អំពី រពនតកូន មេវជ ស

បេទស េ ចន នច ប់ែដល ក់ព័ន ព ច ប ពឹត េ នអំពី រពនតកូន និង រេ ប ំ ប់ពនតកូន។ េ កង បេទសរពនតកូនមិន តវ នកំណត់លកខណតឹងរុ ងេ ះ គេពទ គេ ចនែណ ំឱ េ ប ម ំ ីេហ បីស ន(mifepristone) និងមីសូ បសល (misoprostol)កងរយៈេពលដំេណរ នគភ៌ 11 ស ហ៍ដ ប ំ ង ូ ប៉ុែន ំ ់មីសូ បសល (misoprostol)ល់ ន បសិទ ពខស់ក ងរយៈេពល 11 ស ហ៍ដ ប ំ ូងផងែដរ។ េ គស ៃន រពនតកូនេ យេ ប ំ ប់ ន ព សេដ ង េ នឹងដំេណររលូតកូនែដលេកតេឡងេ យឯកឯងនិង រពនតកូនេ យេ ប ំ ប់ នសុវតិ ពស ប់ សី កង រេ ប ស់ លកណៈឯកជន។

About Medical Abortion
How it Works Abortion Pills

របៀបដែលវាដំណើរការ

ែដលេ ប ំ ប់ពនតកូន នដំេណរ រេ យ របនរបនយ និងេបក ត់ស ន (េបកស ន) និងប លឱ ស នក ក់ែដលរុញេចញដំេណរ នគភ៌។

មធម រេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) មួយឈុត ដំបូងកងរយៈេពល 1 េ 2 េ ៉ ងេ ះ ំ តវ ន សបចូលេ កង ង យរបស់អ ក អកនឹង ប់េផមឈឺច ក ុ ប់ក ងេ ះនិងហូរ ម។មធមរពនតកូនេកតេឡងកងរយៈេពល 24 េ ៉ ងពី រេលប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (misoprostol) ចុងេ យ។ ញឹក ប់ េកតេឡងមុនេពលេ ះ។

ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ

បសិនេបអក ន រ ពយ រម អក ច ប់េ េពលអក ន លិ ដំេណរ នគភ៌។ ចេមលេ ដូច ែផទំ ំង ជូរពណ៌េ ងងឹតតូចៗ និង សេសង; ឬថង់ត ច ូ មួយហ៊ ព័ ុ ទ េ យស ស ប់ទន់ៗ។ស័យេល យុៃនដំេណរ នគភ៌េ ះ លិ ំងេនះ ច នទំហំត ច ូ ង កចកៃដរបស់អ ក រហូតដល់េ ទំហ ប ំ ៉ុនេមៃដរបស់អ ក។ បសិនេបអក កំណត់អតស ណ លិ ង ំ េនះគឺ រប ញ ររលូតកូនទទួល នេ គជ័យ។ញឹក ប់ លិ នៃផេ ះ ចរុ េ យកំណក ម។ អកមិន ចេមលេឃញ េទ លុះ ែតអកេមលេ យបង បយ័ត ៉ ង ង ំ ។

សេចក្ដីយោង:

HowToUseAbortionPill.org មានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នចុះបញ្ជីមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក 501c(3)។
HowToUseAbortionPill.org ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។