អំព េ ី យងខ

េតេយងខំ អ

HowToUse សហគមន៍អន ញែដលដំេណរ រេ យបុគ លែដលខិតខំ បឹងែ បង ែដលេជ សី ំងអស់េ យមិនគិតពីកែនងែដលពួកេគរស់េ េ ះ តវទទួល នជេ មស រពនតកូនែដល នសុវតិ ព។

Whoweare_illustration_01

េតេយងខំេធអីខ ះ

Whowedo_illustration_01

HowToUse ដំេណរ រែចករែលកេហតុ រណ៍ និងធន នអំពី ំ ប់ពនតកូន - អីែដល តវគិតពិ រ មុនទទួលប់ពនតកូនែដល នគុណ ពេ កែនង រេប បេ ប ំ ប់ពនតកូនេ យសុវតិ ព អីែដល ររពឹងទុក េហយេ េពល តវែសងរកជំន យ ួ ែផកេវជ ស បសិនេប តវ រ ំ ច់។ េយងខំេ ទីេនះ ផល់ជ ន ូ ព័ត៌ នដល់ សែដលពួកេគ តវ រពនតកូនេ យសុវតិ ព មលកខណ ល់របស់ពួកេគ។

េយងខំេធ រ រេ ឯ

HowToUse គឺ អង រពិភពេ ក - េយងខំេ ទីេនះេដម ផ ី ល់ព័ត៌ ន និងធន នជូនដល់ សីេ ជុំវ ញពិភពេ ក។ បចប នេយងខំ នេគហទំព័ររបស់េយងែដលបកែ ប។ េត តវ រ ែដលអកមិនេឃញឬ? សូម ក់ទងេយងខំ មអុីែម៉ល info@howtouseabortionpill.org

Wherewework_illustration_01

របដិេសធន៍ទទួលខុស តវ៖

រខិតខំ បឹងែ បង ំង យ តវ នេធេឡងេដម ី ព័ត៌ នែដល នេ េលទំព័រៃនេគហទំព័រេនះ គឺ តឹម តវ។ េ ះ ៉ ងនិងអកនិពន ចមិនទទួលយក រទទួលខុស តវចំេ ះ ព តឹម តវៃនព័ត៌ ន ែដល នប ញេ េពលផល់ជូន មួយ។

Disclaimer_illustration_01

References

Reference_illustration_01
  • Abortion Facts. National Abortion Federation;n.d.
  • Assorted Abortion Resources.Guttmacher; n.d.
  • Clinical Practice Handbook for Safe Abortion. Geneva: World Health Organization; 2014.
  • Creinin, M & Grossman D(2014). Medical Management of First-Trimester Abortion: 143(2):1-18.
  • The Abortion Pill: Medical Abortion with Mifepristone and Misoprostol. The Feminist Women’s Health Center; 2010.
  • Using the combination of Mifepristone and Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
  • Using Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
  • Vekemans, M(n.d.) First trimester abortion guidelines and protocols – Surgical and medical procedures. International Planned Parenthood Federation.
  • Von Hertzen H & Baird D(2006). Frequently asked questions about medical abortion. Contraception: 74(1):3-10.
  • Women's Health Care Physicians. Induced Abortion - ACOG. American College of Obstetricians and Gynecologists,May 2015. Web.

លកខណេស កម៖

រចូលដំេណរ រ និង រេ ប ស់ www.howtousetheabortionpill.org ( មន័យេនះសំេ េល “េគហទំព័រ ”) និងព័ត៌ ន រូប ព អតបទ និងវេដអែដល ចេ ប ន មរយៈេគហទំព័រ េនះេ យ ស់កមសិទ ិ និង បតិបតិករេគហទំព័រ ("េយងខំ " ឬ "េយង" ) តវ នកំ ណត់ល កខណ ខែចងកងកិច សន និងលិខិតជូនដំណ ង ឹ ដូច ងេ ម ("លកខណេស កម") ។េ យ រចូលដំេណរឬទទួលព័ត៌ នែដល នេ កងេគហទំព រ ័ េនះ អកេ ប ( ង ំ "េ កអក" ឬ “អកេ ប") យល់ ពមចំេ ះលកខណេស កម ំងអស់ ដូចែដល ច តវេធបចប ន ពេ យេយងខំយូរៗមង។

េគហទំព័រេនះ មិន នបំណងជំន ស ួ ឱ រផល់ដំបូ ន ឬ រែថ ំែផកេវជ ស ល់ខ ន េហយមិន តវពឹងែផក មែបបេនះេឡយ។ អក តវ នែណ ឱ ំ ែសងរកដំបូ នពីអ កជំ ញវ ជីវៈេវជ សែដល ក់ទងនឹងសំណួរឬ រ ពយ រមអំព ស ី ុខ ពបុគ ល ល់ខ នរបស់អ ក។

េគហទំព័រេនះ មិន នបំណងជំន ស ួ ឱ រផល់ដំបូ ន ឬ រែថ ំែផកេវជ ស ល់ខ ន េហយមិន តវពឹងែផក មែបបេនះេឡយ។ អក តវ នែណ ឱ ំ ែសងរកដំបូ នពីអ កជំ ញវ ជីវៈេវជ សែដល ក់ទងនឹងសំណួរឬ រ ពយ រមអំព ស ី ុខ ពបុគ ល ល់ខ នរបស់អ ក។

