មុនេពលេ ប ំ ប

រគណ ដំេណរ នគភ

េតអក នៃផេ ះរយៈេពលប៉ុ នេហយ? រ វ វប ញ រពនតកូនេ យ រេ ប ំ តវ នផល់អនុ សន៍ ញឹក ប់ប ផ ំ ុតស ប់ដំេណរ នគភ៌ មុនេពល 10 ស ហ៍ ប់ ង ំ ពី រមករដូវចុងេ យរបស់អ ក។េ ប រគណ ដំេណរ នគភ៌ េដម ីកំណត់ េតអក នៃផេ ះរយៈេពលប៉ុ នេហយ ប់ ង ំ ពី រមករដូវចុងេ យរបស់អ ក។

If your last period started on or after:

You can still consider the abortion pill.

រគិតពិ រ

Considerations illustration 01
 • បសិនេបអក នឧបករណ៍ពន កំេណតកង ក់ស នេ កងស ន ( ឧ ហរណ៍កង ក់ក ងស នែខ រុ IUD ឬកង ក់ក ងស ន បេហសេសរូ IUD) អក តវយក េចញ។ កង ក់ក ងស ន IUDតវែតយកេចញមុនេពលេ ប ំ ប់ពនតកូន។
Considerations illustration 03
 • បសិនេបអកកំពុងរស់េ េ យ នេមេ គេអដស៍ HIV គឺ ន់ែតេធឱ កដ អកមិនទទួលរង រឈឺ ំង ង អក ន រេ ប ំែដល ច រ រ រេកនេឡងវរុស និង មរេប បេផ ងេទ តសុខ ពរបស់អ កគឺល ។
Considerations illustration 05
 • បសិនេបអក ន រ ពយ រមអំពី ររក ររលូតកូនរបស់អ ក លកណៈឯកជនែដល ចេធ ន សូមេ ប ំ បពនតកូន េ ចំេហ ង ត់របស់អ កេ ចេ ះេធញនិង ល់របស់អ កេ យជំន ស ួ ឱ រ ក់ មរនេ នី។ ចំេ ះ ន ពមិន សលែដលអក នប សគ ញ និង តវែសងរកជំន យ ួ ែផកេវជ សេ ះ ំ ប់េ ែត ចេមលេឃញ បសិនេប នេ បកងរនេ នី។ េ បេទសខះអក ច តវ នេគ យ រណ៍ បសិនេប ំ ប់ តវ នេគរកេឃញេ កងរនេ នីរបស់អ ក។
Considerations illustration 02
 • បសិនេបអកកំពុងបំេ េ ះ រកេ ះ រេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) ចបងឱ កូន នជំងឺ គរូ ស។ េដម ីេជ ស ងប េនះ គឺ របំេ េ ះ រកេ ះ សូមេ ប ំ ប់មីសូ បសល(misoprostol) េហយរង ំ 4 េ ៉ ងមុនេពលអកបំេ េ ះ ករកមងេទ ត។
Considerations illustration 04
 • បសិនេបអក នេសក ង ំ ឬ នេ គខះ ម កហម ( ន តិែដកក មិត បកង មរបស់អ ក ) េ ះ សូមែសងរកអកផល់េស ែថ ំសុខ ព ែដល អកសិតេ មិន យែដលេធដំេណរមកមិន េលសពី 30 ទែដល ចជួយ នេ េពលអក តវ រអកផល់េស ែថ ំស ខ ុ ព។ បសិនេបអក នេសក ង ំ ឬ នេ គខះ ម កហម ៉ ង ំង សូមពិេ ះ មួយ គេពទ មុនេពលេ ប ំ ប់ពនតកូន។

ដំបូ នទូេ

General_illustration_01
 • ផឹកទឹក ឱ នេ ចនេ មដំេណរ រ ង ំ សង
General_illustration_02
 • េ េពលអកេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) េ ះ តវសិតេ កែនងមួយ (ដូច ផះរបស់អ ក) កែនងែដលអក ន ពឯកជន និង ចេដករយៈេពលពីរបីេ ៉ ង ប ប់ពីអ កេ ប ំ បេ េពលអកចង់េ ប។
General_illustration_03
 • របរេ គតិចតួច (ឧ ហរណ៍នំ សយេ កកឃ័រ ឬឬនំបុ័ង ង ំ ចជួយចំេ ះ រចេ ចង់ក ត)
General_illustration_04
 • តវ ននរ ក់ស ត ិ េ មួយអក ែដល ចេមលែថ ំអ កែដល ចជួយអក។
General_illustration_05
 • សូមគិតពិ រ អំពី រេលប ំ ប់អ ប ុី ៊ូ បេហន (Ibuprofen) មុនេពលអកេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) េដម ីជួយ ត់បនយ រឈឺ ប់ពីក ងេ ះ
General_illustration_06
 • េរ បចំែផន រសុវតិ ព មុនេពលេ ប ំ ប់ពនតកូន កងករណីអ ក តវ រជំនួយែផកេវជ សសេ ះប ន់។ (តណ ប់េ ែផក)

. រេរ បចំែផន រសុវតិ ព

េ ង ម រស ជរបស់ស េមរកៃន គេពទ ែផកបេងតកូននិង គេពទ ែផកេ គ សី រពនតកូន មេវជ សកងមួយ តី សដំបូង គឺ នីតិវ ធីមួយកងចំេ មនីតិវ ធីេវជ សែដល នសុវតិ ពបំផុត។ េ ះ ៉ ង ក៏េ យក៏អ ក តវេ ត មខន េ សចផងែដរ ចំេ ះ រសេ ះប ន់ ងេវជ ស មួយែដល ចេកត នេឡង។ សូមគិតពិ រ អំពីសំណួររបស់េយងដូច ងេ ម េដម ជ ី យ ួ េរ បចំែផន រសុវតិ ពរបស់អ ក កងករណីែដលអក តវ រែផន រ។

េតមជ មណលេវជ សសេ ះប ន់ 24 េ ៉ ង ែដលេ ជិតបំផ ត ុ េ ឯ ?

