ការរំលូតកូនតាមវេជ្ជសាស្ត្រនិងការមានកូននាពេលអនាគត


តើពេលណាខ្ញុំអាចមានផ្ទៃពោះបានម្តងទៀត បន្ទាប់ពីការពន្លូតកូនដោយប្រើថ្នាំ?

អ្នកអាចមានផ្ទៃពោះជាថ្មីម្តងទៀត ក្នុងរយៈពេល 8ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នករួមភេទ អ្នកគួរតែពិចារណាប្រើវិធីពន្យារកំណើត ដើម្បីការពារកុំឱ្យមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានគ្រោងទុក។

តើថ្នាំរំលូតកូន នឹងធ្វើឱ្យទារកពិការពីកំណើត នៅពេលដែលខ្ញុំមាននាពេលអនាគត?

ទេ ថ្នាំរំលូតមិនបណ្តាលឱ្យទារកពិការពីកំណើត នៅពេលមានកូននាពេលអនាគតទេ។

តើថ្នាំរំលូតកូន ធ្វើឱ្យខ្ញុំពិបាកមានគភ៌នាពេលអនាគតដែរឬទេ?

ទេ ការរំលូតកូនដោយថ្នាំគ្រាប់ នឹងមិនធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការមានគភ៌នាពេលអនាគតទេ។

ការរំលូតកូនតាមវេជ្ជសាស្ត្រនិងការមានកូននាពេលអនាគត

អ្នកអាចមានផ្ទៃពោះជាថ្មីម្តងទៀត ក្នុងរយៈពេល 8ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការរំលូតកូនដោយប្រើថ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នករួមភេទ អ្នកគួរតែពិចារណាប្រើវិធីពន្យារកំណើត ដើម្បីការពារកុំឱ្យមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានគ្រោងទុក។

ទេ ថ្នាំរំលូតមិនបណ្តាលឱ្យទារកពិការពីកំណើត នៅពេលមានកូននាពេលអនាគតទេ។

ទេ ការរំលូតកូនដោយថ្នាំគ្រាប់ នឹងមិនធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការមានគភ៌នាពេលអនាគតទេ។

សេចក្ដីយោង