អំពី រពនតកូន មេវជ ស

Responsive image

បេទស េ ចន នច ប់ែដល ក់ព័ន ព ច ប ពឹត េ នអំពី រពនតកូន និង រេ ប ំ ប់ពនតកូន។ េ កង បេទសរពនតកូនមិន តវ នកំណត់លកខណតឹងរុ ងេ ះ គេពទ គេ ចនែណ ំឱ េ ប ម ំ ីេហ បីស ន(mifepristone) និងមីសូ បសល (misoprostol)កងរយៈេពលដំេណរ នគភ៌ 11 ស ហ៍ដ ប ំ ង ូ ប៉ុែន ំ ់មីសូ បសល (misoprostol)ល់ ន បសិទ ពខស់ក ងរយៈេពល 11 ស ហ៍ដ ប ំ ូងផងែដរ។ េ គស ៃន រពនតកូនេ យេ ប ំ ប់ ន ព សេដ ង េ នឹងដំេណររលូតកូនែដលេកតេឡងេ យឯកឯងនិង រពនតកូនេ យេ ប ំ ប់ នសុវតិ ពស ប់ សី កង រេ ប ស់ លកណៈឯកជន។

ែដលេ ប ំ ប់ពនតកូន នដំេណរ រេ យ របនរបនយ និងេបក ត់ស ន (េបកស ន) និងប លឱ ស នក ក់ែដលរុញេចញដំេណរ នគភ៌។

មធម រេ ប ំ ប់មីសូ បសល (misoprostol) មួយឈុត ដំបូងកងរយៈេពល 1 េ 2 េ ៉ ងេ ះ ំ តវ ន សបចូលេ កង ង យរបស់អ ក អកនឹង ប់េផមឈឺច ក ុ ប់ក ងេ ះនិងហូរ ម។មធមរពនតកូនេកតេឡងកងរយៈេពល 24 េ ៉ ងពី រេលប ំ ប់ម ស ី ូ បសល (misoprostol) ចុងេ យ។ ញឹក ប់ េកតេឡងមុនេពលេ ះ។

Responsive image
Responsive image

បសិនេបអក ន រ ពយ រម អក ច ប់េ េពលអក ន លិ ដំេណរ នគភ៌។ ចេមលេ ដូច ែផទំ ំង ជូរពណ៌េ ងងឹតតូចៗ និង សេសង; ឬថង់ត ច ូ មួយហ៊ ព័ ុ ទ េ យស ស ប់ទន់ៗ។ស័យេល យុៃនដំេណរ នគភ៌េ ះ លិ ំងេនះ ច នទំហំត ច ូ ង កចកៃដរបស់អ ក រហូតដល់េ ទំហ ប ំ ៉ុនេមៃដរបស់អ ក។ បសិនេបអក កំណត់អតស ណ លិ ង ំ េនះគឺ រប ញ ររលូតកូនទទួល នេ គជ័យ។ញឹក ប់ លិ នៃផេ ះ ចរុ េ យកំណក ម។ អកមិន ចេមលេឃញ េទ លុះ ែតអកេមលេ យបង បយ័ត ៉ ង ង ំ ។

អ្នកនិពន្ធ៖

រាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានសរសេរដោយក្រុមការងារ HowToUseAbortionPill.org ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារ និងពិធីសារពី សហព័ន្ធរំលូតកូនថ្នាក់ជាតិ, Ipas, អង្គការសុខភាពពិភពលោក, DKT អន្តរជាតិ និង carafem។

សហព័ន្ធរំលូតកូនថ្នាក់ជាតិ (NAF) គឺជាសមាគមគ្រូពេទ្យផ្តល់សេវារំលូតកូនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅអាមេរិកខាងជើង និងឈានមុខគេនៅក្នុងចលនាគាំទ្រជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួន។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាមសេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីគោលការណ៍គ្លីនិកឆ្នាំ 2020 ចេញផ្សាយដោយ NAF។

Ipas គឺជាអង្គការអន្តរជាតិតែមួយគត់ ដែលផ្តោតតែលើការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព និងការថែទាំផ្នែកពន្យាកំណើត។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាម ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្លីនិកស្តីពីសុខភាពបន្តពូជឆ្នាំ 2019 ចេញផ្សាយដោយ Ipas។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) គឺជាទីភ្នាក់ងារជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអន្តរជាតិ។ ខ្លឹមសារដែលមាននៅលើ HowToUseAbortionPill.org ត្រូវបានអនុលោមតាម ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពឆ្នាំ 2012៖ សេចក្ដី​ណែនាំស្ដីពីបច្ចេកទេស និងគោលការណ៍ សម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ចេញផ្សាយដោយ WHO។

DKT អន្ដរជាតិគឺជាអង្គការមួយដែលបានចុះបញ្ជី មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1989 ដើម្បីផ្តោតឥទ្ធិពលនៃទីផ្សារសង្គមលើប្រទេសធំៗមួយចំនួន ដែលមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការធ្វើផែនការគ្រួសារ ការបង្ការមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ និងការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព។

carafem គឺជាបណ្តាញគ្លីនិកមួយ ដែលផ្តល់នូវការថែទាំ និងការរំលូតកូនប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងមានវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីឱ្យមនុស្សអាចគ្រប់គ្រងចំនួន និងគម្លាតកូនៗរបស់ពួកគេបាន។


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.