អក តវ រេធដំេណរេ ទីេ ះកងរយៈេពល 1 េ ៉ ង ឬតិច ងេនះ។ ( បសិនេបអក ន ពេសក ំង រខះ ម កហមេ ះ អក ចេ ទីេ ះកងរយៈេពល 30 ទី។ )

Creating_illustration_01
Creating_illustration_02

េតអកនឹងេធដំេណរេ មជ មណលេវជ សសេ ះប ន់របស់អ កេ យរេប ប ?

េត ននរ ក់ស ត ិ េ មួយអក ែដល ចេបកបរ នឬេទ? េតអកនឹងជិះ ក់សុីឬេទ? មេធ យេធដំេណរេតនឹង តវចំ យ ក់ៃមប៉ុ នេលមេធ យេធដំេណរ េហយមេធ យេធដំេណរនឹង ច ន 24 េ ៉ ងឬេទ? សូមមិន នសុវតិ ពេឡយ កង រេបកបរេ យខនឯងេ ន់មនីរេពទ េ អំឡ ងេពលសេ ះប ន់ ងេវជ ស។

េតអកនឹង ប់ គេពទ របស់អ កអំព អ ី ខ ី ះ?

ត រពនតកូន មេវជ ស ឬ រពនតកូនេ ផះ តវ នកំណត់លកខណែផកច ប់ត ង ឹ រុ ង េ ទីកែនងអករស់េ ឬេទ? េតអក ចនិ យអីេ ន់ គេពទ របស់អ កេដម ីឱ ពួកេគយល់អំព ជ ី ំន យ ួ ែដលអក តវ រ ប៉ុែន រណ៍េ ះ រ រ ពឯកជនរបស់អ ក? េយងខំ ន រផល់េ បល់មួយចំន ន ួ បសិនេបអក តវ រជំន យ ួ អំពី រគិតពិ រ អីខ ះែដល តវនិ យ។

Creating_illustration_03
Creating_illustration_04

េត តវ ប់េវជបណិតរបស់អ កអំព អ ី ខ ី ះ

េ កង បេទសមួយចំន ន ួ រពនតកូន មេវជ ស ឬ រពនតកូនេ ផះ កំណត់លកខណែផកច ប់តឹងរុ ង។ រណ៍េនះ នន័យ បសិនេបអក តវ រជំន យ ួ ែផកេវជ សសេ ះប ន់ អក ច តវ រ បង បយ័ត អំព អ ី ីែដលអក តវនិ យ។ រពនតកូន មេវជ ស នេ គស ដូច ដូច ដំេណររលូតកូន មធម តិ ( តវ នេគ លផងែដរ ររលូតកូនែដលេកតេឡងេ យឯកឯង)។ ដូេចះអក ចនិ យអី ដូច ៖

 • “ខំមិន កដ អីែដលកំពុងេកតេឡង។ ខំ នហូរ ម។"
 • “ខំហូរ ម ប៉ុែនមិន ន រមណ៍ ដូច េ នឹងេពលធម របស់ខ ំេឡយ។"
 • ខំ នហូរ ម មៗ េហយខំ ន រភ័យ ចនអីខ ស ុ ឆងេកត នេឡង ។

អ្នកនិពន្ធ៖

រាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានសរសេរដោយក្រុមការងារ HowToUseAbortionPill.org ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារ និងពិធីសារពី សហព័ន្ធរំលូតកូនថ្នាក់ជាតិ, Ipas, អង្គការសុខភាពពិភពលោក, DKT អន្តរជាតិ និង carafem។

សហព័ន្ធរំលូតកូនថ្នាក់ជាតិ (NAF) គឺជាសមាគមគ្រូពេទ្យផ្តល់សេវារំលូតកូនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅអាមេរិកខាងជើង និងឈានមុខគេនៅក្នុងចលនាគាំទ្រជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួន។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាមសេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីគោលការណ៍គ្លីនិកឆ្នាំ 2020 ចេញផ្សាយដោយ NAF។

Ipas គឺជាអង្គការអន្តរជាតិតែមួយគត់ ដែលផ្តោតតែលើការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព និងការថែទាំផ្នែកពន្យាកំណើត។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាម ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្លីនិកស្តីពីសុខភាពបន្តពូជឆ្នាំ 2019 ចេញផ្សាយដោយ Ipas។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) គឺជាទីភ្នាក់ងារជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអន្តរជាតិ។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាម ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពឆ្នាំ 2012៖ សេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីបច្ចេកទេស និងគោលការណ៍ សម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ចេញផ្សាយដោយ WHO។

DKT អន្ដរជាតិគឺជាអង្គការមួយដែលបានចុះបញ្ជី មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1989 ដើម្បីផ្តោតឥទ្ធិពលនៃទីផ្សារសង្គមលើប្រទេសធំៗមួយចំនួន ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការធ្វើផែនការគ្រួសារ ការបង្ការមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ និងការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព។

carafem គឺជាបណ្តាញគ្លីនិកមួយ ដែលផ្តល់នូវការថែទាំ និងការរំលូតកូនប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងមានវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីឱ្យមនុស្សអាចគ្រប់គ្រងចំនួន និងគម្លាតកូនៗរបស់ពួកគេបាន។


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.