មុនេពលេ ប ំ ប

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានអារម្មណ៍ដឹងជាមុន និងត្រៀមខ្លួនឱ្យរួចរាល់មុនពេលរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់។

1. រគណ ដំេណរ នគភ
2. រគិតពិ រ
3. ដំបូ នទូេ
4. រេរ បចំែផន រសុវតិ ព
Pregnacy calculator

រគណ ដំេណរ នគភ

េតអក នៃផេ ះរយៈេពលប៉ុ នេហយ? រ វ វប ញ រពនតកូនេ យ រេ ប ំ តវ នផល់អនុ សន៍ ញឹក ប់ប ផ ំ ុតស ប់ដំេណរ នគភ៌ មុនេពល 10 ស ហ៍ ប់ ង ំ ពី រមករដូវចុងេ យរបស់អ ក។េ ប រគណ ដំេណរ នគភ៌ េដម ីកំណត់ េតអក នៃផេ ះរយៈេពលប៉ុ នេហយ ប់ ង ំ ពី រមករដូវចុងេ យរបស់អ ក។

ប្រសិនបើរយៈពេលចុងក្រោយរបស់អ្នក បើកបានចាប់ផ្តើមឬបន្ទាប់ពី:

25 សីហា 2022

អ្នកនៅតែអាចពិចារណាថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូនបាន

រគិតពិ រ

បសិនេបអក នឧបករណ៍ពន កំេណតកង ក់ស នេ កងស ន ( ឧ ហរណ៍កង ក់ក ងស នែខ រុ IUD ឬកង ក់ក ងស ន បេហសេសរូ IUD) អក តវយក េចញ។ កង ក់ក ងស ន IUDតវែតយកេចញមុនេពលេ ប ំ ប់ពនតកូន។

បសិនេបអកកំពុងរស់េ េ យ នេមេ គេអដស៍ HIV គឺ ន់ែតេធឱ កដ អកមិនទទួលរង រឈឺ ំង ង អក ន រេ ប ំែដល ច រ រ រេកនេឡងវរុស និង មរេប បេផ ងេទ តសុខ ពរបស់អ កគឺល ។

ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីការរក្សាការរំលូតកូនរបស់អ្នកជាលក្ខណៈឯកជនតាមដែលអាចធ្វើបានសូមទុកថ្នាំរំលូតកូននៅក្រោមអណ្តាតជំនួសឱ្យទ្វារមាស នី។ ចំេ ះ ន ពមិន សលែដលអក នប សគ ញ និង តវែសងរកជំន យ ួ ែផកេវជ សេ ះ ំ ប់េ ែត ចេមលេឃញ បសិនេប នេ បកងរនេ នី។ េ បេទសខះអក ច តវ នេគ យ រណ៍ បសិនេប ំ ប់ តវ នេគរកេឃញេ កងរនេ នីរបស់អ ក។

បសិនេបអកកំពុងបំេ េ ះ រកេ ះ រេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) ចបងឱ កូន នជំងឺ គរូ ស។ េដម ីេជ ស ងប េនះ គឺ របំេ េ ះ រកេ ះ សូមេ ប ំ ប់មីសូ បសល(misoprostol) េហយរង ំ 4 េ ៉ ងមុនេពលអកបំេ េ ះ ករកមងេទ ត។

បសិនេបអក នេសក ង ំ ឬ នេ គខះ ម កហម ( ន តិែដកក មិត បកង មរបស់អ ក ) េ ះ សូមែសងរកអកផល់េស ែថ ំសុខ ព ែដល អកសិតេ មិន យែដលេធដំេណរមកមិន េលសពី 30 ទែដល ចជួយ នេ េពលអក តវ រអកផល់េស ែថ ំស ខ ុ ព។ បសិនេបអក នេសក ង ំ ឬ នេ គខះ ម កហម ៉ ង ំង សូមពិេ ះ មួយ គេពទ មុនេពលេ ប ំ ប់ពនតកូន។

