនពេលផ្ដល់ទិន្នន័យណាមួយដល់ពួកគេ។

3. ទិន្នន័យដែលយើងប្រមូល

ទិន្នន័យទូទៅរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈគេហទំព័រ។ ដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម ជាទិន្នន័យទូទៅដែលអាចប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិភាពឯកជន

 • អាសយដ្ឋាន IP និងទីតាំង
 • ប្រភេទកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកំណែ
 • បញ្ជីនៃ URLs ដែលចាប់ផ្តើមពីគេហទំព័រយោងសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង

យើង មិន ប្រមូល ទិន្នន័យ ដែល អាច កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន ណា មួយ ឡើយ ហើយ នៅ ពេល អនាគត ប្រសិន បើ យើង មាន បំណង ប្រមូល ទិន្នន័យ ដូច គ្នា នោះ យើង នឹង យក អ្នក ប្រើប្រាស់ ដោយ ស្ម័គ្រ ចិត្ត យល់ ព្រម ។

4. តើយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

 • ទិន្នន័យ ទូទៅ ទាំង អស់ ត្រូវ បាន រក្សា ទុក ដោយ សុវត្ថិភាព ស្រប តាម បទ ប្បញ្ញត្តិ ការពារ ទិន្នន័យ ទូទៅ របស់ សហ ភាព អឺរ៉ុប (GDPR) យើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក​ដើម្បីផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មដែលអាចធ្វើទៅបាន។ នេះរួមបញ្ចូលទាំង
  • A.1. ផ្ដល់ និងគ្រប់គ្រងការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង
  • A.2. ធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងកែសម្រួលបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង
  • A.3. ការវិភាគការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង [និងការប្រមូលមតិកែលម្អ] ដើម្បីជួយយើងឱ្យកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើង និងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។
 • ក្នុងករណីខ្លះ ការប្រមូលទិន្នន័យអាចជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវលក្ខន្តិកៈ ឬជាប់កិច្ចសន្យា។
 • យើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផលទាំងអស់​ដើម្បីធានាថា យើងការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកយ៉ាងពេញលេញ និងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្រោម GDPR និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

5. តើយើងរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

 • ដូច នេះ ដែរ យើង រក្សា ទិន្នន័យ ទូទៅ លុះ ត្រាតែ អ្នក ប្រើ ស្នើ ជា ពិសេស លុប វា ។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ យើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​ដើម្បីដឹងថាតើយើងត្រូវការរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកដែរឬទេ។ ទិន្នន័យរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានលុប ប្រសិនបើយើងលែងត្រូវការវា​ស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍របស់យើង។
 • ទិន្នន័យមួយចំនួន ឬទាំងអស់របស់អ្នកអាចត្រូវបានទុកឬផ្ទេរនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (“EEA”) (The EEA) មានរដ្ឋជាសមាជិក EU ទាំងអស់ បូកនឹង Norway, Iceland និង Liechtenstein) អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថា​ ទទួលយក និងយល់ព្រមលើចំណុចនេះដោយប្រើគេហទំព័ររបស់យើង និងបញ្ជូនព័ត៌មានមកយើង។ ប្រសិនបើយើងរក្សាទុក ឬផ្ទេរទិន្នន័យនៅខាងក្រៅ EEA យើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផលទាំងអស់ដើម្បីធានាថា ទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពដូចដែលវាមាននៅក្នុង EEA និងក្រោម GDPR។ ជំហានបែបនេះអាចនឹងរួមមានជាអាទិ៍ ការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌជាប់កិច្ចសន្យាចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ច​ស្របច្បាប់រវាងយើង និងភាគីទីបីដែលយើងចូលរួម។ ការការពារដែលត្រូវបានប្រើរួមមាន៖
  • B.1. ទិន្នន័យត្រូវបានផ្ទេរដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈពិធីការអ៊ីនគ្រីប SSL
  • B.2. ទិន្នន័យ ត្រូវ បាន រក្សា ទុក ដោយ សុវត្ថិភាព នៅ ក្នុង ម៉ាស៊ីន បម្រើ ហេរ៉ូគូ ដែល បាន អ៊ិនគ្រីប ដែល មាន ទី តាំង នៅ សហ រដ្ឋ អាមេរិក ។
 • ថ្វីបើយើងចាត់វិធានការសុវត្ថិភាពក៏ដោយ ក៏ជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា ការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអាចមិនមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង ហើយអ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នសមស្រប នៅពេលបញ្ជូនទិន្នន័យទៅយើងតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត។

6. តើយើងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកដែរឬទេ?

 • យើងអាចនឹងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយស្ថាប័នកាន់កាប់ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើង។
 • យើង អាច ចុះ កិច្ច សន្យា ជាមួយ ភាគី ទី បី ដើម្បី ផ្តល់ សេវា ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ដល់ អ្នក ។ ទាំងនេះអាចនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងគ្រឿងបរិក្ខារម៉ាស៊ីនស្វែងរក Google វិភាគ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការធ្វើទីផ្សារ។ ក្នុងករណីខ្លះ ភាគីទីបីអាចនឹងតម្រូវឱ្យមានទិន្នន័យទូទៅខ្លះ ឬទាំងអស់របស់អ្នក។ នៅពេលដែលទិន្នន័យណាមួយរបស់អ្នកត្រូវបានទាមទារក្នុងគោលបំណងបែបនោះ យើងនឹងទទួលការយល់ព្រមរបស់អ្នក ហើយចាត់វិធានការសមហេតុផលទាំងអស់ដើម្បីធានាថា ទិន្នន័យរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ចែងដោយសុវត្ថិភាព និងស្របតាមសិទ្ធិរបស់អ្នក កាតព្វកិច្ចរបស់យើង និងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីទីបីដែលស្ថិតក្រោមច្បាប់។ បច្ចុប្បន្នយើងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ៖ <table”>ឈ្មោះគណបក្ស គោលបំណង <th”>ទិន្នន័យ បានបង្ហាញ Google វិភាគ ទទួលបានស្ថិតិអំពីផលប៉ះពាល់ និងទស្សនិកជន Google មានទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនោះ៖ https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en</th”></table”>
 • យើង អាច ចង ក្រង ស្ថិតិ អំពី ការ ប្រើប្រាស់ វែបសាយត៍ របស់ យើង រួម មាន ទិន្នន័យ អំពី ចរាចរណ៍ លំនាំ ការ ប្រើប្រាស់ និង ព័ត៌មាន ផ្សេង ទៀត ។ យើងអាចនឹងចែករំលែកទិន្នន័យបែបនេះជាមួយភាគីទីបីម្ដងម្កាល។ ទិន្នន័យនឹងត្រូវបានចែករំលែក និងប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រំដែននៃច្បាប់។
 • នៅ ក្នុង កាលៈទេសៈ ជាក់លាក់ យើង អាច ត្រូវ បាន តម្រូវ ដោយ ស្រប ច្បាប់ ដើម្បី ចែក រំលែក ទិន្នន័យ ជាក់លាក់ ដែល កាន់ កាប់ ដោយ ពួក យើង ដែល អាច រួម បញ្ចូល ទិន្នន័យ ទូទៅ ជា ឧទាហរណ៍ ដែល យើង ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង នីតិ វិធី ផ្លូវ ច្បាប់ ដែល យើង កំពុង អនុវត្ត តាម តម្រូវ ការ នៃ ច្បាប់ បញ្ជា តុលាការ ឬ អាជ្ញាធរ រដ្ឋាភិបាល ។ យើងមិនតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមបន្ថែមទៀតពីអ្នកក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះទេ ហើយនឹងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលមានភ្ជាប់នឹងច្បាប់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយើង។

7. សន្តិសុខ

យើងប្រើនិតិវិធី និងដំណើរការសន្តិសុខស្តង់ដារ និងបច្ចេកទេសសមស្រប ដើម្បីការពារការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ និយោជិត ភ្នាក់ងារ និងសហការីរបស់យើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្រោមការគ្រប់គ្រងសមហេតុផលរបស់ពួកគេ ដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។

ក្នុងស្ថាប័ន ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវបានកម្រិតចំពោះអ្នកដែលត្រូវការការចូលប្រើ ដើម្បីបំពេញទំនួលខុសត្រូវការងាររបស់ពួកគេ ហើយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាការសម្ងាត់។

8. សិទ្ធិក្នុងការដកនិងដកព័ត៌មាន

ដើម្បី ប្រើ លក្ខណៈ ពិសេស និង មុខ ងារ ទាំងអស់ ដែល មាន នៅ លើ គេហទំព័រ របស់ យើង អ្នក អាច ត្រូវ បាន តម្រូវ ឲ្យ ដាក់ ជូន ឬ អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ ប្រមូល ទិន្នន័យ ជាក់លាក់

9. តើអ្នកអាចចូលប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ដែលរក្សាទុកដោយយើង។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីលម្អិតបន្ថែមនៅ privacy@howtouseabortionpill.org

10. តើយើងប្រើខូឃីស៍ទេ?