េ យមិន ក់ព ន ័ លកខណអីម យ ួ េកត នេឡង ែដលេយងខំនឹងទទួលខុស តវចំេ ះ បេភទៃន រ ត់បង់ឬ រខូច ត មួយែដល ចទទួលរង ែដលរួម ន ង ំ ររងរបួស ល់ខ ន ឬ រ ប់ែដលប លមកពី រេ ប សេគហទំព័រ របស់នរ ក់ តិ មួយែដល នបេ ះេ េលេគហទំព័រ ឬ រ ក់ទងរ ងអកេ បេគហទំព័រមួយ មិន មអន ញ ឬេ ប ញេឡយ។

Should citizens living in countries where abortion is illegal decide to visit the Website, we will not be held liable for any use or misuse of the information provided by this Website. If you access the Website where it may not be legal to do so, you do so at your own risk. You are responsible for compliance with the laws of your jurisdiction.

We are not responsible for any technical problems or errors related to the use of the Website, nor for any damages and injuries resulting from such problems or errors. Those problems may include, but are not limited to: Failure of delay of email communication, network, servers, overload of traffic on the internet, software and hardware problems, theft or defect of any devices.

You must not attempt to interfere with the proper working of the Website and, in particular, you must not attempt to circumvent security, tamper with, hack into, or otherwise disrupt the Website or any computer system, server, router or any other internet-connected device. We cannot and do not guarantee that any content of the Website will be free from infection, viruses and/or other code that has contaminating or destructive properties. You are responsible for implementing sufficient procedures and virus checks to satisfy your particular requirements for the safety and reliability of data input and output. We do not accept liability for any losses or claims arising from any inability to access the Website.

You agree to defend, indemnify, and us, and all directors, members, staff, contractors, and volunteers (collectively, the “Indemnitees”) harmless from and against any and all costs, charges, expenses, fees, claims, actions or demands, liabilities and settlements including without limitation, reasonable legal, accounting, or other professional fees, whether incurred alone or jointly with others, which the Indemnitees may suffer, sustain, incur or be required to pay resulting from, or incurred in respect to any action, suit, proceeding, investigation or claim which may be brought, commenced, made, prosecuted or threatened against any of the Indemnitees howsoever arising and whether arising in law, equity or under statute, regulation or governmental ordinance of any jurisdiction, arising from or related to your use of the Website, including the information obtained through the Website, your breach of these Terms of Service and/or your violation of applicable laws.

The Website contains links to third party sites. Any outside links are provided only as a convenience. Your use of outside links is at your sole risk. Any links from the Website do not constitute endorsement of any third party, its website, or its goods or services. We are not responsible for any websites, services or other materials linked to or from the Website, and we disclaim all liability for any injury you may experience by using such materials.

We do not make any warranty or representation that information on the Website is appropriate or available for use in any jurisdiction. By accessing the Website, you warrant and represent to us that you are legally entitled to do so and to make use of information made available via the Website.

You expressly agree that exclusive jurisdiction for any dispute with us or the Website, or in any way relating to your use of the Website, resides in the Canadian courts and you further agree and expressly consent to the exercise of personal jurisdiction in the courts of Canada in connection with any such dispute including any claim involving us or the Website, or any of our or its affiliates, subsidiaries, employees, contractors, officers, directors, members, telecommunication providers, and content providers.

If any provision of these Terms of Service is found to be invalid by any court having competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of these Terms of Service, which shall remain in full force and effect. No waiver of any of these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or any other term or condition.

If you are dissatisfied with this Website or any content, or with any of these Terms of Service, your sole and exclusive remedy is to discontinue accessing and using the Website.

Privacy policy

www.howtousetheabortionpill.org (hereafter referred to as the “Website”) is a Website committed to ensuring the privacy and confidentiality of its Users. We do this by ensuring that Users can access the Website without revealing any personal information-including name, physical address, or email address.

The Website may gather information and statistics collectively about all Users to this Website, which may include the use of cookies, which allow us to monitor Website traffic and to gather other general information on the Website’s Users. Such information gathering will help us to improve this Website. Such information disclosed to third parties will be in the aggregate form and will not involve an individual name or other personally identifying information.

Should a User decide to contact the creators of the Website, the information provided by the User to the Website will not be voluntarily disclosed without the User’s prior consent to any third party, other than to the Website’s maintenance team or other service providers who help us respond to your communication, and other than as required by applicable law. Where the User has consented to providing us with their details, we may use the information for the purpose it was submitted to us, such as to respond to an inquiry, and we may deliver information through the User’s preferred contact method. Do be advised that we cannot guarantee the security and privacy of any information a User communicates to the Website, or the Website communicates to a User, by email. User acknowledges that unprotected e-mail communication over the Internet is not confidential, subject to possible interception or loss and possible alteration. We are not responsible for and will not be liable to the User or anyone else for any damages in connection with any email communication between the User and the Website.

When www.howtousetheabortionpill.org provides a link to a third party website, such websites may have privacy policies that are different from ours. This privacy policy does not apply to those websites, and the privacy policies of those websites do not apply to www.howtousetheabortionpill.org. We urge you to review the privacy policies of any website you access through this Website.

www.howtousetheabortionpill.org welcomes your views about the Website and our Privacy Policy. If you would like to contact us with any queries or comments please contact us using our Contact Us form.