អំពី រពនតកូន មេវជ ស

ការរំលូតដោយប្រើឱសថ ឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា ការរំលូតដោយលេបថ្នាំ សំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ការមានមានផ្ទៃពោះ។ អ្នកអាចប្រើឱសថរំលូតឈ្មោះថា មីហ្វេប្រីស្តូន (Mifepristone) រួមជាមួយមីសូប្រូស្តូល (misoprostol) ឬប្រើតែថ្នាំ មីសូប្រូស្តូល (misoprostol) មួយមុខក៏បាន។ ថ្នាំទាំងនេះ អាចត្រូវបានគេបញ្ចូលតាមទ្វារមាស ឬដាក់នៅក្រោមអណ្តាត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងសូមណែនាំឱ្យដាក់នៅក្រោមអណ្តាត ដើម្បីជៀសវាងការរកឃើញ។ អង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ថ្នាក់ការរំលូតដោយប្រើឱសថជាវិធីអន្តរាគមន៍ថែទាំសុខភាពដោយខ្លួនឯង ដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការការត្រួតពិនិត្យពីអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល។ មានន័យថា វាអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងយ៉ាងងាយស្រួលនៅផ្ទះរបស់អ្នក។ ពិធីសារ HowToUseAbortionPill ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះរហូតដល់ ១៣ សប្តាហ៍។

About Medical Abortion
How it Works Abortion Pills

របៀបដែលវាដំណើរការ

ែដលេ ប ំ ប់ពនតកូន នដំេណរ រេ យ របនរបនយ និងេបក ត់ស ន (េបកស ន) និងប លឱ ស នក ក់ែដលរុញេចញដំេណរ នគភ៌។

មធម រេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) មួយឈុត ដំបូងកងរយៈេពល 1 េ 2 េ ៉ ងេ ះ ំ តវ ន សបចូលេ កង ង យរបស់អ ក អកនឹង ប់េផមឈឺច ក ុ ប់ក ងេ ះនិងហូរ ម។មធមរពនតកូនេកតេឡងកងរយៈេពល 24 េ ៉ ងពី រេលប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (misoprostol) ចុងេ យ។ ញឹក ប់ េកតេឡងមុនេពលេ ះ។

ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ

បសិនេបអក ន រ ពយ រម អក ច ប់េ េពលអក ន លិ ដំេណរ នគភ៌។ ចេមលេ ដូច ែផទំ ំង ជូរពណ៌េ ងងឹតតូចៗ និង សេសង; ឬថង់ត ច ូ មួយហ៊ ព័ ុ ទ េ យស ស ប់ទន់ៗ។ស័យេល យុៃនដំេណរ នគភ៌េ ះ លិ ំងេនះ ច នទំហំត ច ូ ង កចកៃដរបស់អ ក រហូតដល់េ ទំហ ប ំ ៉ុនេមៃដរបស់អ ក។ បសិនេបអក កំណត់អតស ណ លិ ង ំ េនះគឺ រប ញ ររលូតកូនទទួល នេ គជ័យ។ញឹក ប់ លិ នៃផេ ះ ចរុ េ យកំណក ម។ អកមិន ចេមលេឃញ េទ លុះ ែតអកេមលេ យបង បយ័ត ៉ ង ង ំ ។

សេចក្ដីយោង:

HowToUseAbortionPill.org មានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នចុះបញ្ជីមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក 501c(3)។
HowToUseAbortionPill.org ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

ដំណើរការដោយ Women First Digital