រេប បេ ប ំ ប់ពនតកូន

Introduction_illustration_01

មុនេពលេ ប ំ ប់េនះ សូម នអំព ដ ី ំបូ នរបស់េយង មុនេពលេ ប ំ ប់េនះ។ តវ កដ ៖, read over our advice on Before Using The Pill. Be sure:

 • ដំេណរ នគភ៌របស់អ ក សិតេ កង រគណ ដំេណរ នគភ៌របស់េយង
 • អក ន តតពិន ត ិ េឡងវញេល រគិតពិ រ ង ំ អស់ និងដំបូ នទូេ របស់េយង
 • អក នែផន រសុវតិ ពេ កងករណី ន រសេ ះប ន

នជេ មសពីរស ប់ រពនតកូន មេវជ ស។ វធី ង ំ ពីរ ន បសិទ ព ៉ ង ង ំ ស់៖

Introduction_illustration_02
Introduction_illustration_warning

កំណត់ស ល់៖នវធីពីរ ៉ ងេដម ីេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol)៖ ក់ ំ ប់េ កងរនេ នីរបស់អ ក ឬ ក់ក ង ត់េ ចេ ះ ល់និង មែផក ងេ មឬអ ញេធញរបស់អ ក៖ HowToUse ផល់េ បល់ អកេ បែត ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) េ យ ក់ក ង ត់ែតប៉ុេ ះ ពីេ ះ( រ យ នេល ន ងមុន ) េហយ ន និភ័យតិច ងពី រឆងេមេ គ។

រេប បេ ប ំ ប់ពនតកូន មីេហ បីស ន (Mifepristone) + មីសូ បសល (Misoprostol)

Miifeandmiso_illustration_01

ដំ ក់ ល 1៖ េលប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) មួយ ប់ (200 មីលី ម)

Miifeandmiso_illustration_02

ក់ ល 2៖ រង ំ 24-48 េ ៉ ង។ អក តវរង ំ 24 េ ៉ ងមុននឹងេ ប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (misoprostol) ប៉ុែនរង ម ំ ិនេ ចន ង 48 េ ៉ ងេឡយ។ េ ខណៈេពលែដលអករង េ ំ ះន់ែតេធអី ធម មជីវ តរស់េ ប ំៃថរបស់អ ក ដូច រេមលែថរក កម គ ររបស់អ ក ឬេចញេ េធ រ ឬេេរ ន។

Miifeandmiso_illustration_03

ដំ ក់ ល 3៖ េ ំ ភសជៈទឹក េដម ីេធឱ ត់របស់អ ក នសំេណម។ ក់ ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) ចំន ន ួ 4 ប់ (200 មី ក ម ៃន ប់ ំន ម ី ួយៗ) េ ចេ ះ ល់របស់អ កអ ញេធញ ងេ ម (2 ប់េ មចំេហ ងនីម យ ួ ៗ)។

Miifeandmiso_illustration_04

ដំ ក់ ល 4៖ រក ទុក ប់ ំេ កង ល់របស់អ ករយៈេពល 30 ទី។ ប់ ំ ចេធឱ ត់របស់អ កសត ឬ នរស តិ ដូចដីស េ េពល ប់ ំរ យ។ មិន តវបរេ គ ឬ ទ ំ ឹកអីេ កងដំេណរ ររយៈេពល 30ទីេនះ។

Miifeandmiso_illustration_05

ដំ ក់ ល 5៖ ប ប់ពី 30 ទី សូម ងជ មះ ត់របស់អ កេ យេ បទឹក និង ំអ ៗ ី ែដលេ េសសសល់ពី ប់ ំ

ប ប់ព េ ី លប ំ ប់ម េ ី ហ បីស ន (Mifepristone) + មីសូ បសល (Misoprostol)

Miso_illustration_04
 • បសិនេបអកេ ប ំ ប់មីេហ បីស ន (mifepristone) និងមីសូ បសល (misoprostol) ំ ប់ពនតកូនេ ះអក បែហល មិន តវ រេ ជួបអកផល់េស ែថ ំស ខ ុ ពស ប់ រជួប ម នពិនិត េមលេឡយ។ សូម កដ អកមិន ន រមណ៍ នេ គស នៃផេ ះ អក ន រមណ៍ នសុខ ពលេហយ រហូរ មរបស់អ កមិនសូវធន់ធ រេឡយ។ ំ ង ំ េនះ ន បសិទ ព ស់ ែដលអង រសុខ ពពិភពេ កផល់អនុ សន៍ អក តវ ន រ ម នពិន ត ិ េមល េប៖
 • អក ន រមណ៍ ឈឺ ប់ ឬ បសិនេប ន រឈឺ ប់របស់អ កមិនទទួល នល បេសរ ងមុន ប ប់ពរយៈេពលពីរឬបីៃថ។ បសិនេប រណ៍េនះេកតេឡងេ ះ សូមែសងរក រព លែផកេវជ ស មៗ។