ដំបូ នទូេ

របរេ គតិចតួច (ឧ ហរណ៍នំ សយេ កកឃ័រ ឬឬនំបុ័ង ង ំ ចជួយចំេ ះ រចេ ចង់ក ត)
ផឹកទឹក ឱ នេ ចនេ មដំេណរ រ ង ំ សង
េពលអកេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) េ ះ តវសិតេ កែនងមួយ (ដូច ផះរបស់អ ក) កែនងែដលអក ន ពឯកជន និង ចេដករយៈេពលពីរបីេ ៉ ង ប ប់ពីអ កេ ប ំ បេ េពលអកចង់េ ប។
តវ ននរ ក់ស ត ិ េ មួយអក ែដល ចេមលែថ ំអ កែដល ចជួយអក។
សូមគិតពិ រ អំពី រេលប ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (Ibuprofen) មុនេពលអកេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) េដម ីជួយ ត់បនយ រឈឺ ប់ពីក ងេ ះ
រ បចំែផន រសុវតិ ព មុនេពលេ ប ំ ប់ពនតកូន កងករណីអ ក តវ រជំនួយែផកេវជ សសេ ះប ន់។ (តណ ប់េ ែផក)

រេរ បចំែផន រសុវតិ ព

“េ ង ម រស ជរបស់ស េមរកៃន គេពទ ែផកបេងតកូននិង គេពទ ែផកេ គ សី រពនតកូន មេវជ សកងមួយ តី សដំបូង គឺ នីតិវ ធីមួយកងចំេ មនីតិវ ធីេវជ សែដល នសុវតិ ពបំផុត។ េ ះ ៉ ង ក៏េ យក៏អ ក តវេ ត មខន េ សចផងែដរ ចំេ ះ រសេ ះប ន់ ងេវជ ស មួយែដល ចេកត នេឡង។ សូមគិតពិ រ អំពីសំណួររបស់េយងដូច ងេ ម េដម ជ ី យ ួ េរ បចំែផន រសុវតិ ពរបស់អ ក កងករណីែដលអក តវ រែផន រ។

អក តវ រេធដំេណរេ ទីេ ះកងរយៈេពល 1 េ ៉ ង ឬតិច ងេនះ។ ( បសិនេបអក ន ពេសក ំង រខះ ម កហមេ ះ អក ចេ ទីេ ះកងរយៈេពល 30 ទី។ )

ត ននរ ក់ស ត ិ េ មួយអក ែដល ចេបកបរ នឬេទ? េតអកនឹងជិះ ក់សុីឬេទ? មេធ យេធដំេណរេតនឹង តវចំ យ ក់ៃមប៉ុ នេលមេធ យេធដំេណរ េហយមេធ យេធដំេណរនឹង ច ន 24 េ ៉ ងឬេទ? សូមមិន នសុវតិ ពេឡយ កង រេបកបរេ យខនឯងេ ន់មនីរេពទ េ អំឡ ងេពលសេ ះប ន់ ងេវជ ស។

ត រពនតកូន មេវជ ស ឬ រពនតកូនេ ផះ តវ នកំណត់លកខណែផកច ប់ត ង ឹ រុ ង េ ទីកែនងអករស់េ ឬេទ? េតអក ចនិ យអីេ ន់ គេពទ របស់អ កេដម ីឱ ពួកេគយល់អំព ជ ី ំន យ ួ ែដលអក តវ រ ប៉ុែន រណ៍េ ះ រ រ ពឯកជនរបស់អ ក? េយងខំ ន រផល់េ បល់មួយចំន ន ួ បសិនេបអក តវ រជំន យ ួ អំពី រគិតពិ រ អីខ ះែដល តវនិ យ។

េ កង បេទសមួយចំន ន ួ រពនតកូន មេវជ ស ឬ រពនតកូនេ ផះ កំណត់លកខណែផកច ប់តឹងរុ ង។ រណ៍េនះ នន័យ បសិនេបអក តវ រជំន យ ួ ែផកេវជ សសេ ះប ន់ អក ច តវ រ បង បយ័ត អំព អ ី ីែដលអក តវនិ យ។ រពនតកូន មេវជ ស នេ គស ដូច ដូច ដំេណររលូតកូន មធម តិ ( តវ នេគ លផងែដរ ររលូតកូនែដលេកតេឡងេ យឯកឯង)។ ដូេចះអក ចនិ យអី ដូច ៖

  • “ខំមិន កដ អីែដលកំពុងេកតេឡង។ ខំ នហូរ ម។”
  • “ខំហូរ ម ប៉ុែនមិន ន រមណ៍ ដូច េ នឹងេពលធម របស់ខ ំេឡយ។”
  • ខំ នហូរ ម មៗ េហយខំ ន រភ័យ ចនអីខ ស ុ ឆងេកត នេឡង ។

សេចក្ដីយោង:

HowToUseAbortionPill.org មានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នចុះបញ្ជីមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក 501c(3)។
HowToUseAbortionPill.org ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។