ห้องเรียนออนไลน์

เลือกวิชาที่คุณสนใจ

วิชาเรียนต่างๆถูกออกแบบมาเฉพาะและเหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เลือกวิชาเรียนที่เหมาะสมกับคุณ

choose-online-courses

I. วิชาเรียนสำหรับเภสัชกร

วิชาการใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ถูกออกแบบมาสำหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางภาคปฏิบัติในการจ่ายยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์

II. วิชาเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์

วิชาการใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาแพทย์เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางภาคปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์หรือได้รับการบริการยุติการตั้งครรภ์