  អកេ ែត ន រមណ៍ នេ គស នៃផេ ះពីរស ហ៍ ប ប់ពី រេលប ំ ប់ពនតកូន។

  រហូរ មរបស់អ ក ន ន ពធន់ធ រ និងមិនធូរ ល ងមុន ប ប់ពីរយៈេពលពីរស ហ៍។

រេប បេ ប ំ ប់ពនតកូន មីសូ បសល (Misoprostol) ែតប៉ េ ុ ះ

សចកីែណ ំ ង ំ េនះសនត អកេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) 12 ប់ ែដលមួយ ប់ ន 200 មី ក ម។

Miso_illustration_01

ដំ ក់ ល 1៖

 • េ ំ ភសជៈទឹក េដម ីេធឱ ត់របស់អ ក នសំេណម។ ក់ ំ 4 ប់ េ ចេ ះ ល់របស់អ ក និងេ អ ញេធញ ងេ ម (2 ប់េ មចំេហ ងនីមួយៗ)។
 • រក ទុក ប់ ំេ កង ល់របស់អ ករយៈេពល 30 ទី។ ប់ ំ ចេធឱ ត់របស់អ កសត ឬ នរស តិដូចដីស េ េពល ប់ ំរ យ។ មិន តវបរេ គ ឬ ទ ំ ឹកអីេ កងដំេណរ ររយៈេពល 30 ទីេនះ។
 • ប ប់ពី 30 ទី សូម ងជ មះ ត់របស់អ កេ យេ បទឹក និង អ ំ ីៗែដលេ េសសសល់ពី ប់ ំ។
 • រង ំ 3-4 េ ៉ ង មុនេពល ប់េផមដំេណរ រ
Miso_illustration_02

ដំ ក់ ល 2៖ដំេណរ រដំ ក់ ល 1 េឡងវញ េ យេ ប ំ 4 េ ំ ផ ងេទ ត។ សូមចង ំ េដម ីរង ំ 3-4 េ ៉ ង មុនេពល ប់េផមដំេណរ រដំ ក់ ល 3។

Miso_illustration_03

ដំ ក់ ល 3៖ដំេណរ រដំ ក់ ល 1 េឡងវញ េ យេ បឈុត ប់ ំ 4 ច ំ ង ុ េ យ។

ប ប់ព េ ី លប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (Misoprostol)

 • តវយល់ដ ង ឹ អំព អ ី ីែដល តវរពឹងទុក ប ប់ពីេលប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (misoprostol) េ ទីេនះ។
 • បសិនេបអក ប់ នប ឈឺចុក ប់េ ះេ ះ ំ ប់អុីប៊ូ បេហន (Ibuprofen) ំ ប់ល េដម ីេ ះ យប ឈឺ ប់។ អក ចទិញ ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (ibuprofen 200មីលី ម) េ កែនងគិតលុយេ យ ល់ (េ យ នេវជប ) េ កង បេទស គេ ចនបំផុ ត។ េលប ំ 3-4 ប់ (200 មីលី ម) េរ ង ល់ 6-8 េ ៉ ង។ រណ៍េនះគួរែតេធឱ ន រឈឺ ប់របស់អ កនល បេសរ ងមុន។ (សូមចង ំ អក ចេលប ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (ibuprofen) ផងែដរ មុន រេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol)។
Miso_illustration_04
 • បសិនេបអកេ ប ំ ប់មីេហ បីស ន (mifepristone) និងមីសូ បសល (misoprostol) ំ ប់ពនតកូនេ ះអក បែហល មិន តវ រេ ជួបអកផល់េស ែថ ំស ខ ុ ពស ប់ រជួប ម នពិនិត េមលេឡយ។ សូម កដ អកមិន ន រមណ៍ នេ គស នៃផេ ះ អក ន រមណ៍ នសុខ ពលេហយ រហូរ មរបស់អ កមិនសូវធន់ធ រេឡយ។ំងេនះ ន បសិទ ព ស់ ែដលអង រសុខ ពពិភពេ កផល់អនុ សន៍ អក តវ ន រ ម នពិន ត ិ េមល េប៖
 • អក ន រមណ៍ ឈឺ ប់ ឬ បសិនេប ន រឈឺ ប់របស់អ កមិនទទួល នល បេសរ ងមុន ប ប់ពរយៈេពលពីរឬបីៃថ។ បសិនេប រណ៍េនះេកតេឡងេ ះ សូមែសងរក រព លែផកេវជ ស មៗ។

  អកេ ែត ន រមណ៍ នេ គស នៃផេ ះពីរស ហ៍ ប ប់ពី រេលប ំ ប់ពនតកូន។

  រហូរ មរបស់អ ក ន ន ពធន់ធ រ និងមិនធូរ ល ងមុន ប ប់ពីរយៈេពលពីរស ហ៍។


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.