” ឃុកឃី” គឺជាព័ត៌មានតូចៗដែលដាក់ដោយគេហទំព័រលើថាសកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ខូគីមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរសើបណាមួយពីអ្នកទេ។ យើងប្រើខូគី ដើម្បីវិភាគទិន្នន័យអំពីចរាចរណ៍គេហទំព័ររបស់យើង​ដែលជួយយើងរក្សាទុកចំណូលចិត្តរបស់អ្នកសម្រាប់ការចូលមើលនៅពេលក្រោយរបស់អ្នក។ ការធ្វើបែបនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័ររបស់យើងតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក ដែលនឹងជួយយើងឱ្យផ្ដល់សេវាកម្មលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដល់អតិថិជនរបស់យើង។ អ្នកអាចជ្រើសរើសទទួលយក ឬបដិសេធខូគី។ សូមជ្រាបថា តាមរយៈការធ្លាក់ចុះនៃខូគី អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពបានទេ។

គេហទំព័ររបស់យើងប្រើកម្មវិធីវិភាគហ្គូហ្គលភីវីកនិងវីមេអូដើម្បីប្រមូលនិងវិភាគស្ថិតិប្រើប្រាស់ដែលជួយឱ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបដែលមនុស្សប្រើគេហទំព័ររបស់យើង ការប្រើប្រាស់របស់យើងមិនមានហានិភ័យណាមួយចំពោះឯកជនភាពរបស់អ្នក ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងដោយសុវត្ថិភាពឡើយ។ វាជួយឱ្យយើងធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងប្រសើរឡើងជានិច្ច ធ្វើឱ្យវាក្លាយជាបទពិសោធន៍ប្រសើរ និងមានប្រយោជន៍ជាងមុនសម្រាប់អ្នក។

11. គេហទំព័រដែលបានតភ្ជាប់

គេហទំព័រនេះអាចមានតំណទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ សូមជ្រាបថាយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តឯកជនភាពនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតបែបនេះទេ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ដឹងនៅពេលពួកគេចាកចេញពីគេហទំព័រនេះ និងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រនីមួយៗដែលពួកគេចូលមើល។ នៅពេលយើងជ្រើសរើសគេហទំព័រ ដើម្បីភ្ជាប់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយ ក៏ការជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះអនុវត្តតែចំពោះព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននៅលើគេហទំព័រផ្ទាល់របស់យើងប៉ុណ្ណោះ។

12. ការទាក់ទងមកយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគេហទំព័ររបស់យើងឬគោលនយោបាយឯកជននេះ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែលនៅ privacy@howtouseabortionpill.org

13. ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

សូមប្រាកដថា សំណួររបស់អ្នកច្បាស់ ជាពិសេសប្រសិនបើវាជាការស្នើសុំព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នក។

Please ensure that your query is clear, particularly if it is a request for information about the data we hold about you.

Changes to Our Privacy Policy

We may change this Privacy Policy as we may deem necessary from time to time, or as may be required by law. Any changes will be immediately posted on Our Website and you will be deemed to have accepted the terms of the Privacy Policy on your first use of Our Website following the alterations. We recommend that you check this page regularly to keep up-to-date.

អ្នកនិពន្ធ៖

 • រាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានសរសេរដោយក្រុមការងារ HowToUseAbortionPill.org ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារ និងពិធីសារពី សហព័ន្ធរំលូតកូនថ្នាក់ជាតិ, Ipas, អង្គការសុខភាពពិភពលោក, DKT អន្តរជាតិ និង carafem។
 • សហព័ន្ធរំលូតកូនថ្នាក់ជាតិ (NAF) គឺជាសមាគមគ្រូពេទ្យផ្តល់សេវារំលូតកូនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅអាមេរិកខាងជើង និងឈានមុខគេនៅក្នុងចលនាគាំទ្រជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួន។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាមសេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីគោលការណ៍គ្លីនិកឆ្នាំ 2020 ចេញផ្សាយដោយ NAF។
 • Ipas គឺជាអង្គការអន្តរជាតិតែមួយគត់ ដែលផ្តោតតែលើការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព និងការថែទាំផ្នែកពន្យាកំណើត។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាម ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្លីនិកស្តីពីសុខភាពបន្តពូជឆ្នាំ 2019 ចេញផ្សាយដោយ Ipas។
 • អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) គឺជាទីភ្នាក់ងារជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអន្តរជាតិ។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាម ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពឆ្នាំ 2012៖ សេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីបច្ចេកទេស និងគោលការណ៍ សម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ចេញផ្សាយដោយ WHO។
 • DKT អន្ដរជាតិគឺជាអង្គការមួយដែលបានចុះបញ្ជី មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1989 ដើម្បីផ្តោតឥទ្ធិពលនៃទីផ្សារសង្គមលើប្រទេសធំៗមួយចំនួន ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការធ្វើផែនការគ្រួសារ ការបង្ការមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ និងការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព។
 • carafem គឺជាបណ្តាញគ្លីនិកមួយ ដែលផ្តល់នូវការថែទាំ និងការរំលូតកូនប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងមានវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីឱ្យមនុស្សអាចគ្រប់គ្រងចំនួន និងគម្លាតកូនៗរបស់ពួកគេបាន។
HowToUseAbortionPill.org មានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នចុះបញ្ជីមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក 501c(3)។
HowToUseAbortionPill.org ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

ដំណើរការដោយ Women First Digital