មុនេពលេ ប ំ ប

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានអារម្មណ៍ដឹងជាមុន និងត្រៀមខ្លួនឱ្យរួចរាល់មុនពេលរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់។

1. រគណ ដំេណរ នគភ
2. រគិតពិ រ
3. ដំបូ នទូេ
4. រេរ បចំែផន រសុវតិ ព
Pregnacy calculator

រគណ ដំេណរ នគភ

េតអក នៃផេ ះរយៈេពលប៉ុ នេហយ? រ វ វប ញ រពនតកូនេ យ រេ ប ំ តវ នផល់អនុ សន៍ ញឹក ប់ប ផ ំ ុតស ប់ដំេណរ នគភ៌ មុនេពល 10 ស ហ៍ ប់ ង ំ ពី រមករដូវចុងេ យរបស់អ ក។េ ប រគណ ដំេណរ នគភ៌ េដម ីកំណត់ េតអក នៃផេ ះរយៈេពលប៉ុ នេហយ ប់ ង ំ ពី រមករដូវចុងេ យរបស់អ ក។

ប្រសិនបើរយៈពេលចុងក្រោយរបស់អ្នក បើកបានចាប់ផ្តើមឬបន្ទាប់ពី:

9 មេសា 2024

អ្នកនៅតែអាចពិចារណាថ្នាំគ្រាប់រំលូតកូនបាន

តើអ្នកមានផ្ទៃពោះលើសពី ១៣ សប្តាហ៍មែនដែរឬទេ?

ពិធីការ HowToUseAbortionPill ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះរហូតដល់ ១៣ សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឱសថរំលូតអាចត្រូវបានយកមកប្រើនៅពេលក្រោយក្នុងការមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងពិធីការមួយផ្សេងទៀត។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចទាក់ទងទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតាមរយៈវេបសាយ www.womenonweb.org ។ ឬចូលទៅកាន់ទម្រង់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការរំលូតនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

រគិតពិ រ

ដំបូ នទូេ

iconរបរេ គតិចតួច (ឧ ហរណ៍នំ សយេ កកឃ័រ ឬឬនំបុ័ង ង ំ ចជួយចំេ ះ រចេ ចង់ក ត)
iconផឹកទឹក ឱ នេ ចនេ មដំេណរ រ ង ំ សង
icon េពលអកេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) េ ះ តវសិតេ កែនងមួយ (ដូច ផះរបស់អ ក) កែនងែដលអក ន ពឯកជន និង ចេដករយៈេពលពីរបីេ ៉ ង ប ប់ពីអ កេ ប ំ បេ េពលអកចង់េ ប។
iconតវ ននរ ក់ស ត ិ េ មួយអក ែដល ចេមលែថ ំអ កែដល ចជួយអក។
iconសូមគិតពិ រ អំពី រេលប ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (Ibuprofen) មុនេពលអកេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) េដម ីជួយ ត់បនយ រឈឺ ប់ពីក ងេ ះ
iconរ បចំែផន រសុវតិ ព មុនេពលេ ប ំ ប់ពនតកូន កងករណីអ ក តវ រជំនួយែផកេវជ សសេ ះប ន់។ (តណ ប់េ ែផក)

រេរ បចំែផន រសុវតិ ព

“េ ង ម រស ជរបស់ស េមរកៃន គេពទ ែផកបេងតកូននិង គេពទ ែផកេ គ សី រពនតកូន មេវជ សកងមួយ តី សដំបូង គឺ នីតិវ ធីមួយកងចំេ មនីតិវ ធីេវជ សែដល នសុវតិ ពបំផុត។ េ ះ ៉ ង ក៏េ យក៏អ ក តវេ ត មខន េ សចផងែដរ ចំេ ះ រសេ ះប ន់ ងេវជ ស មួយែដល ចេកត នេឡង។ សូមគិតពិ រ អំពីសំណួររបស់េយងដូច ងេ ម េដម ជ ី យ ួ េរ បចំែផន រសុវតិ ពរបស់អ ក កងករណីែដលអក តវ រែផន រ។

សេចក្ដីយោង:

HowToUseAbortionPill.org មានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នចុះបញ្ជីមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក 501c(3)។
HowToUseAbortionPill.org ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

ដំណើរការដោយ Women First Digital